Klik her for at printe

Politik for værdiansættelse

Politik vedr. værdiansættelse for Investeringsforeningen Maj Invest (herefter ”Foreningen”)
Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen af 16. juni 2015

Omfang
Denne politik er udarbejdet for Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”), der ved en administrationsaftale har videredelegeret den daglige ledelse af Foreningen til Investerings­forvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter ”IFS” eller ”Selskabet”).

Baggrund
Der er af stor betydning specielt for dagligt handlende afdelinger, at afdelingernes indre værdi (Net Asset Value = NAV) kan fastsættes med stor nøjagtighed.

Det er Foreningens politik at sikre, at afdelingerne investerer i likvide instrumenter, som normalt handles dagligt på regulerede markeder, således at det er muligt at modtage opdaterede priser. For instrumenter, der ikke handles dagligt på regulerede markeder, benytter IFS markedskonforme metoder til at værdiansætte instrumenterne. I praksis benyttes en prioriteret rækkefølge af ”øvrige pristyper”, der skønnes at udgøre de mest retvisende priser på det aktuelle instrument. Det kan f.eks. være beregnede priser (”fair value”) eller handlede priser af ældre dato.

For afdelinger, som ikke har krav om investeringer i likvide aktiver, aftales hvordan opgørelsen af NAV foretages i retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen i Foreningen og direktionen i IFS. 

Værdiansættelsespolitik i Foreningen
Foreningen har ved indgåelse af en administrationsaftale outsourcet alle operationelle opgaver til IFS, og derfor henvises til ”Værdiansættelsespolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S”, der er forelagt og accepteret af Foreningens bestyrelse.

Årlig opdatering
Nærværende politik er fastlagt af bestyrelsen for Foreningen.

Bestyrelsen vil løbende og mindst én gang årligt gennemgå og ajourføre politikken i overensstemmelse med gældende regulering m.v.

Vedtaget af bestyrelsen 24. august 2021