Klik her for at printe

Politik for værdiansættelse

Politik vedr. værdiansættelse for Investeringsforeningen Maj Invest (herefter ”Foreningen”)
Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen af 16. juni 2015

Omfang
Denne politik er udarbejdet for Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”), der ved en administrationsaftale har videredelegeret den daglige ledelse af Foreningen til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter ”IFS” eller ”Selskabet”).

Baggrund
Det er af stor betydning, specielt for dagligt handlende afdelinger, at værdien af den enkelte afdeling (Net Asset Value = NAV) kan fastsættes med stor nøjagtighed, da en retvisende indre værdi har betydning for opgørelsen af investorernes afkast og sikrer, at investorerne behandles ens og fair, og at der ikke sker omfordeling mellem investorer i forbindelse med ind- og udtræden af foreningerne. Der sondres mellem officiel indre værdi (lukke-NAV) og ”intra-dag” pris/indre værdi, hvor sidstnævnte er den indre værdi, som oplyses løbende over dagen for afdelinger, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Det er Foreningens politik at sikre, at Foreningens afdelinger investerer i likvide instrumenter, der normalt handles dagligt på regulerede markeder, således at der er muligt at modtage opdaterede priser og sikre likviditeten i de enkelte investeringsfonde, så investorernes ret til på anfordring at blive indløst til enhver tid, kan efterkommes. Likviditeten og likviditetsrisici er nærmere beskrevet i Foreningens politik for likviditetsrisiko.

For instrumenter, der ikke handles dagligt på regulerede markeder, benytter IFS markedskonforme metoder til at værdiansætte instrumenterne. I praksis benyttes en prioriteret rækkefølge af ”øvrige pristyper”, der skønnes at udgøre de mest retvisende priser på det aktuelle instrument. Det kan f.eks. være beregnede priser (”fair value”) eller handlede priser af ældre dato.

Værdiansættelsespolitik i Foreningen
Foreningen har delegeret den daglige ledelse til IFS i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. Det betyder, at de medarbejdere som udøver de aktiviteter, som er omfattet af nærværende politik, er medarbejdere i IFS. Som følge heraf henvises til IFS’ politik herfor, ”Værdiansættelsespolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S”, som også er forelagt og accepteret af Foreningens bestyrelse.

Årlig opdatering
Nærværende politik er fastlagt af bestyrelsen for Foreningen.

Bestyrelsen vil løbende og mindst én gang årligt gennemgå og ajourføre politikken i overensstemmelse med gældende regulering m.v.

Vedtaget af bestyrelsen den 29. august 2023