Nyt fra Maj Invest

59. udgave - maj 2017

Månedsopdateringer

I maj måned var der overordnet set en positiv stemning på de finansielle markeder. Dollaren faldt med 3,1 pct., men det globale aktiemarked fortsatte sin underliggende fremgang hjulpet godt på vej af gode økonomiske nøgletal, lave obligationsafkast og en god regnskabssæson. 

I emerging markets, nærmere Brasilien, var der mere uro. Den nuværende præsident Michel Termer skulle angiveligt være indblandet i bestikkelse, og de brasilianske finansmarkeder reagerede voldsomt på den nyhed. De brasilianske aktier faldt med 10 pct., de 10-årige renter steg 1,8 procentpoint, og den brasilianske real faldt med ca. 7 pct. mod danske kroner.

Læs mere om månedens begivenheder på de finansielle markeder og påvirkningen på investeringsforeningens afdelinger i månedsopdateringer for udvalgte afdelinger.


Nyt navn og nyt fokus

Afdeling Maj Invest Globale Aktier har eksisteret, siden Investeringsforeningen Maj Invest blev lanceret i december 2005. Nu skal afdelingens profil snævres ind og gøres mere klar. Det betyder et navneskifte til Maj Invest Vækstaktier og en omlægning af porteføljen pr. 13. juni 2017.

”Vi tror, at vi kan skabe mere afkast ved at skærpe profilen på afdelingen,” siger porteføljemanager i afdelingen Mads Peter Søndergaard. Afdelingen kunne godt ændre porteføljen inden for de rammer, som afdelingen arbejder under i dag. Men det er en fordel for investorerne, at linjerne for afdelingen er klare og transparente.

”Det er vigtigt for os, at vores afdelinger har en præcis varedeklaration,” siger Mads Peter Søndergaard. Afdelingen vil fortsat investere globalt, så den del er uændret. Ændringerne handler om at få et mere fokuseret blik på, hvilke selskaber afdelingen vil investere i.

Læs hele artiklen her


W og KL - nye tilnavne i Maj Invest

Syv nye unoterede andelsklasser er Maj Invests svar på det nye forbud mod at modtage og beholde provisioner for kunder i fuldmagtsordninger. Forbuddet er en konsekvens af EU-direktivet MiFID II.

Kunder med fuldmagtsaftaler med en distributionsbank har 13. juni fået konverteret deres investeringsbeviser til den nye unoterede andelsklasse. De nye andelsklasser udløser ikke provisioner til distributøren. Konverteringen er sket ud fra de instrukser, det enkelte pengeinstitut har givet til VP Securities. Beviserne er konverteret i forholdet en-til-en.

Desuden har specialafdelingerne fået en ny struktur. Selve afdelingen har fået tilføjet KL til navnet og under afdelingen er oprettet to andelsklasser. Den børsnoterede andelsklasse har beholdt den eksisterende ISIN-kode og det eksisterende navn. Den unoterede andelsklasse har fået tilføjet W til navnet. Andelsklasserne aflægger hver deres regnskab og har egne omkostninger og afkast efter omkostninger. Selve porteføljen er placeret i afdelingen og er præcis den samme for de to andelsklasser.

Læs nærmere i nyheden Opsplitning i andelsklasser og følg med i de nye andelsklasser for fuldmagtskunder her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.