Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -5,7 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 4,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

De globale obligationsrenter er steget markant i andet kvartal og med en volatilitet, vi ikke har set i mange år. Den danske og tyske rente steg godt 0,9 procentpoint fra hhv. 0,83 pct. og 0,55 pct. til hhv. godt 1,72 pct. og 1,34 pct.

De højere obligationsrenter hen over kvartalet skyldes fortsat stigende inflation, hvilket har fået alle centralbanker til at udmelde forventninger om flere og hurtigere renteforhøjelser end tidligere. Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank er mere eller mindre de eneste centralbanker, som endnu ikke har hævet renten, men den første renteforhøjelse på formentlig 0,25 pct. kommer i juli og efterfølges formentlig af større renteforhøjelser i efteråret. Markedet forventer nu, at ECB hæver renten fra de nuværende -0,5 pct. til 1 pct.

Danske realkreditrenter er fortsat steget, hvilket har medført store kurstab på særligt konverterbare obligationer. Renten på det toneangivende fastforrentede lån er 5 pct., og renten på en 5-årig fleksobligation er steget fra 1,30 pct. til 2,31 pct. Lavere kurser har resulteret i, at mange låntagere reducerer deres restgæld ved at tilbagekøbe deres fastforrentede lån og refinansiere gennem et nyt fastforrentet lån til en højere rente eller gennem et variabelt forrentet lån. Låntagerne agerer derved som købere af det konverterbare segment, hvilket har været kærkomment i et marked, der ellers har været hårdt ramt af rentestigninger.

Stigende renter har betydet negative afkast på realkreditobligationer i et omfang, vi ikke har set i flere årtier. Det betyder dog også, at den merrente, som man opnår ved at investere i realkreditobligationer frem for danske statsobligationer, er blevet større. Det skaber håb for fornuftige afkast fremadrettet.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I andet kvartal var der negative afkast på alle tre segmenter. Kreditobligationer gav kun et beskedent negativt afkast, da rentefølsomheden på disse er begrænset.

Især afdelingens realkreditobligationer har gennem både første og andet kvartal givet store negative afkast. En del af dette er dog blevet modvejet af brugen af bl.a. obligationsfutures til varighedsstyring. Disse futures har samlet givet et afkastbidrag på næsten 1,2 pct., hvilket skal ses i lyset af de store negative afkast på især realkreditporteføljen. Mod afslutningen af andet kvartal er stemningen dog vendt i realkreditmarkedet, hvor øget låntageropkøb har taget fart. Vi fastholder afdelingens investeringer.

Hen over kvartalet har vi ikke ændret væsentligt på afdelingens portefølje. Vi har sænket varigheden fra 5,6 til 4,8 for at have lidt mere at stå imod med i tilfælde af yderligere rentestigninger. Samlet set er risikoen i porteføljen dog ikke ændret væsentligt.

På trods af et pænt fald i porteføljeværdien grundet rentestigningerne er vi beherskede optimister på konverterbare realkreditobligationer og forventer en fin relativ performance fra disse i resten af 2022. Det er værd at hæfte sig ved, at med et renteniveau omkring 4-5 pct. er der væsentligt mere at stå imod med, såfremt renterne skulle fortsætte med at stige.

På trods af et pænt tab i porteføljeværdi grundet rentestigningerne er vi beherskede optimister på konverterbare realkreditobligationer og forventer en fin relativ performance fra disse i resten af 2022. Det er værd at hæfte sig ved, at med et renteniveau omkring 3 pct. er der væsentligt mere at stå imod med, såfremt renterne skulle fortsætte med at stige.

Download seneste Kvartalsnyt her.