Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 0,8 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Ved indgangen til 2024 var obligationsrenterne relativt lave, drevet af markante forventninger om rentesænkninger fra centralbankerne i de store økonomier. Investorerne var især fokuserede på signaler fra december om afslutningen på stramningscyklen efter perioder med aggressive renteforhøjelser i det foregående år. Dette skifte i stemningen i fjerde kvartal 2023 blev styrket af indikationer på, at inflationen måske endelig begyndte at aftage ”nok”, hvilket kunne give Federal Reserve (Fed) og Den Europæiske Centralbank (ECB) mulighed for at reversere nogle af de tidligere renteforhøjelser i løbet af 2024. Markedet forventede ved årsskiftet 6-7 lempelser á 0,25 procentpoint i 2024 for både Fed og ECB.

I løbet af første kvartal viste obligationsmarkederne volatilitet, da nye økonomiske data gav mere positive signaler om den globale økonomis tilstand. På trods af tegn på afmatning i nogle sektorer forblev økonomiske indikatorer generelt robuste og bedre end forventet, hvilket udfordrede forventningerne om umiddelbare rentenedsættelser fra centralbankerne. Dette førte til en stigning i renterne, især for mellemlange og lange obligationer, efterhånden som investorerne justerede deres forventninger til den fremtidige pengepolitik.

I løbet af kvartalet steg den 10-årige amerikanske statsobligationsrente fra 3,9 pct. til 4,2 pct., mens den tilsvarende tyske statsobligationsrente steg fra 2,0 pct. til 2,3 pct.

Ved udgangen af kvartalet forventede markedet knap 2-3 rentesænkninger á 0,25 procentpoint fra Fed i løbet af 2024 og 3-4 sænkninger fra ECB. Det var umiddelbart i tråd med de indikationer, centralbankerne selv meldte ud. I det lys var obligationsrenterne ved udgangen af kvartalet alt andet lige mere i overensstemmelse med centralbankernes forventninger, end de var ved indgangen til kvartalet, hvor markedets forventninger til rentesænkninger var løbet foran. Mod slutningen af kvartalet øgede vi afdelingens rentefølsomhed en smule fra 6,2 år ved indgangen til 6,7 år ved udgangen af kvartalet i lyset af rentestigningerne hen over kvartalet.

Investeringsvalg
Afdelingens sikre statsobligationer, der udgjorde knap 8 pct. af porteføljen, gav et negativt afkast på 2,0 pct. i kvartalet som konsekvens af de stigende statsobligationsrenter. Danske realkreditobligationer, der udgjorde godt 51 pct. af porteføljen, gav et moderat positivt afkast på 0,6 pct. Dette segment klarede sig relativt godt i kvartalet i lyset af de stigende statsobligationsrenter, og det positive afkast skyldtes en kombination af relativt høje kuponrenter kombineret med en generel indsnævring af rentespænd for segmentet, der virkede som en modvægt til det ellers generelt stigende renteniveau.

I afdelingens investeringer i virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer var der positive afkast på henholdsvis 3,0 pct. og 2,3 pct., hvilket var den primære årsag til afdelingens pæne afkast i kvartalet.

I starten af kvartalet reducerede vi risiko inden for afdelingens emerging markets-obligationer i lokal valuta og øgede eksponeringen en smule i et par emerging markets-obligationer i euro og dollar. Inden for afdelingens virksomhedsobligationer reducerede vi i slutningen af kvartalet lidt i subordinerede finansielle obligationer efter en pæn indsnævring i kreditspænd. Vi vurderede dog fortsat, at segmentet så attraktivt ud, så det var primært udtryk for, at vi generelt tog en smule risiko ud af porteføljen.

Vi forventer højest afkast fra de mere højtforrentede dele af porteføljen, mens den mere sikre del giver beskyttelse.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.