Klik her for at printe

Globale Obligationer

Maj Invest Globale Obligationer

Maj Invest Globale Obligationer kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Målsætningen er, at afdelingen skal give et stabilt afkast uden for store udsving over tid. Det forsøger vi at opnå ved at sammensætte en portefølje af hhv. ”sikre” og mere ”risikable” obligationer.

En betydelig del af porteføljen består af nordeuropæiske stats- og realkreditobligationer, som normalt klarer sig godt, når der er uro på de finansielle markeder. Herudover investerer afdelingen i andre globale statsobligationer, og endelig kan 35 pct. af formuen investeres i kreditobligationer. De mere risikable obligationer vil normalt klare sig bedre, når stemningen er positiv på finansmarkederne. Afdelingens sammensætning tilpasses løbende mod de obligationstyper, vi forventer vil klare sig bedst i den kommende periode.

Maj Invest Globale Obligationer er udloddende, men findes også i en akkumulerende udgave.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Globale Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, lave omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Det forudsætter en detaljeret forståelse for de investeringer, vi foretager, og en meget vigtig del af investeringsprocessen er at definere og begrænse investeringsuniverset. Selvom Maj Invest Globale Obligationer er en global obligationsafdeling, investerer den kun i et meget lille udsnit af samtlige globale obligationer.

Vægtningen af de forskellige obligationstyper fastsættes ud fra Maj Invests forventning til den fremtidige udvikling for de respektive typer af aktiver. Forventer vi bedre konjunkturer og en generelt positiv stemning, øges investeringerne i mere risikable obligationer. Gør det modsatte sig gældende, øges investeringerne i de mere sikre papirer. Det er ligeledes Maj Invests overordnede vurdering af økonomien, som er udgangspunkt for afdelingens rentefølsomhed.

Det er vanskeligt at forudsige de finansielle markeder. Allokeringen mellem de forskellige obligationstyper sker derfor med respekt for det overordnede princip om en balanceret portefølje.

Brede investeringsrammer
Få afdelinger med brede investeringsrammer er bedre end mange afdelinger med snævre rammer. Investorerne overlader løbende beslutninger om f.eks. at øge andelen af kreditobligationer til et forvaltningsteam med tid og ressourcer frem for selv at skulle træffe rettidige beslutninger om køb og salg. Samtidig er det langt billigere end selv at skifte rundt mellem forskellige investeringsforeninger. De brede investeringsrammer giver samtidig porteføljeforvalteren de bedste arbejdsbetingelser for løbende at levere et godt afkast i forhold til markedet. Afdelingen er ikke låst til at investere i et bestemt marked eller en bestemt obligationstype, hvis der er bedre alternativer. Det giver samtidig investorerne tryghed for, at omkostningerne er lave, og at investeringerne konstant er optimeret til det aktuelle investeringsklima.

Mindre forvalter - store muligheder
Vores rådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, forvalter obligationer for i alt ca. 5 mia. kr. Det er et stort beløb, men i forhold til både det danske og det globale obligationsmarked er det forsvindende lille. Den begrænsede størrelse gør, at vi kan investere i mindre obligationsserier, som er mere illikvide og ikke indgår i de globale indeks. Disse obligationer giver oftest et afkast, som er højere end andre obligationer.

Få mere information
Maj Invest Globale Obligationer er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt