Klik her for at printe

Politik for Fund governance

Med udgangspunkt i Investering Danmarks Brancheanbefaling af 22. juni 2021 er for Investeringsforeningen Maj Invest (forkortes til Foreningen) udarbejdet en politik for fund governance. Brancheanbefalingen indeholder en række anbefalinger til god ledelse af investeringsforeninger og skal således fungere som støtte i ledelsen af Foreningen. Bestyrelsen har således valgt at følge anbefalingerne efter følg-eller-forklar-princippet som angivet for anbefalingerne.

Brancheanbefalingen er et supplement til lovgivningen på området, hvorfor Foreningen afgør i hvilket omgang anbefalingerne ønskes efterlevet. For de forhold, hvor anbefalingerne ikke følges, er nedenfor forklaret, hvorfor anbefalingen er fraveget, samt hvordan Foreningen i så fald har indrettet sig. Brancheanbefalingen omfatter således ikke forhold, der er omfattet af reguleringen i lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS.
Nedenfor ses en oplistning af Investering Danmarks fund governance-anbefalinger sammenholdt Foreningens efterlevelse heraf.

Anbefalinger fra Finans Danmark Investeringsforeningen Maj Invest
Generalforsamling og medlemsforhold  
Medlemsrettigheder  
Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne let adgang til oplysninger om medlemsrettigheder. Medlemsrettighederne fremgår af vedtægter og prospekter og oplyses i forbindelse med indkaldelse til ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger.
   
Indflydelse og kommunikation  
Det anbefales, at:
•  Ledelsen fremmer aktivt ejerskab, herunder investorernes deltagelse i generalforsamlingen.
•  Ledelsen sikrer, at relevant materiale for investorerne gøres tilgængeligt for alle investorer på investeringsforeningens hjemmeside.
•  Ledelsen sikrer, at investeringsforeningen er tilgængelig for investorerne, så investorerne får mulighed for at tilkendegive deres holdninger, interesser og synspunk ter i relation til investeringsforeningen. Dette kan f.eks. ske ved at holde investormøder og via dialog med distributører.
Adgang til information
Medlemmernes har adgang til information om investeringsstrategier, resultater, performance, nye initiativer mv. på majinvest.dk, hvor kurser og afkast opdateres på almindelige bankdage.
På majinvest.dk kan central investorinformation, kvartalsrapporter samt halvårs- og årsrapporter hentes eller bestilles.
Foreningen afholder årligt investormøder og opfordrer generelt medlemmerne til dialog.
Foreningen følger desuden anbefalingen for aktivt ejerskab.
   
Generalforsamling  
Det anbefales, at;
•  Generalforsamlingen  indkaldes  med  et  tilstrækkeligt varsel til, at medlemmerne kan forberede sig og tage stilling til de emner, der skal behandles på generalfor samlingen.  Indkaldelsen  med  tilhørende  dagsorden skal udformes således, at medlemmerne får et fyldest gørende billede af de emner, der omfattes af dagsordenens punkter.
•  Medlemmerne på passende vis, f.eks. i medlemsblade, orienteres om fristen for indgivelse af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen.
•  Der gives medlemmerne mulighed for via fuldmagter til ledelsen at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.
•  Samtlige medlemmer af bestyrelsen og et medlem af direktionen er til stede på den ordinære generalforsamling.
Der indkaldes i god tid til generalforsamling via Nasdaq Copenhagen A/S og hjemmesiden – majinvest.dk. I henhold til vedtægterne skal generalforsamlinger indkaldes og dagsordener bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.
Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Er der forslag til vedtægtsændringer, kan interesserede få de fuldstændige forslag ved henvendelse til foreningens kontor. De fuldstændige forslag offentliggøres derudover på foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vejledes også i brug af fuldmagter.
Medlemmerne har ligeledes via fuldmagt mulighed for stillingtagen til dagsordenens enkelte punkter.
Det tilstræbes, at samtlige medlemmer af bestyrelsen og et medlem af direktionen er til stede på den ordinære generalforsamling.
   
Bestyrelsen  
Størrelsen af bestyrelsen  
Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der  kan  foregå  en konstruktiv  debat  og  effektiv  beslutningsproces,  hvor  alle  medlemmer  har  mulighed  for  at deltage aktivt. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens  behov.  Dog  anbefales  det,  at  der  som  udgangspunkt højst er seks medlemmer i bestyrelsen. Formanden sikrer blandt andet ved sin mødeledelse at bestyrelsen har en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen evaluerer årligt sin sammensætning og arbejdsform.
Bestyrelsen består aktuelt af følgende fem personer:
•  Henrik Normann, formand, valgt første gang 2016
•  Mads Bryde Andersen, næstformand, valgt første gang 2017
•  Charlotte Esmaralda Kamp, valgt første gang 2022
•  Peter Damgaard Jensen, valgt første gang 2020
•  Anita Baun Hørdum, valgt første gang 2022
   
Sammensætning  
Det anbefales, at:
•   Bestyrelsen  årligt  vurderer,  hvilke  kompetencer  den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver.
•   Bestyrelsen sikrer en grundig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Ved vurderingen   af   sammensætningen   og   indstilling   af   nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for forny else og til behovet for mangfoldighed i relation til f.eks. international erfaring, køn og alder.
•   Der  sammen  med  indkaldelsen  til  generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, offentliggøres en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv.
Bestyrelsen vurderer årligt, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, samt sikrer en grundig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.
På generalforsamlingen præsenteres nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer med en beskrivelse af kompetencer og oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv forud for valg til bestyrelsen.
   
Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen  
Det anbefales, at:
•  Medlemmerne af bestyrelsen ved tiltrædelsen modtager en introduktion til investeringsforeningen.
•  Bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er
områder,  hvor  medlemmernes  kompetence  og  sagkundskab bør opdateres.
Foreningen følger anbefalingen.
   
Tiden  til  bestyrelsesarbejder  og  bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv  
Det anbefales, at:
•  Det  enkelte  bestyrelsesmedlem  på  forhånd  gør  sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen.
•  Bestyrelsen  tager  stilling  til  bestyrelsesmedlemmers
mulighed for at varetage andre hverv - herunder andre bestyrelsesposter og aktive hverv.
Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets omfang i forhold til øvrige hverv.
   
Valgperiode  
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke vælges for en længere periode end et år ad gangen. Årsrapporten beskriver tidspunktet for medlemmers indtræden i bestyrelsen, om genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. Det anbefales, at foreningen tager stilling til, om der skal gælde et maksimalt antal valgperioder  for  bestyrelsesformand  og  øvrige  bestyrelsesmedlemmer, samt at der bevares en vis kontinuitet i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal af valgperioder, hverken for formand eller øvrige medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer er valgt første gang i henholdsvis 2016, 2017, 2020 og 2022.
   
Kommunikation og pleje af interessenter  
Kommunikationsstrategi  
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en kommunikationsstrategi. Foreningen følger anbefalingen og har vedtaget en kommunikationspolitik hvoraf kommunikationsstrategien fremgår.
   
Pleje af andre interessenters interesser  
Det anbefales at interessenters interesser tilgodeses ud fra et langsigtet hensyn til medlemmers interesser. Foreningen følger anbefalingen.
   
Revision  
Ledelsens indstilling til valg af revisorer  
Ledelsen  foretager  en  konkret  og  kritisk  vurdering  af revisors  uafhængighed  og  kompetence  m.v.  til  brug  for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Til brug for indstilling til generalforsamlingens valg af revisorer vurderer bestyrelsen revisors kompetence og uafhængighed.
   
Aftalen med revisor  
Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor skal aftales mellem foreningens ledelse og revisor. Indhold i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor.
   
Dialog med revisor  
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og  informationsudveksling  mellem  revisor  og  bestyrelse samt,   at   bestyrelsen   og   et   eventuelt   revisionsudvalg mindst en gang årligt mødes med revisor uden, at direktionen er til stede. Foreningen følger anbefalingen.
   
Ikke-revisionsydelser  
Bestyrelsen  skal  årligt  vedtage  overordnede,  generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed.
   
Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn  
Det anbefales, at revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, herunder drøftes regnskabspraksis og revisionens handlinger. I forbindelse med årsrapport drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom valgt regnskabspraksis gennemgås.
Revisor deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten og det tilhørende revisionsprotokollat behandles.
   
Resultatet af revisionen  
Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med  henblik  på  at  gennemgå  revisors  observationer  og konklusioner eventuelt baseret på et udkast til revisionsprotokollat. Revisionsprotokollen fremlægges på foreningens ordinære bestyrelsesmøder. Derudover deltager foreningens eksterne revisor på det bestyrelsesmøde hvert år, hvor årsrapporten for det foregående regnskabsår behandles, med henblik på en gennemgang af det tilhørende revisionsprotokollat til årsrapporten.
   
Aktieudlån  
Governance Foreningens afdelinger foretager ikke aktieudlån.
Det  anbefales,  at  bestyrelsen  beskriver,  hvilke  governance-tiltag afdelingen har taget i forbindelse med evt. aktieudlån.
Regnskabsmæssigt
For  at  tydeliggøre  aktieudlån  for  investorerne  anbefales det at oplyse, om aktieudlån i årsrapporterne – herunder særskilt under ”andre indtægter” og ”andre omkostninger” samt yderligere specificerede indtægter og omkostninger i tilhørende noter. Det foreslås også at omtale evt. aktielån i ledelsesberetningen.

29. august 2023