Klik her for at printe

Vækstaktier

Maj Invest Vækstaktier

Maj Invest Vækstaktier investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt. Afdelingen investerer globalt og med en forholdsvist fokuseret portefølje på 25-35 aktier. Der må derfor forventes større udsving end i traditionelle globale aktieafdelinger. Målsætningen for Maj Invest Vækstaktier er over tid at skabe et merafkast i forhold til den generelle udvikling på det globale aktiemarked. Maj Invest Vækstaktier er udloddende.

Mads Peter Søndergaard, porteføljemanager
Mads Peter Søndergaard, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Vækstaktier

Mads er uddannet cand.merc. i finance and international business fra Handelshøjskolen i Aarhus og har otte års erfaring fra finanssektoren med analyse af danske og internationale aktier. Hertil kommer tidligere analytikererfaring fra selskaber uden for finanssektoren.

Andreas Johan Lindtner, analytiker
Ansvarlig for Maj Invest Vækstaktier

Andreas har erfaring med finansiel analyse og markedsresearch fra tidligere studenterjob i internationale virksomheder. Andreas er uddannet cand.merc. i international business fra CBS og har haft udlandsophold i Hong Kong og New York ved hhv. HKUST og Columbia University.

Sådan arbejder vi med vækstaktier
Merafkastet søges skabt ved at udvælge aktier i selskaber, hvor værdien af de langsigtede vækstmuligheder efter vores vurdering er højere end den aktuelle aktiekurs tilsiger. Vi definerer vækstaktier som aktier i selskaber med en vækst i indtjening og pengestrømme, der er mindst 50 procent højere end for markedet som helhed.

Vi afsøger markedet for vækst på tværs af geografiske regioner og sektorer, men investerer ikke i selskaber med hovedforretningsområder indenfor udvinding eller forbrænding af fossile brændsler, tobak eller gambling. Derudover lever afdelingen op til de almindelige kriterier for etik og ansvarlighed i Maj Invest.

Porteføljen vil typisk have en højere andel af selskaber inden for teknologi, varigt forbrug, sundhedspleje og industri end sammenligningsindekset. I gennemsnit forventes porteføljens aktier at handle på højere indtjeningsmultipler end det generelle marked.

Forskellen på vækst og værdifuld vækst
Vækst vil ofte være værdifuldt, men kan også købes for dyrt. Det er vores opgave at identificere selskaber med værdifuld vækst og samtidig sortere de selskaber fra, hvor væksten enten ikke er værdifuld eller hvor prisen er for høj. Når vi vurderer værdien af et vækstselskab, analyserer vi forholdet mellem den forudsigelige, realistiske vækst og den pris, som aktien handler til.

Grundlæggende skal man som investor i vækstselskaber forholde sig kritisk til:

 • hvor meget kan selskabet vokse?
 • hvor længe kan selskabet fastholde sin vækst?
 • hvor meget kapital skal selskabet investere, for at muliggøre denne vækst?

De mest attraktive selskaber kan realisere høj vækst i mange år med få investeringer. Mange selskaber, som i et givent år kan fremvise høj vækst i salg eller indtjening, er begunstigede af forhold af kortvarig karakter. Måske er de på et marked med store udsving i efterspørgslen, eller også er selskabet først med et nyt produkt, som senere bliver kopieret af konkurrenter.

Vi fokuserer på at udvælge aktier i selskaber, som efter vores vurdering kan levere høj vækst i mindst tre år, fordi de opererer i områder, som strukturelt vokser. Det vil sige områder, som vokser mere end økonomien som helhed, uanset om konjunkturerne går op eller ned. Et eksempel er e-handel, der gennem en årrække har vundet markedsandele fra traditionelle butikker og dermed øget sin andel af den globale forbrugsøkonomi.

I en kapitalistisk økonomi søger kapitalen mod områder med høje afkast, og det øger konkurrencen om denne indtjening. Selvom et marked er i vækst, er der derfor ingen garanti for, at det enkelte selskab eller hele branchen vil lykkes med at skabe værdi. Vi er derfor fokuserede på at investere i selskaber med konkurrencefordele, der sandsynliggør, at de kan opnå et attraktivt afkast på den investerede kapital. Det kan være forhold som stærke brands, højere effektivitet eller skalafordele, der er vanskelige og omkostningstunge for konkurrenter at matche.

Screening for visse sektorer
Maj Invest Vækstaktier KL investerer ikke i selskaber med aktiviteter indenfor nedenstående områder, der følger definitionerne fra den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics:

 • selskaber indenfor udforskning, produktion, distribution og opbevaring af olie og gas.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af tjæresand.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af termisk kul.
 • selskaber indenfor produktion af tobaksprodukter.
 • selskaber indenfor produktion af tobaksrelaterede produkter.
 • selskaber med mere end 5 pct.af omsætningen indenfor distribution af tobaksprodukter.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor ejerskab eller drift af gambling-etablissementer.
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen indenfor produktion af voksenunderholdning.
 • selskaber med mere end 10 pct. af omsætningen indenfor distribution af voksenunderholdning.

Afdelingen er derudover underlagt samme normbaserede ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Få mere information
Maj Invest Vækstaktier er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt Afkast Risiko Indhold Administration Grafer Månedsopdatering Kvartalsnyt