Klik her for at printe

Politik for ansvarlig investering

Nærværende politik sætter rammerne for Foreningen, Foreningens Investeringsforvaltningsselskab, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”IFS”) samt Porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (”Fondsmæglerselskabet Maj Invest” eller ”Porteføljerådgiver”)’s arbejde med integration af bæredygtighedsrisici og ansvarlig investering (”ESG”) i sin administration af og porteføljeforvaltning for Foreningen.

Der er i dag stort fokus på virksomhedernes sociale ansvar i relation til sociale og miljømæssige forhold. Det er bestyrelsens politik, at Foreningen tager del i dette generelle samfundsansvar ved at sikre sig, at Foreningens afdelinger i forbindelse med investeringerne overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption, samlet set også kendt som ESG-forhold (environmental, social, governance).

Håndtering af bæredygtighed og ESG i Foreningen
Hensyntagen til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med Foreningens investeringer, sådan som det bl.a. er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI). Den løbende overvågning sker i et samarbejde mellem porteføljerådgiver og konsulentvirksomheden Sustainalytics.

Alle Foreningens afdelinger integrerer som minimum bæredygtighedsrisici sammen med øvrige relevante risikoparametre i investeringsprocessen, som beskrevet i artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EU) 2019/2088 (’forordningen’). Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 6, følger Foreningens generelle politik for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer og er dermed også omfattet af den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab, som alle afdelinger i Foreningen er underlagt. Afdelinger kategoriseret efter forordningens artikel 6 har ikke til formål at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, og investeringerne målrettes således ikke mod bæredygtige investeringer.

Flere af Foreningens afdelinger inkluderer bæredygtighedsfaktorer, der rækker udover det i artikel 6 angivne minimum. Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 8 inddrager, udover integrationen af bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) og aktivt ejerskab, bæredygtighed i selve investeringsprocessen. Afdelingerne har specifikke bæredygtighedskriterier og ønsker at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Foruden den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab er aktieporteføljerne omfattet af sektorspecifikke investeringsrestriktioner (eksklusion) beskrevet i afsnit 10 (øvrige restriktioner mm. fastsat af bestyrelsen).

Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 9 har, udover at integrere bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) og bæredygtighed (jf. artikel 8) i investeringsprocessen, bæredygtig investering som sit mål. Dvs. at der udover afdelingernes afkastmålsætning indgår specifikke bæredygtighedsmålsætninger i investeringsstrategien. Foreningen udbyder ikke afdelinger under artikel 9.

Gældende eksklusioner
Som et led i leveringen af investeringsrådgivningsydelser til Foreningen skal Porteføljerådgiver samtidig sikre, at de foreslåede investeringer efterlever internationalt anerkendte og accepterede normer og konventioner inden for ESG-forhold.

For at sikre sig dette har Foreningen og Porteføljerådgiver indgået en aftale med konsulentvirksomheden Sustainalytics, der løbende overvåger ESG-forhold i de selskaber, Foreningens afdelinger investerer i. Overvågningen sker ved, at Sustainalytics kvartalsvis screener selskaberne, både udstedere af aktier og obligationer, i Foreningens afdelinger for overholdelse af de ti principper i UN Global Compact, herunder OECD Retningslinjer for Multinationale selskaber m.fl. Ligeledes screenes selskaber før køb af nye positioner.

Hvis screeningen viser, at et selskab bryder eller potentielt bryder internationale konventioner, vil Sustainalytics indgå i dialog med selskabet på vegne af Porteføljerådgiver og Foreningen for at få selskabet til at ændre adfærd. I langt de fleste tilfælde vil dialogen med selskaberne lede til en forbedring af forholdene. I meget få tilfælde fører dialogen ikke til udbedring, og det vil normalt medføre rådgivning til Foreningen om salg af den pågældende post.

Foreningen har derudover besluttet at udelukke selskaber, der er involveret i udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af konventionsomfattede våben, herunder atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer, våben med forarmet uran og hvid fosfor samt kemiske våben.

Risici
Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Foreningen Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Foreningen kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Porteføljerådgiver og Foreningen er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af stamdata har opdaterede og korrekte registreringer om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte registreringer kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderede først for sent fjernes fra Sustainalytics’ og dermed Foreningens eksklusionsliste.

Uanset bestræbelserne hos Porteføljerådgiver, Foreningen og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Opfølgning
Integration af bæredygtighedsrisici og ESG er en dynamisk størrelse, hvor både lovgivningen og den generelle samfundsudvikling bevirker en konstant udvikling af bæredygtighedsbegrebet og virksomheders håndtering af dette i den daglige drift og ledelse.

Foreningens bestyrelse skal løbende og mindst en gang årligt foretage en vurdering af kvaliteten af de serviceydelser, Foreningen modtager fra sine samarbejdspartnere. Dette gælder også ydelser, der relaterer sig til aftaler indgået med henblik på at sikre ansvarlige investeringer. Selv om bestyrelsen har delegeret opgaven til Porteføljerådgiveren, påhviler det overordnede ansvar for Foreningens investeringer bestyrelsen.

Politikken er godkendt af Foreningens bestyrelse den 29. august 2023.