Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 4,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,3 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -6,7 pct., mens sammenligningsindekset faldt -9,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over mindst tre år.

I fjerde kvartal vendte risikoappetitten tilbage til markedet, og ”risikoaktiver” steg samlet set - især i november - og gjorde dermed tabene for 2022 lidt mindre. Årsagen var formodentlig primært, at der spredte sig en øget tro blandt investorer på den såkaldte ”Fed pivot”, altså at centralbankerne vil stoppe renteforhøjelserne eller endda sætte styringsrenterne ned igen på grund af en recession eller et fald i inflation eller en kombination af disse. Statsrenterne i USA og Europa steg dog alligevel samlet set hen over kvartalet på trods af fald i november, blandt andet på grund af fortsatte renteforhøjelser og en ”høgeagtig” retorik fra centralbankerne i december. Sidstnævnte så dog ikke ud til at gå ud over f.eks. kreditspænd.

Investment grade-virksomhedsobligationer gav i kvartalet et afkast på 5,4 pct. i dollar, hvor et fald i kreditspænd mere end kompenserede for stigende statsrenter. Samme tendens gjorde sig gældende for global high yield-obligationer, som gav 6,8 pct. i afkast i dollar. For en dansk investor blev afkastene dog trukket 8,4 procentpoint ned på grund af en svækket dollar over for danske kroner. For 2022 som helhed var afkastene henholdsvis -16,7 pct. og -12,7 pct. i dollar.

Emerging markets-obligationer havde også gavn af den tilbagevendende risikoappetit med et afkast på 8,3 pct. i dollar for obligationer i hård valuta og et faldende kreditspænd. Obligationer i lokal valuta gav et afkast på 8,8 pct. i dollar og blev trukket op af både fald i de lokale renter og styrkede valutaer over for dollar. For helåret 2022 var afkastene henholdsvis -17,4 pct. og -10,3 pct. i dollar.

Overordnet set har vi reduceret andelen af emerging markets svagt og i stedet øget andelen af virksomhedsobligationer, idet vi i flere tilfælde kunne få tilsvarende høje renter. Samlet set anser vi ved årsskiftet stadig emerging markets- og high yield-virksomhedsobligationer som mest attraktive, selv om investment grade også er blevet mere interessant. Blandt high yield ser vi muligheder i subordinerede obligationer, hvor man ved at gå ned i kapitalstrukturen kan få relativt høje renter på eksponering mod udstedere med en fornuftig kreditværdighed.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav et afkast i kvartalet på 3,0 pct. målt i danske kroner. Både high yield- og investment grade-obligationer gav pæne kursstigninger og for fleres vedkommende endda tocifrede kursstigninger. Desværre blev afdelingens obligationer udstedt i dollar trukket i minus af en kraftigt svækket dollar. Vi genvandt dog noget af tabet på afdelingens valutaafdækning. På undersegmenter var det især subordinerede finansielle obligationer, der klarede sig godt.

Afdelingens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på 4,2 pct. målt i danske kroner. Delporteføljen af obligationer i hård valuta gav 8,2 pct., mens obligationer i lokal valuta gav et afkast på 3,1 pct.

Der har været en række handler i kvartalet. Den generelle tendens har været, at vi har reduceret andelen af emerging markets-obligationer mod at øge andelen af virksomhedsobligationer, idet man i flere tilfælde kunne få tilsvarende høje renter. Vi har i kvartalet købt subordinerede obligationer, som vi anså for attraktive, idet man fik relativt høje kreditspænd ved at gå ned i kapitalstrukturen også på udstedere med fornuftig kreditværdighed. Samlet set anser vi ved årsskiftet stadig emerging markets- og high yield-virksomhedsobligationer for mest attraktive, om end investment grade også er blevet mere interessant.

Download seneste Kvartalsnyt her.