Klik her for at printe

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan udloddes udbytte?

De udloddende afdelinger betaler årligt et udbytte, der opfylder kravene til minimumsudlodning i Ligningsloven § 16 C. Afdelingerne skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udbyttet. 

Minimumsudlodningen opgøres i hovedtræk på grundlag af de i regnskabsåret:

  • indtjente renter og udbytter
  • realiserede skattemæssige kursgevinster eller -tab på obligationer og valutakonti
  • realiserede skattemæssige kursgevinster og -tab på kapitalandele
  • erhvervede, skattemæssige kursgevinster og -tab ved anvendelse af finansielle instrumenter

med fradrag af afholdte administrationsomkostninger og eventuelle tab overført fra tidligere år.

Udbytter det enkelte år kan derfor afvige væsentligt fra afdelingens afkast. Skattereglerne i Ligningsloven § 16 C betyder, at afdelinger i et år med høje afkast kan give lave eller ingen udbytter, og at afdelinger i et år med negative afkast kan give positive udbytter. Over en længere årrække vil der være sammenhæng mellem afkast og udbytte.

Udbytte for de enkelte afdelinger udbetales aconto i januar måned. Hvis du ønsker at geninvestere dit udbytte i samme afdeling, kan du tilmelde dig automatisk geninvestering af udbytte.

Se flere spørgsmål og svar