Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2024

Maj Invest Kontra Strategier blev pr. 20. juni 2024 omdannet til Globale Obligationer Akkumulerende.

Et stort tema i andet kvartal var fortsat robustheden af den amerikanske økonomi., og udviklingen i de økonomiske nøgletal har i høj grad dikteret renteudviklingen. Disse har gennem andet kvartal peget i flere forskellige retninger, hvilket også har medført store bevægelser på obligationsmarkederne. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente startede kvartalet i 4,2 pct. og var i slutningen af april helt oppe i 4,7 pct. Stigningen var primært drevet af en lang række stærke økonomiske nøgletal fra USA, der tydede på både højere vækst, et fortsat stramt arbejdsmarked og især stigende service- og kerneinflation, hvilket vakte bekymring blandt verdens obligationsinvestorer. Siden da er renten overordnet set faldet igen til 4,4 pct., hvilket blev igangsat af, at formanden for den amerikanske forbundsbank, Jerome Powell, vurderede, at yderligere renteforhøjelser var usandsynlige.

I den resterende del af andet kvartal fik vi flere amerikanske nøgletal, som kunne tolkes lidt i begge retninger. Blandt andet virker det amerikanske arbejdsmarked som helhed fortsat stærkt, selvom vi er begyndt at se en lille stigning i de ugentlige arbejdsløshedsindikatorer. Derudover viser erhvervstillidstal for industrisektoren svaghed, mens tilsvarende tal for servicesektoren ser stærkere ud.

I Europa steg den 10-årige tyske statsobligationsrente gennem andet kvartal fra 2,3 til 2,5 pct. I Europa har man ikke gjort samme fremskridt på inflationen, som man har i USA. Derfor var forkvinden, Christine Lagarde, for den europæiske centralbank, ECB, også forbeholden, da de til rentemødet i juni sænkede styringsrenten fra 4,0 til 3,75 pct. ECB var generelt blevet mere usikre på den fremtidige inflationsudvikling og fremhævede den fortsat stærke lønvækst som en risikofaktor.

Mod slutningen af juni udskrev den franske præsident, Emmanuel Macron, lidt overraskende valg i Frankrig, og de franske meningsmålinger sendte mindre rystelser gennem det europæiske obligationsmarked, hvor kreditspænd generelt kørte ud. Franske statsobligationer tabte i juni 0,3-0,4 procentpoint relativt til tilsvarende tyske. Det vil sige, at mens tyske obligationsrenter faldt 0,2 procentpoint i juni, så steg de franske omvendt ca. det samme.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer overordnet set i fire aktivklasser i obligationsmarkedet: Sikre statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer. Porteføljen gav i andet kvartal et negativt afkast, primært som følge af stigende statsobligationsrenter.

Afdelingens sikre statsobligationer udgjorde ved starten af kvartalet 7 pct. af porteføljen og gav et negativt afkast på 1,0 pct., som konsekvens af de stigende statsobligationsrenter. Danske realkreditobligationer, der ved starten af kvartalet udgjorde 51 pct. af porteføljen, gav i andet kvartal et negativt afkast på 0,2 pct. Afdelingens investeringer i virksomhedsobligationer gav et positivt afkast på 3,0 pct., mens afdelingens investeringer i emerging markets-obligationer gav et negativt afkast på 3,4 pct.

Vi har gennem kvartalet løbende reduceret afdelingens risiko, da kreditspænd ved kvartalets begyndelse og siden hen er kørt pænt ind. Det er ikke, fordi vi synes, segmentet er decideret dyrt prisfastsat, men mere en konsekvens af et ønske om at reducere risikoen en smule i porteføljen. Vi har også reduceret en smule i efterstillet gæld fra ikke-finansielle selskaber. Provenuet fra salget af virksomhedsobligationer er primært blevet placeret i tyske statsobligationer.

Afdelingen har ved kvartalsskiftet fortsat en varighed på godt 7 år, og vi vurderer, at man som obligationsinvestor generelt bliver godt betalt for at binde pengene i lidt længere obligationer.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.