Klik her for at printe

Globale Obligationer Akk.

Afdeling Kontra Strategier blev lanceret i 2006 med det formål at tilbyde investering i en afdeling, der ofte vil klare sig godt under kriser, og når markederne er urolige. Trods gode resultater gennem de første mange år har strategien de seneste år vist svaghed. Afdelingen har under uro på finansmarkederne opnået fornuftige afkast, men i perioderne uden uro har afdelingen de seneste år givet et for svagt afkast.

På generalforsamlingen i marts 2024 vedtog foreningens medlemmer at omdanne afdeling Kontra Strategier til Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende.

Afdelingen bliver en søsterafdeling til afdeling Globale Obligationer, der gennem mange år har vist gode resultater og blandt andet har 5 stjerner hos Morningstar. Historiske resultater er naturligvis ingen garanti for fremtidige resultater.

Med denne ændring vil afdelingens investorer være investeret i en afdeling, der tilbyder bred eksponering mod obligationsmarkedet med fokus på både muligheder og risikospredning.

Ændringen vil samtidig betyde, at omkostningerne falder markant fra et niveau omkring 1,45 pct. til et niveau omkring 0,40 pct. årligt.

Omdannelsen er sket 20. juni 2024., hvor afdelingen har ændret navn. Du behøver ikke gøre noget. Hvis du ikke ønsker at være investeret i Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende, kan du sælge afdelingen på et tidspunkt, der passer dig.

Afdelingens skattestatus er uændret, og ændringen er ikke afståelse i skattemæssig forstand. Afdelingen vil fortsat være relevant til pensionsmidler, frie midler og under virksomhedsskatteordningen. Du er også meget velkommen til at ringe til foreningens hotline på 33 38 73 33 for en uddybning. Hotlinen er bemandet af erfarne investeringsmedarbejdere.


 

Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende

Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Målsætningen er, at afdelingen skal give et stabilt afkast uden for store udsving over tid. Det forsøger vi at opnå ved at sammensætte en portefølje af hhv. ”sikre” og mere ”risikable” obligationer.

En betydelig del af porteføljen består af nordeuropæiske stats- og realkreditobligationer, som normalt klarer sig godt, når der er uro på de finansielle markeder. Herudover investerer afdelingen i andre globale statsobligationer, og endelig kan 35 pct. af formuen investeres i kreditobligationer. De mere risikable obligationer vil normalt klare sig bedre, når stemningen er positiv på finansmarkederne. Afdelingens sammensætning tilpasses løbende mod de obligationstyper, vi forventer vil klare sig bedst i den kommende periode.

Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende er en søsterafdeling til afdeling Globale Obligationer, der er udloddende.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Globale Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, lave omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Det forudsætter en detaljeret forståelse for de investeringer, vi foretager, og en meget vigtig del af investeringsprocessen er at definere og begrænse investeringsuniverset. Selvom Maj Invest Globale Obligationer er en global obligationsafdeling, investerer den kun i et meget lille udsnit af samtlige globale obligationer.

Vægtningen af de forskellige obligationstyper fastsættes ud fra Maj Invests forventning til den fremtidige udvikling for de respektive typer af aktiver. Forventer vi bedre konjunkturer og en generelt positiv stemning, øges investeringerne i mere risikable obligationer. Gør det modsatte sig gældende, øges investeringerne i de mere sikre papirer. Det er ligeledes Maj Invests overordnede vurdering af økonomien, som er udgangspunkt for afdelingens rentefølsomhed.

Det er vanskeligt at forudsige de finansielle markeder. Allokeringen mellem de forskellige obligationstyper sker derfor med respekt for det overordnede princip om en balanceret portefølje.

Brede investeringsrammer
Få afdelinger med brede investeringsrammer er bedre end mange afdelinger med snævre rammer. Investorerne overlader løbende beslutninger om f.eks. at øge andelen af kreditobligationer til et forvaltningsteam med tid og ressourcer frem for selv at skulle træffe rettidige beslutninger om køb og salg. Samtidig er det langt billigere end selv at skifte rundt mellem forskellige investeringsforeninger. De brede investeringsrammer giver samtidig porteføljeforvalteren de bedste arbejdsbetingelser for løbende at levere et godt afkast i forhold til markedet. Afdelingen er ikke låst til at investere i et bestemt marked eller en bestemt obligationstype, hvis der er bedre alternativer. Det giver samtidig investorerne tryghed for, at omkostningerne er lave, og at investeringerne konstant er optimeret til det aktuelle investeringsklima.

Mindre forvalter - store muligheder
Vores rådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, forvalter obligationer for i alt ca. 5 mia. kr. Det er et stort beløb, men i forhold til både det danske og det globale obligationsmarked er det forsvindende lille. Den begrænsede størrelse gør, at vi kan investere i mindre obligationsserier, som er mere illikvide og ikke indgår i de globale indeks. Disse obligationer giver oftest et afkast, som er højere end andre obligationer.

Få mere information
Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytter.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen ændrede navn og investeringsområde fra Maj Invest Kontra Strategier til nuværende den 20. juni 2024.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt