Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2023

Afdelingen gav i andet kvartal 2023 et afkast på -0,4 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år ligeledes faldt 0,4 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Det danske rentemarked har i andet kvartal af 2023 vist flere udsving som følge af usikkerhed omkring udviklingen i de globale økonomier samt skiftende forventninger til centralbankernes pengepolitik. Renten på den danske 10-årige statsobligation startede kvartalet i 2,6 pct. og endte i 2,7 pct. Undervejs har vi dog oplevet flere udsving, hvor vi har været oppe i 2,8 pct. Ultimo juni måned forventer obligationsinvestorerne, at den europæiske centralbank, ECB, ved årets udgang vil være færdig med at hæve renten, og at den da vil være 4 pct.

Rentestigningerne har betydet, at danske realkreditobligationer er faldet i kurs. Særligt konverterbare realkreditobligationer har haft det svært, hvilket udover rentestigninger også kan tilskrives en generel udvidelse af kreditspændet på det konverterbare segment. Dette kommer formentlig som følge af, at låntagerne ikke understøtter det konverterbare segment i samme grad som tidligere ved at købe obligationerne bag deres fastforrentede lån tilbage og derved reducere deres restgæld. Samtidig sælger udenlandske investorer fortsat løbende ud af deres konverterbare beholdninger, hvilket betyder, at det konverterbare segment og særligt lavkuponer har haft det svært i andet kvartal.

Vi har løbende øget afdelingens beholdning i lange fleksobligationer, da de giver en høj merrente relativt til tilsvarende danske statsobligationer set i en historisk kontekst. Derudover er udstedelsen af lange fleksobligationer meget begrænset, da låntagerne formentlig ikke ønsker at låse renten i fem år eller længere på de nuværende renteniveauer.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. Danske realkreditobligationer udgjorde over halvdelen af porteføljen og gav i andet kvartal et afkast på -1,1 pct. Det kan primært tilskrives, at det konverterbare realkreditsegment har haft det svært efter rentestigninger og udvidede kreditspænd. Vi vurderer ved halvårsskiftet fortsat, at segmentet er attraktivt prisfastsat med en markant merrente i forhold til sammenlignelige statsobligationer. Derudover så de stadig billige ud i en historisk kontekst. Afdelingen gik ind i andet kvartal med lidt over 20 pct. placeret i finansielle kreditobligationer, som generelt har klaret sig godt i kvartalet. En stor del af denne performance kommer ovenpå usikkerheden om bankernes stabilitet i første kvartal. Afdelingens kreditobligationer gav i kvartalet et afkast på 2,1 pct. målt i danske kroner.

Porteføljens varighed på omkring 6,2 år var omtrent uændret over kvartalet. Samlet set vurderede vi fortsat, at den optimale portefølje opnås gennem en kombination af lange fleksobligationer og konverterbare realkreditobligationer, som vi overordnet fandt attraktive ved halvårsskiftet. Vi har øget afdelingens beholdning i lange fleksobligationer, da vi forventede, at de vil performe bedre relativt til andre realkreditsegmenter i tilfælde af, at renterne falder som følge af aftagende risikoappetit blandt investorerne. Derved giver de sammen med konverterbare obligationer god diversificering og risikospredning.

Download seneste Kvartalsnyt her.