Klik her for at printe

Grønne Obligationer

Maj Invest Grønne Obligationer

Med en investering i Maj Invest Grønne Obligationer er du med til at finansiere en lang række grønne projekter. Projekterne bidrager på hver deres måde til den grønne omstilling og til at nå et eller flere af FN’s verdensmål. Samtidig kan du som investor forvente et afkast, der over tid afspejler obligationsmarkedet.

En grøn obligation er defineret ved, at den udelukkende kan finansiere grønne projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan til eksempel være projekter indenfor vedvarende energi, ren transport eller tilpasning til klimaforandringer.

Maj Invest Grønne Obligationer kan investere i alle typer af grønne obligationer uanset kreditvurdering og valuta. Porteføljen sammensættes af henholdsvis ”sikre” og mere ”risikable” obligationer. Målsætningen er, at afdelingen skal undgå for store udsving over tid, men det må forventes at udsvingene bliver større end for afdeling Globale Obligationer, der har et bredere investeringsområde.

Afdelingen investerer primært i grønne statsobligationer og grønne kreditobligationer. Efterhånden som udbuddet af grønne realkreditobligationer stiger, vil de udgøre en større andel af porteføljen.

Porteføljens grønne statsobligationer vil som almindelige statsobligationer normalt klare sig godt, når der er uro på de finansielle markeder. Porteføljens grønne kreditobligationer vil normalt klare sig bedre, når stemningen er positiv på finansmarkederne. Afdelingens sammensætning tilpasses løbende mod de obligationstyper, vi forventer vil klare sig bedst i den kommende periode.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest Grønne Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Tino Henriksen, porteføljemanager
Tino Henriksen, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Grønne Obligationer

Tino kom til Maj Invest i 2016 og har over 10 års erfaring med finansmarkederne. Tino er uddannet cand.merc. fra CBS.

Sine Skov Jonassen, sustainability manager

Sine ser på ESG-forhold (environmental, social, governance) i aktie– og obligationsporteføljerne.


Grønne Obligationer løfter FN’s verdensmål
Grønne obligationer er ofte med til at finansiere projekter indenfor områder som vedvarende energi, energieffektivitet, ren transport, grønne bygninger, forureningsbekæmpelse, bæredygtig brug af naturressourcer, bevaring af biodiversitet, spildevandshåndtering, håndtering af klimaforandringer eller miljømæssigt forsvarlige cirkulære produkter, produktionsteknologier og –processer.

Maj Invest skriver hvert år en samlet rapport om porteføljens miljømæssige aftryk. Som investor i Maj Invest Grønne Obligationer kan man derfor følge med i, hvilke typer af projekter man er med til at finansiere. Man kan også se, hvordan ens investering har haft en effekt. Læs rapporten Aftryk her.

Hvad gør grønne obligationer grønne?
En obligation er kun grøn, hvis den lever op til de fire krav i Green Bond Principles.

Anvendelse af provenu: Provenuet fra grønne obligationer må udelukkende anvendes til finansiering af grønne projekter, og det skal være tydeligt beskrevet, hvilke typer af grønne projekter obligationen kan finansiere.

Evaluering og udvælgelse: Obligationsudsteder skal tydeligt beskrive, hvordan de enkelte projekter udvælges og vurderes.

Kontrol: Obligationsudstederen skal sikre, at provenuet anvendes til grønne projekter. Denne kontrolproces skal være velbeskrevet.

Rapportering: Obligationsudstederen skal rapportere på, hvordan provenuet er anvendt.

Hovedparten af alle grønne obligationer har en uafhængig ekstern vurdering af, at de lever op til de fire principper. For porteføljen i Maj Invest Grønne Obligationer gælder det som udgangspunkt alle obligationer.

Er risikoen for grønne obligationer anderledes?
Den store forskel på grønne obligationer og andre obligationer er, at grønne obligationer finansierer grønne projekter. Sikkerheden er som på almindelige obligationer, og risikoen afhænger af obligationsudstederen og ikke af det grønne projekt.

Vil afdelingen til eksempel investerer i en grøn obligation, som finansierer en vindmøllepark, så skal Maj Invest vurderer kreditrisikoen hos det selskab, der udsteder obligationen, og ikke i det enkelte vindmølleprojekt.

Som investor betyder det, at den kreditrisiko, man løber, afhænger af de enkelte obligationer og ikke af, om obligationerne er grønne eller almindelige.
Hertil kommer, at ændringer i udbud og efterspørgsel kan påvirke renten og dermed kursen på grønne obligationer relativt til almindelige obligationer.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tilbyder vi aktiv forvaltning, lave omkostninger og et bredt mandat. Målsætningen er skabe fornuftige afkast i forhold til markedet uden at løbe unødige risici. Vi udvælger nøje de enkelte investeringer, og en meget vigtig del af investeringsprocessen er at definere og begrænse investeringsuniverset. Det gælder Maj Invest Grønne Obligationer på samme måde som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Afdelingen kan investere i alle typer af grønne obligationer, og fordelingen mellem de forskellige obligationstyper fastsættes ud fra Maj Invests forventning til den fremtidige udvikling for de respektive typer af aktiver. Forventer vi bedre konjunkturer og en generelt positiv stemning, øges investeringerne i mere risikable obligationer. Gør det modsatte sig gældende, øges investeringerne i de mere sikre papirer. Det er ligeledes Maj Invests overordnede vurdering af økonomien, som er udgangspunkt for afdelingens rentefølsomhed. Allokeringen mellem de forskellige obligationstyper sker med respekt for det overordnede princip om en balanceret portefølje, og at det er vanskeligt at forudsige de finansielle markeder.

Investeringsrammer
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer og kan investere i alle obligationstyper uanset type, kreditvurdering og valuta. Investment grade-obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen, og kreditobligationer kan udgøre op 70 procent, mens high yield obligationer og obligationer uden rating tilsammen højst må udgøre 25 procent af porteføljen. Afdelingen kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.

Få mere information
Maj Invest Grønne Obligationer er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central informationAfdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering Kvartalsnyt Aftryk