Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på 1,1 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 0,4 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på -2,2 pct., mens sammenligningsindekset faldt 2,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Hen over kvartalet er de danske statsobligationsrenter ikke ændret væsentligt. Der har været en mindre stigning i de korte obligationsrenter, mens de længere obligationsrenter omvendt er faldet en smule. De kortere obligationsrenter er steget, idet markedet nu forventer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil hæve renten tidligere. Den første renteforhøjelse fra ECB forventes dog først om et års tid.

Omvendt forholder det sig med den ledende rente fra Danmarks Nationalbank. I slutningen af tredje kvartal sænkede Nationalbanken renten på grund af en stærk dansk krone relativt til euroen. Kronen ligger ved udgangen af kvartalet fortsat stærkt, og en yderligere rentesænkning i første kvartal 2022 kan komme på tale. Renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation er faldet fra 0,09 pct. til 0,06 pct. hen over kvartalet. I samme periode er den 5-årige flekslånsrente steget fra 0,03 pct. til 0,14 pct., mens renten på den toneangivende 30-årige realkreditobligation er faldet fra 1,71 pct. til 1,66 pct.

Lange konverterbare realkreditobligationer, der udgør størstedelen af porteføljen, havde et fint kvartal med generelle kursstigninger drevet af primært indsnævring af kreditspænd og sekundært af det beskedne rentefald i de længere obligationsrenter. Vi så også en opkonverteringsaktivitet blandt låntagerne, der opkøbte 30-årige 0,5 og 1 pct. obligationsserier for i stedet at optage nye lån i dels 30-årige 2 pct. serier og dels 5-årige flekslån. Sidstnævnte så også fornyet interesse fra boligejerne i forbindelse med optagelse af nye lån. Samlet set har dette bidraget til en bedre stemning blandt investorerne i realkreditmarkedet, da nettoudstedelsen i de lange konverterbare serier er mindsket i forhold til første halvår 2021.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper; statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I fjerde kvartal var der positive afkast på alle tre segmenter uden de helt store afkastforskelle.

I fjerde kvartal har vi ikke ændret nævneværdigt i porteføljens overordnede risikoprofil, men dog foretaget lidt omlægninger blandt nogle af undersegmenterne. Vi har primært reduceret i 1 pct. konverterbare, som performede relativt fint efter låntageropkøb, og i stedet købt afdragsfrie 1,5 pct. konverterbare serier med ti års afdragsfrihed.

I porteføljen af kreditobligationer har vi købt en ny 3-årig obligation udstedt af GN Store Nord og suppleret lidt i en eksisterende obligation fra Sydbank, der allerede i forvejen lå i porteføljen.

Varigheden er gennem kvartalet reduceret fra 5,5 til 4,2. Samlet set er risikoen i porteføljen dog ikke ændret væsentligt. Vi er fortsat optimistiske på konverterbare realkreditobligationer og forventer en fin relativ performance fra disse i 2022 oven på et svært 2021.

Download seneste Kvartalsnyt her.