Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -1,0 pct., hvilket isoleret set er tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset Merrill Lynch Global High Yield, der omregnet til danske kroner faldt 3,3 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum 3 år.

Årets andet kvartal var overordnet set noget blandet, når man ser på rentemarkedet. I USA var renterne mere eller mindre uændrede ved kvartalets udgang, hvorimod de især i slutningen af kvartalet var steget i eurolandene. Dette betyder bl.a., at rentespændet mellem de amerikanske og tyske statsobligationer blev indsnævret i løbet af kvartalet og nåede et niveau, vi sidst så lige før det amerikanske præsidentvalg i slutningen af sidste år. Dette medførte også, at der var en forholdsvis kraftig svækkelse af dollar, som blev svækket med 6,8 pct. Overordnet set var dette ikke godt for risikoobligationer. Ser man på virksomhedsobligationerne klarede de amerikanske virksomhedsobligationer det fornuftigt målt i lokal valuta, men pga. svækkelsen i dollar, havde de det noget svært. Ser man på de europæiske virksomhedsobligationer gjorde de det fornuftigt frem til midten af juni, hvorefter de også havde det svært bl.a. pga. af de stigende renter.

For emerging markets-obligationer er historien lidt den samme. Her var det bl.a. frygten for en afdæmpet vækst i Kina og tiltagende politiske spændinger i udvalgte emerging markets-lande, der påvirkede aktivklassen. På trods af dette havde aktivklassen fortsat inflow af nye penge, og det med god grund, da det er svært at finde alternative aktivklasser, der har et attraktivt afkastpotentiale.

Vi forsøger fortsat at holde risikoen i porteføljen moderat. Varigheden i porteføljen lå ved udgangen af kvartalet lige under 3 år, og vi investerer kun i obligationer, vi i ”værste fald” kan holde til udløb. Ved indgangen til andet halvår så vi mest værdi i emerging markets-obligationer i lokal valuta. Aktivklassen udgjorde ved udgangen af kvartalet ca. 41 pct. af den samlede portefølje.

Investeringsvalg
I porteføljen var det de europæiske virksomhedsobligationer og valutaafdækningen i dollar, der klarede det bedst. Virksomhedsobligationer udstedt i dollar klarede det fint målt i lokal valuta, men afkastet blev trukket ned som følge af den svækkede dollar. Det samme gjorde sig gældende for emerging markets-obligationerne, der i lokal valuta også klarede det fornuftigt. Virksomhedsobligationerne gav -1,5 pct. i afkast i andet kvartal.

De europæiske high yield-virksomhedsobligationer klarede sig bedst med et afkast på 1,3 pct., og de europæiske investment grade-obligationer gav 0,7 pct. Tilsammen bidrog de to aktivklasser med 0,3 procentpoint til det samlede afkast. Amerikanske investment grade- og high yield-obligationer gav pga. den svækkede dollar et afkast på hhv. -3,7 pct. og -4,1 pct. Emerging markets-obligationerne gav et afkast på -3,5 pct. i andet kvartal. De tjekkiske og mexicanske statsobligationer gjorde det bedst i kvartalet. Med afkast på hhv. 3,9 pct. og 0,1 pct. bidrog de med 0,2 procentpoint til det samlede afkast.

De obligationer, der klarede det mindre godt i kvartalet, var de russiske, colombianske og argentinske obligationer, der tilsammen bidrog med -0,9 pct. til det samlede afkast. Afdækningen i dollar bidrog med 1,5 pct. af det samlede afkast. Der var ved udgangen af kvartalet afdækket samlet 20 pct. af eksponeringen mod dollar i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt.