Klik her for at printe

Skatteregler

Ved investering af frie midler skal du interessere dig for beskatningen af afkastet. Afkastet omfatter de årlige udbytter samt kursgevinster (eller tab) på investeringsforeningsandele (beviser).

I de fleste afdelinger beskattes dine kursgevinster (eller tab) på andelene først, når du realiserer gevinsten (tabet) ved salg af andelene. Afdelingerne Value Aktier Akkumulerende, Net Zero 2050, Big Picture og Kontra Strategier er dog akkumulerende, og her beskattes kursgevinster løbende, selv om du ikke har realiseret dem ved salg. Læs mere om lagerbeskatning nedenfor

I det følgende er en oversigt over, hvordan andele i afdelingerne i Maj Invest beskattes og til hvilke satser. Har du købt før 1. januar 2006 gælder særlige regler. Dine personlige forhold kan have betydning for, hvordan frie midler bedst investeres ud fra et skattemæssigt hensyn, ligesom dine personlige forhold kan ændre sig i løbet af investeringsperioden. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Maj Invest.

Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 33 38 73 33.

Afdelingsnavn Årligt udbytte Avance ved salg Fradrag ved tab
Danske Obligationer
Globale Obligationer
Grønne Obligationer
High Income Obligationer
Kapitalindkomst Kapitalindkomst Ja, negativ kapitalindkomst
Pension Kapitalindkomst Kapitalindkomst Ja, negativ kapitalindkomst
Danske Aktier
Vækstaktier
Value Aktier
Globale Aktier non fossil
Emerging Markets Value
Planet & People (tidligere Global Sundhed)
Aktieindkomst
(evt. kapitalindkomst)
Aktieindkomst Ja, i anden aktieindkomst
Net Zero 2050 Lagerbeskattet som aktieindkomst.
Udlodder ikke udbytte.
Hele afkastet fås som kursstigninger.
Aktieindkomst Ja, i anden aktieindkomst
Big Picture (tidligere Makro)
Kontra Strategier
Value Aktier Akkumulerende
Lagerbeskattet som kapitalindkomst.
Udlodder ikke udbytte.
Hele afkastet fås som kursstigninger.
Kapitalindkomst Ja, negativ kapitalindkomst

Aktieindkomst
Udbytter og gevinster på aktier udloddes til beskatning som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 pct., når den ikke overstiger 61.000 kr. i 2024 (2023: 58.900 kr.). Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte, 122.000 kr. i 2024.

Aktieindkomst herudover beskattes med 42 pct.

Kapitalindkomst
Renter fra obligationer og kontanter samt gevinster/tab fra finansielle instrumenter udloddes til beskatning som kapitalindkomst. Bemærk, at udbytter fra aktieafdelinger også kan indeholde kapitalindkomst. I skattemæssig forstand er afdeling Pension en obligationsafdeling, selvom den investerer i både aktier og obligationer.

Positiv nettokapitalindkomst beskattes med indtil 42 pct. plus kirkeskat, der ligger mellem 0,4 og 1,3 pct. alt efter kommune. Der er et bundfradrag i topskattegrundlaget på 50.500 kr. (101.000 kr. for ægtefæller) for positiv nettokapitalindkomst (2024).

Hvis den positive nettokapitalindkomst for en ugift er f.eks. 60.000 kr., bliver den positive kapitalindkomst under bundfradraget (50.500 kr. i 2024) beskattet med ca. 37,0 pct. plus kirkeskat, mens beløbet over bundfradraget (i eksemplet 9.500 kr.) bliver medregnet i grundlaget for topskat (hvis du er topskatteyder) og beskattet med 42 pct. plus kirkeskat. De 37 pct. er summen af bundskat og kommuneskat.

Der er en bagatelgrænse på 2.000 kr. for kursgevinster (og tab) ved salg af obligationsafdelinger, obligationer mv., så der ikke skal betales skat af de første 2.000 kr. i avance og ligeledes ikke er fradrag for de første 2.000 kr. i realiseret kurstab. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget.

Skattesatserne afhænger både af indkomstens størrelse og af, om du betaler topskat
Satser og beløbsgrænser 2024

Skattesatser 2024 ved investering i investeringsforeninger og afdelinger i Maj Invest

Lagerbeskatning for afdeling Net Zero 2050
Afdeling Net Zero 2050 er akkumulerende og lagerbeskattet, hvilket vil sige, at kursstigninger beskattes løbende som aktieindkomst efter et lagerprincip. Det betyder, at kursstigninger årligt beskattes, selv om andelene ikke er solgt.

Hvert år den 31. december opgøres kursstigninger på ikke solgte andele, og beskatning finder sted. Har du haft tab kan det modregnes i anden (fremtidig) aktieindkomst. Afdelingen udbetaler ikke udbytte, og der er derfor ikke udbytteskat.

Skat beregner automatisk din løbende skattebetaling for afdelingerne, hvis de kender din beholdning. Hvis ikke, kan du registrere dine beviser på skat.dk og få samme fordel.

Lagerbeskatning for afdeling Kontra Strategier, Big Picture (tidligere Makro) og Value Aktier Akkumulerende
Afdelingerne Kontra Strategier og Makro er akkumulerende og lagerbeskattede, hvilket vil sige, at kursstigninger beskattes løbende som kapitalindkomst efter et lagerprincip. Det betyder, at kursstigninger årligt beskattes, selv om andelene ikke er solgt. Dette gælder også den akkumulerende udgave af afdeling Value Aktier.

Hvert år den 31. december opgøres kursstigninger på ikke solgte andele, og beskatning finder sted. Har du haft tab, indregnes det negative afkast i din kapitalindkomst. Afdelingerne udbetaler ikke udbytte, og der er derfor ikke udbytteskat.

Skat beregner automatisk din løbende skattebetaling for afdelingerne, hvis de kender din beholdning. Hvis ikke, kan du registrere dine beviser på skat.dk og få samme fordel.

Om tab i aktieafdelinger
Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeningsandele uden hensyntagen til, hvor lang tid du har ejet aktierne/andelene. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster. 

Skattemyndighederne gør det nemmere at investere frie midler 
Har du købt dine investeringsbeviser i 2010 eller senere, så beregner SKAT automatisk tab og gevinster og udfylder felterne på selvangivelsen. Har du købt før 2010, så kan du registrere din beholdning på skat.dk under ”TastSelv” og få samme service.

Tjek selv tallene
SKAT får automatisk information fra din bank om handler med Maj Invest. SKAT beregner derfor automatisk dine gevinster og tab. Som investor bør du i egen interesse altid tjekke, at handlen registreres hos SKAT for at sikre dig, at et eventuelt tab til sin tid kan fradrages.