Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2022

Afdelingen gav i tredje kvartal 2022 et afkast på -2,7 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, faldt 4,0 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

De hastigt stigende obligationsrenter fra første halvår fortsatte tendensen i tredje kvartal. På trods af et rentefald hen over juli måned endte tredje kvartal samlet set med en ganske markant stigning i de globale obligationsrenter. Stigningen i obligationsrenterne har været drevet af fortsat høje inflationsrater og mere aggressive centralbanker. Centralbankerne har dels hævet deres ledende renter mere end forventet før sommeren og dels varslet større renteforhøjelser i en længere periode end tidligere ventet.

Den Europæiske Centralbank, ECB, hævede renten to gange i hhv. juli og september med først 50bp og dernæst 75bp. Den ledende rente i Europa er nu 0,75 pct., og ECB har dermed afsluttet perioden med negative renter, der har været siden 2014. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har hævet renten to gange á 75bp, hvilket bringer den amerikanske rente op på 3-3,25 pct. Markedet forventer, at den amerikanske rente topper omkring 4,5 pct. i foråret 2023, og at den europæiske rente topper omkring 3 pct. om et års tid. Ved indgangen til tredje kvartal lå markedets forventning til de to renter godt 1-1,25 procentpoint lavere.

Forventningerne om højere centralbankrenter har ført til store stigninger i de kortere obligationsrenter, mens de lange renter er steget mindre – men dog stadig markant. Den 2-årige amerikanske statsobligationsrente er over kvartalet steget fra knap 3 pct. til ca. 4,3 pct., mens den tilsvarende 10-årige obligationsrente er steget fra 3,0 pct. til godt 3,8 pct. I relation til de tyske statsobligationsrenter er den 2-årige steget fra 0,65 pct. til 1,75 pct., mens den 10-årige er steget fra 1,34 pct. til 2,11 pct.

De hurtigere og større renteforhøjelser fra centralbankerne kan på sigt betyde en afmatning i økonomierne, der bør resultere i et aftagende inflationspres. Det kan betyde, at centralbankerne på et tidspunkt kan stoppe renteforhøjelserne, hvilket formentlig vil sende obligationsrenterne nedad.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer overordnet set i fire aktivklasser i obligationsmarkedet: Sikre statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer. Grundet de store rentestigninger i kvartalet er der negative afkast på de mest rentefølsomme obligationer i porteføljen, dvs. sikre statsobligationer og realkreditobligationer. Porteføljen af kreditobligationer gav et afkast på omkring 0 pct., hvor rentestigninger til dels blev afbødet af en stigende dollar på dele af denne portefølje. Porteføljen af emerging markets-obligationer gav et afkast på 2,2 pct.

De mest negative afkast kom fra porteføljen af danske realkreditobligationer. Det skyldes dels høj rentefølsomhed på denne del af porteføljen og dels en markant udvidelse af kreditpræmier på de konverterbare obligationer. De handler nu næsten lige så billigt som under finanskrisen og ser meget attraktive ud efter vores opfattelse.

Afdelingen har delvist afdækket en del af sin rentefølsomhed ved positionering mod primært stigende amerikanske og tyske statsobligationsrenter. Disse har virket som en betydelig modvægt og trukket afdelingens afkast op med 1,6 procentpoint i kvartalet. Grundet de store rentestigninger mod slutningen af kvartalet er afdækningen nedbragt og afdelingens varighed øget.

I lyset af de højere renter er afdelingens fremadrettede afkastpotentiale forbedret betydeligt, da både renter og kreditspænd er på højere niveauer ved kvartalsskiftet end set i mange år.

Download seneste Kvartalsnyt her.