Klik her for at printe

Etik, ansvarlighed og øvrige politikker

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar. I forbindelse med investeringerne i foreningens afdelinger vil foreningen sikre, at disse overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer inden for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt god virksomhedsledelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold.

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, skal som led i rådgivningen om foreningens investeringer sikre sig, at investeringerne efterlever foreningens krav til ansvarlig investering som vedtaget i investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer (Politik for social responsible investments).

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber og obligationsudstedere i foreningens forskellige afdelinger. Det gælder både aktier og obligationer. Det sker med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter fortsat er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes samfundsansvar og dermed efterlever de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer.

Normbaseret screening
Den normbaserede screening sker i samarbejde med det internationale analysehus Sustainalytics, der løbende overvåger ESG-forholdene i de selskaber og obligationsudstedere, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens afdelinger. På vegne af institutionelle kunder screener Sustainalytics løbende mere end 22.000 selskaber og obligationsudstedere globalt for eventuelle krænkelser af de bredt anerkendte internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Afdelinger med aktier eller kreditobligationer
Hvert kvartal screener Sustainalytics eksplicit de aktier og obligationer, som indgår i investeringsforeningens afdelinger for eventuelle brud på ESG-forhold. Det gælder både for de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer fra de modne markeder, og for de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer i emerging markets.

Statsobligationer
Sustainalytics screener desuden 172 lande med fokus på, hvordan de enkelte lande adresserer og imødekommer landets udfordringer i relation til ESG-forhold, samt om landet er underlagt sanktioner. Statsobligationer, der indgår i foreningens afdelinger, vurderes i forhold til denne screening, som også indgår i overvejelserne ved nye investeringer i statsobligationer. Det er vanskeligt at indgå i dialog med lande/regeringer, så derfor driver Sustainalytics ikke engagementprocesser i relation til statsobligationer. I løbet af året har investeringsforeningen ikke haft statsobligationer i lande, der er vurderet med high eller severe risiko af Sustainalytics.

Sanktioner
Som led i porteføljeforvaltningsaftalen sikrer Fondsmæglerselskabet Maj Invest også, at investeringerne i foreningens afdelinger overholder de til enhver tid gældende sanktioner, Danmark er forpligtet til at efterleve. Det sker via screeningen af lande fra Sustainalytics og andre eksterne screeningssystemer.

Engagement
Hvis den normbaserede screening viser, at et selskab bryder eller ser ud til at bryde konventionerne, indleder Sustainalytics dialog med selskabet, undersøger sagen nærmere og foretager en vurdering af, om der er sket et brud. Hvis et brud ikke kan bekræftes, arkiveres sagen. Hvis bruddet bekræftes, fortsætter Sustainalytics dialogen med selskabet på vegne af Maj Invest og en række andre institutionelle investorer med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd. Denne engagementproces har til formål at påvirke selskaberne til at ændre adfærd og afdække deres evner og vilje til at forbedre de konkrete problematiske forhold.

Sustainalytics afsluttede i 2021 to engagementsager, der vedrørte investeringer i Maj Invest, og indledte 5 nye sager. Nedenfor et par eksempler på resultatet af Maj Invests engagementprocesser gennem Sustainalytics:

The Goldman Sachs Group (Value Aktier, Value Aktier Akkumulerende, Globale Aktier non fossil og Maj Invest Pension)
Sustainalytics var i dialog med The Goldman Sachs Group Inc. fra 2018 til 2021 angående en hvidvasksag, hvor en tidligere bestyrelsesformand i et datterselskab uretmæssigt tilegnede sig 2,6 milliarder dollar i bestikkelse. Goldman har foretaget adskillige forbedringer i deres Anti-Money Laundering-indsats, herunder næsten fordoblet størrelsen på deres globale compliance division siden bestikkelsen fandt sted.

Pan American Silver Corp (Maj Invest Makro)
Sustainalytics har været i dialog med Pan American Silver Corp. siden 2019, hvor virksomheden overtog Tahoe Resources. Tahoe er krititseret for brud på menneskerettigheder i Escobal-minen i Guatemala. Siden Sustainalytics begyndte engagementprocessen, har Pan American Silver responderet positivt. I juli 2021 meddelte Pan American Silver, at minen ikke længere var i drift. Derudover har selskabet styrket beredskabet for menneskerettigheder og sikkerhed. Sustainalytics vil fortsætte engagementprocessen med Pan American Silver, for at justere politikker og fremgangsmåder, så selskabet kommer i overensstemmelse med internationale normer.

I løbet af 2021 drev Sustainalytics engagementproces med i alt 186 selskaber vedrørende i alt 199 sager, heraf 30 sager i 26 selskaber, som Maj Invest har haft investeringer i i løbet af 2021. Ultimo 2021 var 22 selskaber i porteføljerne i engagementproces.

Eksklusion
Hvis langvarig dialog ikke fører til, at selskabet ændrer adfærd eller viser vilje hertil, kommer selskabet på Sustainalytics’ disengage-liste og dermed investeringsforeningens eksklusionsliste. Det vil føre til et frasalg af aktien eller obligationen. Desuden kan afdelingerne ikke lave nye investeringer i selskaber, der er på eksklusionslisten.

Investeringsforeningen har derudover valgt at udelukke selskaber, der er involveret i udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af konventionsomfattede våben, herunder atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer, våben med forarmet uran og hvid fosfor samt kemiske våben. Det betyder, at investeringsforeningens eksklusionsliste ultimo 2021 indeholdt 115 selskaber.

Afdelinger med særligt fokus
Alle foreningens afdelinger integrerer som minimum bæredygtighedsrisici sammen med øvrige relevante risikoparametre i investeringsprocessen ifølge artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019 (’forordningen’). Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 6, følger foreningens generelle politik for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer og er dermed også omfattet af den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab, som alle afdelinger i foreningen er underlagt. Afdelinger kategoriseret efter forordningens artikel 6 har ikke til formål at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, og investeringerne målrettes således ikke mod bæredygtige investeringer.

Flere af foreningens afdelinger inkluderer bæredygtighedsfaktorer, der rækker udover det i artikel 6 angivne minimum. Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 8 inddrager, udover integrationen af bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) samt aktivt ejerskab, bæredygtighed i selve investeringsprocessen. Afdelingerne har specifikke bæredygtighedskriterier og ønsker at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Foruden den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab er aktieporteføljerne omfattet af sektorspecifikke investeringsrestriktioner (eksklusion).

Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 9 har, udover at integrere bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) og bæredygtighed (jf. artikel 8) i investeringsprocessen, bæredygtig investering som deres mål. Dvs. at der udover afdelingernes afkastmålsætning indgår specifikke bæredygtighedsmålsætninger i investeringsstrategien. Foreningen udbyder ikke afdelinger under artikel 9.

Syv af foreningens afdelinger inddrager udover den normbaserede screening og de øvrige processor ovenfor også bæredygtighed i selve investeringsprocessen og er klassificeret efter artikel 8. Screeningskriterierne nedenfor følger definitionerne fra Sustainalytics, der også screener selskaberne.

Fokus på den grønne omstilling
Maj Invest Net Zero investerer i de virksomheder og råvarer, der indgår i den grønne omstilling, også selvom de isoleret set kan medføre høj CO2-udledning. Et eksempel er udvinding af kobber og produktion af batterier for at kunne fremstille elbiler. Maj Invest Net Zero 2050 investerer således i hele værdikæden bag den grønne omstilling mod et CO2-neutralt samfund i 2050, som blandt andet EU har sat som mål. Afdelingen investerer ikke i udvinding og distribution af olie og gas og en række andre sektorer. Se den præcise afgrænsning her. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Globale miljø- og sundhedstrends
Maj Invest Global Sundhed investerer i stærke, globale trends inden for især pres på jordens ressourcer, global opvarmning og et øget fokus på og krav til klima og miljø samt sundhed. I 2021 investerede afdelingen blandt andet i vedvarende energi, løsninger til genbrug af batterier og råvarer til understøttelse af omstillingen til grøn energi. Inden for sundhedspleje investerede afdelingen blandt andet i medicinalvirksomheder og selskaber, der tilbyder sundhedsydelser og medicinsk udstyr.

Som led heri ekskluderer afdelingen blandt andet selskaber indenfor produktion og distribution af olie og gas, selskaber indenfor produktion af militære våben, samt selskaber med produktion eller distribution af tobak eller tobaksrelaterede produkter. Se den præcise afgrænsning her. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Fossilfri portefølje og eksklusion af kontroversielle sektorer
Maj Invest Globale Aktier non fossil er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge bestemte sektorer, herunder især selskaber, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, selskaber der udvinder kul og tjæresand, selskaber indenfor produktion af militære våben og militære kontrakter, samt selskabet indenfor produktion af tobak og tobaksrelaterede produkter. Se den præcise afgrænsning her. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

I Maj Invest Vækstaktier fravælges ligeledes investering i selskaber, der producerer, opbevarer og distribuerer olie og gas, selskaber der udvinder kul og tjæresand. Desuden ekskluderer afdelingen selskaber indenfor tobak, gambling og produktion af våben. Se den præcise afgrænsning her. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Yderligere to afdelinger har fokus på eksklusion af selskaber, der opererer indenfor sektorer, der kan opfattes som kontroversielle. Afdelingerne Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende ekskluderer selskaber med produktion af tobak og voksenunderholdning samt selskaber, der driver gambling og kasino. Se den præcise afgrænsning her. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Grønne Obligationer
I foråret 2020 lancerede investeringsforeningen afdeling Maj Invest Grønne Obligationer, der investerer globalt i grønne obligationer. En grøn obligation er en obligation, hvor provenuet udelukkende anvendes til at finansiere nye eller eksisterende grønne projekter, som har klare miljømæssige fordele. Det kan være inden for vedvarende energi, bedre udnyttelse af ressourcer, bekæmpelse af forurening, bevaring af biodiversitet på land og i havet, mere miljøvenlig transport og lignende. Overordnet set skal de grønne projekter støtte FN’s verdensmål.

Risici
Hensyn til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens investeringer, sådan som det blandt andet er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Maj Invest kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Maj Invest er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af stamdata har opdaterede og korrekte registreringer om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte registreringer kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderede først for sent fjernes fra Sustainalytics’ og dermed foreningens eksklusionsliste.

Uanset bestræbelserne hos Maj Invest og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Indirekte investering
Enkelte afdelinger, herunder Maj Invest Kontra Strategier, kan investere i finansielle instrumenter baseret på udviklingen i brede indeks, hvor selskaber på Sustainalytics’ eksklusionsliste indirekte kan indgå. Denne type af investeringer er undtaget fra den overordnede politik for samfundsansvar.


 

Internationale retningslinjer og konventioner

  • UN Global Compact (retningslinjer for virksomheders samfundsansvar, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og antikorruption).
  • OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).
  • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (UN Universal Declaration on Human Rights).
  • ILO Core Labour Conventions (arbejdstagerrettigheder).

PRI - Principles for Responsible Investment

Fondsmæglerselskabet Maj Invest tiltrådte i 2010 de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment).

Principperne beskriver fondsmæglerselskabets forpligtelse til at inkludere ESG-forhold i investeringsprocessen.

For at efterleve disse principper gennemgår alle investeringer, både aktier og obligationer, i investeringsforeningens afdelinger en såkaldt normbaseret screening baseret på UN Global Compact.

Læs mere om principperne på unpri.org