Kvartalsnyt - 3. kvartal 2017

30. september 2017

Afdelingen gav i tredje kvartal 2017 et afkast på 0,9 pct. Afkastet er tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg DK Gov 1-10, der gav et afkast på 0,6 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Tredje kvartal bød isoleret set på et mindre rentefald i det danske obligationsmarked. Således faldt obligationsrenterne både på stats- og realkreditobligationer. Renten faldt ca. 0,12 procentpoint på den toneangivende 10-årige danske statsobligation fra et niveau omkring 0,66 pct. ultimo andet kvartal til 0,54 pct. ved udgangen af tredje kvartal. Ydermere var rentefaldet i danske statsobligationer i løbet af kvartalet lidt større end på tilsvarende tyske statsobligationer, og ved kvartalets afslutning var merrenten på den 10-årige danske statsobligation på det laveste niveau, vi har set siden sommeren 2015.

Selv om de danske realkreditobligationer ved indgangen til tredje kvartal var relativt dyrt prisfastsat, blev de i løbet af kvartalet endnu dyrere. Især 30-årige konverterbare
realkreditobligationer var ved udgangen af kvartalet ikke set dyrere prisfastsat siden før finanskrisen. Den primære forklaring er fortsat en markant efterspørgsel fra udenlandske investorer, der har drevet prisfastsættelsen til nye niveauer. Desværre, fristes man til at sige som langsigtet investor, er der ikke noget, der indikerer, at udenlandske investorer ikke fortsætter deres køb. Dermed skal vi formentlig vende os til en dyr prisfastsættelse i markedet fremover. Det ændrer dog ikke vores syn på prisfastsættelsen, hvor betalingen for at købe de mest risikable realkreditobligationer ikke længere står mål med afkastpotentialet. Vi har derfor reduceret en anelse i porteføljens overordnede risiko og vil formentlig reducere yderligere i fjerde kvartal, hvis prisfastsættelsen fastholdes.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. Alle tre aktivklasser bidrog i tredje kvartal positivt til afdelingens afkast og lidt overraskende var det statsobligationerne, der gav det højeste afkast. Det kan primært tilskrives en enkelt statsobligation, der udgør lidt mere end 4 pct. af formuen. Denne obligation er lidt speciel, idet den er inflationsindekseret. Det betyder, at både kupon og hovedstol opskrives med dansk inflation. I løbet af tredje kvartal var der en markant stigning i dansk inflation til 1,5 pct. årligt, hvilket er det højeste niveau siden december 2012. Det betød både en markant opskrivning af hovedstol og kupon samt en højere obligationskurs drevet af øget efterspørgsel. I porteføljen af realkreditobligationer var det især de konverterbare realkreditobligationer, som gav det højeste afkast i tredje kvartal. Vi reducerede lidt i dette segment i løbet af kvartalet og nedbragte andelen i porteføljen fra knap 37 pct. til 32 pct.

Vi fastholder samme strategi som tidligere og har fortsat fokus på at mindske porteføljens risiko. Porteføljevarigheden blev i kvartalet reduceret fra 2,3 år ved halvårets afslutning til 1,8 år ved kvartalets udgang. Det skyldes primært en reduktion af konverterbare realkreditobligationer i porteføljen, og at vi generelt har nedbragt varigheden, i takt med at obligationsrenterne faldt i løbet af kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt.