Kvartalsnyt - 2. kvartal 2017

30. juni 2017

Afdelingen gav i andet kvartal 2017 et afkast på 0,6 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset, der gav -0,4 pct. Isoleret set er kvartalets resultat meget tilfredsstillende i forhold til sammenligningsindekset. Afdelingens tidligere sammenligningsindeks, EFFAS 1-10, er udgået og afløst af Bloomberg DK Gov 1-10. Vi har implementeret dette pr. 1. maj 2017. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Andet kvartal bød isoleret set på en mindre rentestigning i danske og tyske statsobligationer, mens renten på danske realkreditobligationer generelt faldt en anelse. Rentestigningerne på de danske statsobligationer var mindre end på tilsvarende tyske statsobligationer, og ved kvartalets afslutning var merrenten på den 10-årige danske statsobligation på det laveste niveau, vi har set siden sommeren 2015.

I forrige kvartalsnyt skrev vi om en dyr prisfastsættelse af danske realkreditobligationer. Det var ved dette kvartals udgang fortsat tilfældet. De er blot blevet endnu dyrere prisfastsat i andet kvartal. En af forklaringerne er, at der fortsat er en solid efterspørgsel fra udenlandske investorer. Ydermere har den danske regering fremlagt et forslag om, at realkreditlån til almennyttige boliger fremover skal finansieres via statsobligationer frem for realkreditobligationer. Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at realkreditlån for op til 180 mia. kr. inden for de næste 10 år vil ”forsvinde” og i stedet komme i form af statsobligationer. Det betyder mindre udstedelse af og potentielt opkøb i realkreditobligationer, hvilket har været medvirkende til at forklare en del af de faldende risikopræmier, vi har set inden for realkreditsegmentet. Vi er fortsat af den opfattelse, at det på de nuværende niveauer giver mest mening at fastholde en relativt defensiv allokering til især konverterbare realkreditobligationer.

Porteføljevarigheden blev fastholdt i løbet af kvartalet og var 2,3 år ved halvårets afslutning, hvilket afspejler, at vi fortsat tror, at obligationsrenterne kommer til at stige, og at risikobetalingen aktuelt er lav.

Investeringsvalg
I andet kvartal gav porteføljens andel af kreditobligationer igen det højeste afkast med ca. 3 pct. i kvartalet, mens realkreditobligationer gav ca. 0,3 pct., og statsobligationerne et mindre negativt afkast. Det gode afkast i porteføljen af kreditobligationer kan især forklares ved, at vi for godt to år siden investerede en meget lille andel af formuen i en subordineret obligation udstedt af Vestjysk Bank. Obligationen var ligestillet med statens indskud under bankpakke to. Vestjysk Bank havde det ikke godt, men prisen på 22,5 virkede attraktiv, og skulle de blive reddet, var der et meget stort potentiale. I begyndelsen af juni måned blev der fremsat et købstilbud på statens aktier i Vestjysk Bank af et konsortium, som samtidig vil rekapitalisere banken og indfri den eksisterende ansvarlige gæld. Det betyder, at obligationen er blevet opskrevet fra kurs 22,5 til 90 og dermed gav et afkast på 300 pct. Gennem årene har vi tjent rigtigt gode penge på efterladenskaber fra finanskrisen. Dette var desværre den sidste, vi havde i porteføljen.

Vi fastholder porteføljens strategi ved indgangen til andet halvår. I lyset af de lave risikopræmier på konverterbare realkreditobligationer har vi nedbragt deres andel i porteføljen, og eksponeringen er også mere defensiv end for eksempelvis seks måneder siden. Såfremt vi ser en stigning i risikopræmier eller obligationsrenter generelt, er vi parate til at øge risikoen i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt.