Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på -1,6 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende, men bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -2,5 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum 3 år.

Den 13. juni ændrede afdelingen navn fra Globale Aktier til Vækstaktier. Navneskiftet markerer en ændret investeringsstrategi i afdelingen, der nu fokuserer på at investere i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt. Der investeres fortsat globalt og på tværs af sektorer, dog ikke i selskaber med hovedforretningsområder inden for udvinding eller forbrænding af fossile brændsler, tobak eller gambling.

I årets andet kvartal var der kursstigninger i lokal valuta i alle store regioner, men afkastet for det globale marked var alligevel negativt, målt i kroner. Dette skyldes, at euroen, og dermed kroner, blev styrket markant over for dollar og yen. Situationen var omvendt i 2015 og 2016, hvor fald i euroen over for dollar og yen betød, at afkastene fra USA og Japan blev højere for investorer med afregning i euro eller relaterede valutaer. Mens mange makroøkonomiske nøgletal kom ud lidt under forventningerne, var meldingerne fra de børsnoterede selskaber verden over fortsat ganske positive i de regnskaber, der blev præsenteret i kvartalet. I både USA og Europa var andelen af selskaber, der slog markedets forventninger til indtjening og salg, på det højeste niveau i fem år. Fremgangen var særligt stærk i de cykliske sektorer som f.eks. industri og finans, men generelt bredt funderet på tværs af sektorerne. Hvor de to foregående kvartaler var kendetegnede ved stor forskel i afkastene på selskaber med henholdsvis høj eller lav eksponering mod konjunktur og rente, var udviklingen mere ensartet i andet kvartal, dog med en bedre udvikling for rentefølsomme aktier mod slutningen af kvartalet. Det største udsving stod energisektoren for, da sektoren faldt med mere end 10 pct., i takt med at olieprisen faldt tilbage. IT-aktierne, der i første kvartal var dem, der klarede sig bedst, udviklede sig i andet kvartal kun en smule bedre end markedet, mens finansaktierne kom stærkt igen i juni måned. De seneste udmeldinger fra centralbankerne i USA og Europa blev af markedet tolket som mere optimistiske end ventet, og renten steg lidt til gavn for særligt bankerne.

Investeringsvalg
I andet kvartal var afdelingens relative afkast positivt påvirket af især investeringerne i Volvo (Sverige, industri), Novo Nordisk (Danmark, sundhed) og Acuity Brands (USA, industri). Omvendt bidrog investeringerne i Pandora (Danmark, varigt forbrug), TJX (USA, varigt forbrug) og Isuzu (Japan, industri) negativt.

I forbindelse med omlægningen til ny strategi blev der i afdelingen foretaget en større mængde omlægninger svarende til ca. 2/3 af den hidtidige portefølje. Den nye portefølje bestod ved kvartalets udgang af 35 aktier, hovedsageligt inden for IT, varigt forbrug, sundhed og industri. Geografisk har porteføljen en højere vægt af europæiske og japanske aktier end sammenligningsindekset, mens der er en lavere vægt af amerikanske aktier. Andre væsentlige karakteristika er en højere vægt af små og mellemstore selskaber (kursværdier under 10 mia. dollar) samt en højere gennemsnitlig indtjeningsmultipel end sammenligningsindekset. Fællesnævneren for alle investeringer er, at de vokser hurtigere end markedet og vurderes til at være attraktivt prissat relativt til værdien af den vækst, de vurderes at kunne realisere.

Download seneste Kvartalsnyt.