Klik her for at printe

High Income Obligationer

Maj Invest High Income Obligationer

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko, det vi også kalder risikoobligationer. Det gør afdelingen til et oplagt supplement til de øvrige obligationsafdelinger for investorer, der ønsker højere risiko og større afkastmuligheder.

Ideen med afdelingen er, at den skal give medlemmerne en bred eksponering mod forskellige typer af risikoobligationer, og at der løbende sker en allokering af formuen mod den type af risikoobligationer, som vi forventer, vil give det højeste afkast. Dermed slipper man som investor for at købe og sælge investeringsforeninger med forskellige typer af risikoobligationer, alt efter hvad forventningerne til den ene eller anden type af obligationer er. Dermed undgår man som investor en række handelsomkostninger.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest High Income Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Tino Henriksen, porteføljemanager
Tino Henriksen, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest High Income Obligationer

Tino kom til Maj Invest i 2016 og har over 10 års erfaring med finansmarkederne. Tino er uddannet cand.merc. fra CBS.

Afdelingen investerer i fire typer af risikoobligationer med forskellige egenskaber:

Kreditobligationer - investment grade
Investment grade-obligationer er kreditobligationer udstedt af selskaber med en stærk kreditværdighed. Obligationerne giver en rente, som er noget højere end statsobligationer og realkreditobligationer, men merrenten er forholdsvis begrænset. Investment grade-obligationer er normalt den mindst risikofyldte af de obligationstyper, der købes i afdelingen. 

Kreditobligationer - high yield
High yield-obligationer er obligationer udstedt af virksomheder med en noget ringere kreditværdighed. Virksomhederne har typisk en forholdsvis høj gæld og risikoen for, at de går konkurs, er dermed noget højere. Til gengæld bliver man som investor belønnet med en højere rente (risikopræmie). Investering i high yield-obligationer minder på mange måder om aktieinvestering. Som investor skal man analysere virksomheden og dens forretningsmodel for at vurdere, om virksomheden er i stand til at tilbagebetale de penge, den har lånt over tid.  

Statsobligationer i lokal valuta - emerging markets
Denne obligationstype dækker investeringer i statsobligationer fra udviklingslande i deres egen valuta. Det er vanskeligt at definere, hvilke lande som er udviklingslande. I denne afdeling er definitionen ret bred. Universet inkluderer f.eks. Polen, Indonesien, Indien og Mexico. Renten på disse statsobligationer er normalt en del højere end de renter, man kan finde i den vestlige verden. Typisk er inflationen også noget højere, så man må forvente, at en del af merafkastet vil blive spist af en svækkelse af valutaerne over tid. 

Statsobligationer i euro og dollar
En række udviklingslande vælger delvist at finansiere deres underskud på statsbudgetterne ved at udstede obligationer i amerikanske dollar eller euro. Renten på disse obligationer vil afspejle renten på en amerikansk statsobligation samt en merrente, som afspejler kreditværdigheden for det pågældende land. Udstedere af statsobligationer i hård valuta inkluderer stort set alle verdens lande. Eksempler er Mongoliet, Fiji, Tyrkiet og Mexico. Der er stor forskel på kreditværdigheden fra udsteder til udsteder og dermed på den rente, man kan opnå. Statsobligationer fra en række sydeuropæiske EU-lande kan også indgå i denne kategori.

Investeringsuniverset
Investeringsuniverset er enormt, og Maj Invest kan umuligt dække samtlige potentielle investeringsmuligheder. Vores tilgang er derfor en kombination af en overordnet vurdering af de enkelte aktivklasser baseret på en relativ prisfastsættelse kombineret med en case-baseret tilgang til investering i enkeltobligationer inden for hver aktivklasse.

Allokering
Porteføljen sammensættes dels ud fra forventningerne til konjunkturudviklingen i de enkelte regioner/lande og dels ud fra forventningerne til udviklingen i de forskellige obligationstyper. Det giver mulighed for at positionere porteføljen i forhold til de regioner og obligationstyper, hvor potentialet anses for størst.

En relativt stor andel af investeringer vil være udstedt i dollar. Dermed kan valutakursudviklingen mellem danske kroner og dollar have stor betydning for markedsværdien af afdelingen. Det er som udgangspunkt ikke hensigten. Derfor vil hele eller dele af valutakursrisikoen, primært i forhold til dollar, løbende blive afdækket.

Fordelingen mellem de forskellige obligationstyper vil afspejle Maj Invests vurdering af, hvor vi fremadrettet ser det største afkastpotentiale. Ligesom det er tilfældet med Maj Invest Globale Obligationer er det dog vores forventning, at alle aktivklasser i et eller andet omfang altid vil være repræsenteret i porteføljen.

Risici
Som investor må man forvente, at udsvingene i værdien på denne afdeling kan være forholdsvis store, til gengæld er det forventede afkast over tid noget højere end for mere sikre obligationer. Samtidig skal man som investor være indstillet på, at prisudviklingen på denne afdeling ofte vil følge aktiemarkedet. Falder aktier i værdi, vil det ofte også være tilfældet for Maj Invest High Income Obligationer.

Få mere information
Maj Invest High Income Obligationer er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger her eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central informationAfdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering Kvartalsnyt