Klik her for at printe

Planet & People

Maj Invest Planet & People (tidligere Maj Invest Global Sundhed) investerer i danske og udenlandske virksomheder, der er attraktivt prisfastsat, og som har aktiviteter inden for miljø- og klimaområdet, sundhedsplejeområdet eller som ved salg af produkter eller services medvirker til at begrænse ressourceforbrug eller højne den generelle ressourceeffektivitet.

En investering i afdelingen er en investering i virksomheder, der forventes at være positivt påvirket af nogle af de stærkeste globale trends: befolkningsvækst, stigende levestandard, stærkt voksende middelklasse i emerging markets-lande, den demografiske udvikling i Vesten og Japan, global opvarmning, stigende energipriser, pres på jordens ressourcer, øget fokus på og krav generelt til miljø og sundhed både lokalt og globalt. Maj Invest forventer, at disse trends vil resultere i gode betingelser for strukturel høj vækst og gode indtjeningsmuligheder for de bedste selskaber, der har aktiviteter inden for disse områder, og som formår at navigere profitabelt i de ofte meget omskiftelige konkurrencemiljøer, der kendetegner områder i høj vækst. 

Der kan alene investeres i børsnoterede selskaber, og porteføljen vil som udgangspunkt bestå af 35-40 forskellige selskaber.

Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Torsten Bech, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Planet & People

Torsten Bech har arbejdet med analyse og aktieinvesteringer siden 2000 og kom i 2007 til Maj Invest. Torsten er uddannet cand.merc. i finansiering.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, rimelige omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Vi baserer vores udvælgelse af aktier til porteføljen på både en overordnet makroøkonomisk analyse og en evaluering af undersektorerne og de enkelte selskaber.

Udvælgelsen består af tre elementer:

 • Analyse af den makroøkonomiske situation og med afsæt heri en fastlæggelse af fordelingen mellem miljø- og klimaområdet og sundhedspleje.
 • Vurdering af prisfastsættelse og markedsudsigter for de enkelte undersektorer med henblik på at kortlægge de mest attraktive investeringsområder.
 • Analyse af udvalgte selskabers prisfastsættelse, rentabilitet og markedsposition.

På baggrund af de tre delelementer sammensættes en diversificeret portefølje, der bredt afspejler investeringsmulighederne og samtidig tager hensyn til porteføljens samlede risikoprofil og prisfastsættelsen af de enkelte aktier. I lyset af investeringsområdernes ofte meget omskiftelige karakter, går afdelingen gerne mod den generelle markedsopfattelse.

Store trends og store muligheder
Afdelingen er eksponeret mod nogle af de stærkeste globale trends: befolkningsudvikling, stigende levestandard, en stærkt voksende middelklasse i udviklingslandene, demografisk udvikling i Vesten og Japan, global opvarmning, pres på jordens ressourcer, øget fokus på og krav generelt til miljø og sundhed lokalt og globalt. Vi forventer, at disse trends vil resultere i en mangeårig periode med høj vækst og gode indtjeningsmuligheder for selskaberne inden for de nævnte områder.

Screening for visse sektorer
Maj Invest Planet & People KL investerer ikke i selskaber med aktiviteter indenfor nedenstående områder, der følger definitionerne fra den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics:

 • selskaber indenfor, udforskning, produktion, distribution og opbevaring af olie og gas.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af tjæresand.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af termisk kul.
 • selskaber indenfor produktion af tobaksprodukter.
 • selskaber med mere end 1 pct. af omsætningen indenfor produktion af tobaksrelaterede produkter.
 • Selskaber indenfor distribution af tobaksprodukter.
 • selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor ejerskab eller drift af gambling-etablissementer.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af voksenunderholdning.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor distribution af voksenunderholdning.

Afdelingen er derudover underlagt samme normbaserede ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Få mere information
Maj Invest Planet & People er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt