Klik her for at printe

Fund governance

Anbefalinger fra Finans Danmark
(forkortes til brancheorganisation)

Investeringsforeningen Maj Invest
(forkortes til Maj Invest)

Generalforsamling og medlemsforhold

Medlemsrettigheder

 

Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne let adgang til oplysninger om medlemsrettigheder.

 

Indflydelse og kommunikation

 

Medlemmerne kan bl.a. motiveres til at udøve deres rettigheder og indflydelse ved, at bestyrelsen gør dette så let og omkostningsfrit som muligt for medlemmerne. Det anbefales, at foreningerne undersøger, på hvilke områder informationsteknologi kan anvendes til at forbedre kommunikationen mellem foreningerne og medlemmerne.

Medlemmernes har adgang til information om resultater, performance, nye initiativer mv. på majinvest.dk, hvor kurser og afkast opdateres på almindelige bankdage. På websiden kan central investorinformation, kvartalsrapporter samt halvårs- og årsrapporter hentes eller bestilles.

Generalforsamling

 

Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at medlemmerne kan forberede sig og tage stilling til de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen med tilhørende dagsorden skal udformes således, at medlemmerne får et fyldestgørende billede af de emner, der omfattes af dagsordenens punkter.

Der indkaldes i god tid til generalforsamling via Nasdaq Copenhagen A/S og hjemmesiden – www.majinvest.dk. I henhold til vedtægterne skal generalforsamlinger indkaldes og dagsordener bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.

Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Er der forslag til vedtægtsændringer, kan interesserede få de fuldstændige forslag ved henvendelse til foreningens kontor. De fuldstændige forslag offentliggøres derudover på foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vejledes også i brug af fuldmagter.

Bestyrelsen

Størrelsen af bestyrelsen

 

Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens behov. Dog anbefales det, at der som udgangspunkt højst er seks medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen består aktuelt af følgende fire personer:

Henrik Normann, formand

Mads Bryde Andersen, næstformand

Mette Kynne Frandsen

Peter Damgaard Jensen

Mødefrekvens

 

Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af foreningens behov. Det anbefales dog, at bestyrelsen som minimum afholder fire ordinære møder om året. Antallet af afholdte møder bør offentliggøres i årsrapporten.

Der var i 2020 7 bestyrelsesmøder. I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt.

Hvert år inden udgangen af januar måned offentliggør foreningen en finanskalender med angivelse af datoen for henholdsvis årsregnskabs- og halvårsregnskabsbestyrelsesmødet i det pågældende år. Finanskalenderen offentliggøres også på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv

 

Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Bestyrelsen skal tage stilling til bestyrelsesmedlemmers mulighed for varetagelse af andre hverv herunder andre bestyrelsesposter og aktive hverv.

Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets omfang i forhold til øvrige hverv.

Aldersgrænse

 

Årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen fastsætter regler for, hvornår et medlem udtræder af bestyrelsen. Reglerne skal fremgå af årsrapporten.

I foreningens vedtægter, er der fastlagt en aldersgrænse på 75 år for valg til bestyrelsen.

 

Valgperiode

 

Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke vælges for en længere periode end tre år ad gangen. Desuden skal valgperioderne for de enkelte medlemmer af bestyrelsen tilrettelægges således, at der kan bevares en kontinuitet, når der skiftes ud i bestyrelsen. Årsrapporten beskriver tidspunktet for medlemmers indtræden i bestyrelsen, om genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. Det anbefales, at foreningen tager stilling til, om der skal gælde et maksimalt antal valgperioder for bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal af valgperioder, hverken for formand eller øvrige medlemmer.

 

Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion

 

Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, så samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en samtale mellem den administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Resultatet af evalueringen skal forelægges for den samlede bestyrelse.

Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres løbende, bl.a. i jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den ansvarlige direktør i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Udgangspunktet er, at intet medlem af bestyrelsen:
- er eller har været ansat i foreningens administration
- fungerer eller har fungeret som professionel rådgiver, har været ansat i eller har økonomiske interesser i en virksomhed, som er professionel rådgiver for foreningen eller dennes administration
- har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor)

Ledelse af foreningen

Ledelsen varetager foreningens interesser

 

Ledelsen skal sikre, at administrationen varetager foreningens interesser bedst muligt i forhold til gældende lovgivning, vedtægter, prospekt eller andre aftaler indgået på medlemmernes vegne i overensstemmelse med § 47, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Dette gælder uanset, om administrationen varetages af ansatte i foreningen eller den er overladt til et investeringsforvaltningsselskab.

Qua bestyrelsesmedlemmernes nuværende og tidligere hverv besidder bestyrelsen kompetencer inden for topledelse og bestyrelsesarbejde fra betydende erhvervsvirksomheder og offentlige poster.

Både bestyrelse og direktion er opmærksom på nøje at handle i overensstemmelse med foreningens interesser.

Identifikation af interessekonflikter

 

Foreningens ledelse skal identificere de områder, hvor foreningens interesser vil være i modstrid med andre parters interesser som f.eks. ejerne af det investeringsforvaltningsselskab, der varetager administrationen, medarbejderne i selskabet, samarbejdspartnere eller andre investorer.

Maj Invest udøver sin virksomhed gennem samarbejdsaftaler, herunder bl.a. aftaler om administration, porteføljerådgivning og distribution.

Både bestyrelse og direktion er opmærksom på at opspore og identificere de områder, hvor der kan være modstrid mellem foreningens og andre parters interesser. Gennem aftalestyring, retningslinjer og gennem drøftelser på bestyrelsesmøder sikrer bestyrelse og direktion, at foreningens interesser varetages. Endvidere oplyses der om alle væsentlige aftaler, og informationen herom giver medlemmer (investorer) og andre interessenter mulighed for at rejse en eventuel kritik.

Interessekonflikter

 

Foreningens ledelse skal sikre, at nødvendige procedurer indføres, så interessekonflikter kan undgås eller styres og som sikrer, at foreningens interesser varetages, samt at ingen medlemmer tilgodeses på bekostning af andre medlemmer.

Ledelsen er ligeledes opmærksom på at opspore og identificere de områder, hvor der kan være modstridende interesser blandt medlemmerne. Gennem retningslinjer og forretningsgange sikrer ledelsen, at foreningens interesser varetages og at intet medlems interesser tilgodeses på bekostning af andres.

Ledelsens erfaring

 

Ledelsen af foreningen skal sikre, at ethvert medlem af ledelsen har den fornødne faglige kompetence og indsigt i dets tildelte arbejdsområde.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og myndige personer, bosiddende i Danmark er valgbare.

Forud for valget beskrives erfaringer og kompetencer hos personer, der bringes i forslag til bestyrelsen.

Valg af direktion sker ved indgåelse af aftale med et investeringsforvaltningsselskab. Ved aftaleindgåelsen lægger bestyrelsen vægt på dokumenterede kompetencer. Endvidere ser bestyrelsen på driftssikkerhed, kompetencer inden for compliance og risikostyring, serviceniveau og omkostninger.

Ledelsens ekspertise

 

Foreningens ledelse skal tilsikre, at ledelsen som helhed er faglig kompetent til at opfylde sit ansvar.

I tilknytning til ovenstående kan det oplyses, at bestyrelsen har valgt et investeringsforvaltningsselskab, som er anerkendt på sit felt i Danmark og som besidder mange års erfaring.

Der er valgt et investeringsforvaltningsselskab, som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 47, stk. 4 i lov om investeringsforeninger m.v.

Kvalifikationer og ressourcer

 

For at kunne levere produkterne og serviceydelserne skal alle nødvendige kvalifikationer og ressourcer være tilgængelige for ledelsen i overensstemmelse med § 47, stk. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. samt bemærkningerne hertil.

Bestyrelsen har valgt en organisation, hvor et kvalificeret personale hos investeringsforvaltningsselskabet kontrollerer investeringsregler og verificerer performance, mens investerings- og porteføljerådgivningen ydes i henhold til en særskilt aftale med et fondsmæglerselskab. Fondsmæglerselskabet er godkendt af Finanstilsynet, og selskabet er valgt som rådgiver på baggrund af dokumenteret performance gennem mange år. 

Aflønning af ledelsen

 

Bestyrelsen skal oplyse om principperne for aflønning af ledelsen, herunder om væsentlige incitamentsprogrammer i foreningen samt væsentlige fratrædelsesordninger.

Bestyrelsen er honoreret med et fast beløb, der vurderes hvert år. Der er ingen incitamentsprogrammer. Honoraret godkendes hvert år af generalforsamlingen.

Investeringsforvaltningsselskabet afregnes med en sats i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Ledelsens uafhængighed

 

Ethvert bestyrelses- og direktionsmedlem skal iagttage de almindelige habilitetsregler ved beslutninger om køb og salg af værdipapirer og om indgåelse af væsentlige aftaler med tredjepart.

Bestyrelsen vil almindeligvis ikke få en indsigt i køb og salg af værdipapirer, som kunne give anledning til habilitetsproblemstillinger.

Intet bestyrelsesmedlem har økonomiske interesser i investeringsforvaltningsselskabet.

Direktionen og øvrige medarbejdere hos investeringsforvaltningsselskabet er underlagt de krav, der følger af lovgivningen.

Investeringsforvaltningsselskabets direktion er opmærksom på eventuelle habilitetsproblemstillinger, der kunne opstå ved indgåelse af 3. parts aftaler, og der findes interne retningslinjer til imødegåelse af dette.

Forretningsgange

Forretningsgange

 

Ledelsen skal indføre de nødvendige skriftlige forretningsgange og kontrolprocedurer for at drive foreningen. Foreningens daglige drift (beslutningsprocedurer, afvikling og administration) skal være klart adskilt fra kontrolsystemerne.

Der er udarbejdet skriftlige forretningsgangsbeskrivelser på alle væsentlige områder i investeringsforvaltningsselskabet (Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S), såsom gennemførelse af fonds- og valutatransaktioner, beregning af indre værdi og kontrol af placeringsregler m.v.

Kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m.

 

Ledelsen skal tage stilling til, om der skal udpeges en eller flere personer med ansvar for kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m. Personer med ansvar for kontrol af overholdelse af lovgivning, vedtægter, prospekter m.m. skal rapportere direkte til bestyrelsen.

Der er lagt vægt på at adskille disponerende og kontrollerende enheder/personer. Ledelsen har udpeget bestemte personer med ansvar for kontrol med overholdelse af hhv. lovgivning, vedtægter og prospekter m.v. Direktionen i investeringsforvaltningsselskabet har ansvaret for, hvordan risikostyringen samt kontrollerne tilrettelægges. Risikostyringsfunktionen afgiver en kvartårlig skriftlig rapportering til bestyrelsen om foreningens risikoforhold. I tilfælde af evt. overskridelser af lovgivnings- og bestyrelsesfastsatte rammer m.v. orienterer risikostyringsfunktionen bestyrelsen omgående. Området har ligeledes stor bevågenhed hos den generalforsamlingsvalgte revisor.

For nærværende er Ernst & Young P/S revisor for Maj Invest.

Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser

Politik ved uddelegering

 

Hvis foreningens ledelse ønsker at uddelegere opgaver, der kan uddelegeres, skal ledelsen sikre sig, at delegationen vil medvirke til en mere effektiv og billigere drift af foreningen i overensstemmelse med §§ 64-66 i lov om investeringsforeninger m.v. samt bemærkningerne hertil.

Bestyrelsen har fastlagt en delegationspolitik, som evalueres mindst én gang årligt. For tiden er følgende opgaver uddelegeret: Porteføljerådgivning, markedsføring og kommunikation. Også ejerbogsførelse er uddelegeret. Forud for en uddelegeringsopgave vurderes pris og kvalitet nøje, ligesom der løbende følges op på ydelserne ved regelmæssige evalueringer.

Kontrol af uddelegerede funktioner

 

Foreningens ledelse skal sikre sig mulighed for at kontrollere de uddelegerede funktioner samt overvåge ydelsernes karakter, kvalitet og prissætning i overensstemmelse med § 65 i lov om investeringsforeninger m.v. Der skal udvises særlig omhu, når ydelserne er uddelegeret til tæt tilknyttede samarbejdspartnere.

På alle uddelegerede opgaver foretages der en opfølgning mht. til kvalitet og omkostninger.

Handel med investeringsbeviser

Værdifastsættelse

 

Ledelsen skal sikre, at afdelingerne værdifastsættes med udgangspunkt i dagsværdien af afdelingens aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med § 88 i lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Grundlaget for handel med investeringsbeviserne er den løbende fastsættelse af afdelingernes indre værdi. Denne værdifastsættelse tager udgangspunkt i den aktuelle markedsværdi af afdelingernes aktiver og forpligtelser jf. § 88 i lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Ud fra den indre værdi fastlægges løbende i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS emissions- og indløsningspriser. På baggrund heraf fastlægger den part, som er valgt som prisstiller, løbende – med forbehold for særlige situationer – priser i blandt andet Nasdaq Copenhagen A/S’ handelssystemer samt i partens eget strakshandelssystem. Der er indgået særlig aftale om prisstillelsen, som der jævnligt følges op på. Investeringsbeviser handles således på baggrund af aktuelle indre værdier. De indre værdier opdateres løbende på foreningens hjemmeside, som er tilgængelig for alle.

Ligestilling af medlemmer

 

Bestyrelsen skal påse, at direktionen etablerer procedurer, som sikrer, at ingen medlemmer tilgodeses på bekostning af andre medlemmer. Procedurerne skal eksempelvis forhindre, at der kan gennemføres ”late trading”.

Foreningen omfatter pt. 14 afdelinger. 9 af disse afdelinger er hver især opdelt i to andelsklasser, hvor den ene andelsklasse er børsnoteret og således henvender sig til offentligheden, og hvor den anden andelsklasse (W-andelsklassen) henvender sig til en i prospekterne nærmere defineret målgruppe. De øvrige 5 afdelinger er børsnoterede og henvender sig til offentligheden. En samlet oversigt over foreningens afdelinger og andelsklasser er tilgængelig i afdelingsprospekterne, som kan hentes på majinvest.dk

Alle pengeinstitutter kan i princippet formidle køb og salg af beviser i foreningens børsnoterede afdelinger og andelsklasser til egne kunder. For køb og salg af beviser i foreningens unoterede andelsklasser henvises til formålsbestemmelserne i afdelingsprospekterne.

Bestyrelsen for Maj Invest kan ikke kontrollere handler, der indgås uden om Nasdaq Copenhagen A/S, fx. handler mod egenbeholdninger i pengeinstitutter.

Med den valgte organisation kan investeringsforvaltningsselskabet ikke gennemføre handler direkte med investorer.   

Indløsning og afvikling

 

Direktionen skal oplyse om, hvor hurtigt indløsning og afvikling kan gennemføres.

Valør for indløsning af andele i foreningens afdelinger er 2 bankdage.

Åbenhed om handelsrisici

 

Foreningens politik mht. handel med værdipapirer samt eventuelle generelle risici for investorerne skal være frit tilgængelig. 

Der oplyses om risikofaktorer i foreningens årsrapport, halvårsrapport, prospekterne samt i dokumentet central investorinformation.

Afvikling af handler med de underliggende papirer

Procedurer for afvikling

 

Direktionen skal betinge sig bedst mulig afvikling af de enkelte handler. Bedst mulig afvikling indebærer en hensyntagen til samtlige omkostninger, afviklingshastighed samt sandsynlighed for gennemførelse af afvikling.

Køb og salg af afdelingernes obligationer og aktier m.v. i forbindelse med porteføljeplejen sker ud fra princippet om »best execution« for at opnå de bedst mulige pris- og handelsvilkår. Der handles således på storkundevilkår.

Klienter og mæglere

Markedsføring af serviceydelser

 

Direktionen skal ved foreningens markedsføring sikre, at investeringsforeningsbeviser præsenteres på en korrekt og fair måde.

En række procedurer sikrer, at markedsføringsmateriale og –indsats forelægges for og godkendes af direktionen i investeringsforvaltningsselskabet. Bestyrelsen informeres løbende om markedsføringstiltag og -metoder.

Procedurer ved valg

 

Direktionen skal have en politik for valg af distributører samt for brug og overvågning, herunder foretage opfølgning på samarbejdet med distributører. Direktionen skal løbende tilvejebringe og vurdere distributørens indsigt i egenskaber ved produktporteføljen og services samt risici ved investeringsforeningsbeviser, som aftalen omfatter i overensstemmelse med § 2 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Procedurer sikrer, at udvalgte personer forestår den individuelle information, der gives fra selskabet/foreningen, og at der fortrinsvis oplyses om foreningsorganisatoriske spørgsmål, investeringsforhold i afdelingerne samt simplere skattespørgsmål. I forbindelse med personlig og individuel investeringsrådgivning henvises der til distributører. Rådgivning skal ske ud fra MiFID-reglerne.

Der stilles desuden en generel investeringsvejledning til rådighed for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

Personlig rådgivning og ”God skik”

 

Direktionen skal leve op til eller betinge sig, at den personlige rådgivning til investorerne sker ud fra reglerne om god skik.

Rådgivningen skal ske ud fra regler om god skik i finansielle virksomheder.

Forholdet til fondsmæglerselskaber og rådgivere vedrørende foreningens investeringer

Valg af mæglere og rådgivere

 

Ledelsen skal udvise omhu i valg af fondsmæglerselskaber og rådgivere, herunder vurdere deres efterlevelse af danske eller internationale standarder og skal fastlægge krav til kvaliteten i det baggrundsmateriale som fondsmæglerselskabet og rådgiveren leverer. Dette gælder ikke mindst, når der anvendes en service sammensat af både rådgivning og handel.

Foreningens bestyrelse har truffet beslutning om, hvilket fondsmæglerselskab (rådgivningsselskaber), der skal levere porteføljerådgivning til foreningens afdelinger. Bestyrelsen evaluerer løbende kvaliteten af de modtagne ydelser.

 

Krav til mæglere og rådgivere ved betaling af ydelser

 

Direktionen skal sikre sig, at den ud fra informationer fra fondsmæglerselskabet og rådgiveren kan redegøre for, om der ud over betaling for handel, betales for andre ydelser. Soft commissions kan anvendes, når det er i foreningens interesse.

Der foregår en løbende opfølgning på aftaler, der er indgået med fondsmæglerselskaber og porteføljerådgivere.

Aktivernes værdifastsættelse

Funktionsadskillelse

 

Aktivernes værdifastsættelse skal ske uafhængigt fra den funktion, der varetager selve porteføljeforvaltningen.

Aktivernes værdiansættelse foretages af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på grundlag af indhentede markedsdata i overensstemmelse med lovningen samt værdiansættelsespolitikken.

Handel mellem afdelinger/porteføljer

 

Direktionen fastsætter retningslinjer vedrørende handel mellem afdelinger/porteføljer, der sikrer at handler sker til fair priser, og at handler skal være i begge afdelingers/porteføljers interesse ved handel mellem afdelinger/porteføljer rådgivet af samme porteføljemanager.

Ved handel mellem afdelinger/porteføljer foreligger retningslinjer, der sikrer, at interessen hos hver enkelt afdeling/portefølje varetages af en navngiven person, som alene skal tilgodese sin egen part.

Der udarbejdes dokumentation for transaktioner af denne type.

Risikostyring

Effektiv risikostyring

 

Bestyrelsen tilser, at foreningen har en effektiv risikostyring, så der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørge for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder foreningens behov. Bestyrelsen følger løbende op på risikostyringssystemerne med henblik på at sikre, at de til enhver tid fungerer effektivt i lyset af foreningens behov.

Foreningens bestyrelse har udarbejdet en risikopolitik for foreningen. Risikopolitikken omfatter forretningsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Den daglige styring af foreningens risici varetages af risikostyringsfunktionen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som rapporterer direkte til bestyrelsen.

Som følge af, at alle operationelle opgaver varetages af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S følger foreningen selskabets politikker med hensyn til sikkerheden i den daglige drift, herunder data- og systemsikkerhed.

Krav til risikostyring

 

Bestyrelsen skal sikre sig, at risikostyringen fungerer effektivt og opfylder behovene i forbindelse med risici ved den daglige drift og risici ved porteføljepleje.

Bestyrelsen skal sikre sig, at der fastlægges en investeringspolitik eller investeringsinstruks for hver afdeling/portefølje og skal sikre sig, at der sker en løbende opfølgning på, om investeringspolitikken eller investeringsinstruksen overholdes.

For hver afdeling er fastlagt en investeringspolitik, hvor afdelingens investeringsområde og risikorammer indgår. Investeringspolitikken fastlægges af bestyrelsen. For hver afdeling er det fastlagt om – og i hvilket omfang – afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Det overvåges løbende, at placeringsregler og risikorammer overholdes.

Procedurer for styring

 

Bestyrelsen skal under risikostyring også have fokus på procedurer for håndtering af skader, kontraktindgåelse, arbejdssikkerhed, miljø og sikring af fysiske værdier, herunder it.

Foreningens investeringsforvaltningsselskab har udarbejdet politikker på en række væsentlige områder, herunder også en politik vedrørende operationelle risici og en IT-sikkerhedspolitik. I tilknytning hertil er der udarbejdet forretningsgange, procedurer og beredskabsplaner. Disse afprøves regelmæssigt og har som mål – inden for fastsatte tidsfrister – at kunne retablere systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud.

Evaluering

 

Bestyrelsen skal efter behov, og mindst én gang årligt, evaluere foreningens risikostyring og ved fastlæggelse af risikopolitikken bl.a. træffe beslutning om foreningens risikovillighed.

Bestyrelsen får en gang årligt forelagt en risikovurdering af den ansvarlige for risikostyringsfunktionen hos Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Herudover modtager bestyrelsen kvartårligt en risikorapport med tal og kommentarer til de forskellige risikoelementer.

Investeringsforvaltningsselskabet har derudover en funktion, som foretager daglig kontrol af placeringsregler m.v. i porteføljerne. Endelig gennemgår investeringsforvaltningsselskabets uafhængige compliance-funktion, om de lovgivningsmæssige krav til dokumenter, forretningsgange og rapporteringer overholdes. Den compliance-ansvarlige rapporterer direkte til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse og i et vist omfang til foreningens bestyrelse.

Den eksterne revision afgiver erklæring om procedurer, kontroller og sikring af data og systemer i forhold til risici på både den daglige drift og porteføljestyringen.

Samarbejde med revisionen

 

Risikostyringssystemet skal definere risikoen og beskrive, hvorledes samarbejde med foreningens revision kan bidrage til risikostyringen, samt i hvilket omfang foreningens eventuelle interne revision kan indgå heri.

Den eksterne revision omfatter bl.a. sikring af, at prospektbestemmelser, lovbestemte og vedtægtsbestemte placeringsbestemmelser m.v. overholdes.

Ved delegation af eksempelvis IT-drift skal foreningens eksterne revisor sikres adgang til de nødvendige oplysninger, således at der kan foretages en forsvarlig bedømmelse af risici. Alternativt skal der indhentes en erklæring fra revisionen for det selskab, som udfører opgaven.

Medlemmer og andre interessenter

Pleje af medlemsinteresser

 

Det påhviler ledelsen, at pleje foreningens interesser herunder agere ud fra et sigte om bedst mulig porteføljepleje.

Ved aftaleindgåelse og efterfølgende overvågning sikrer bestyrelsen og direktionen, at medlemmernes interesser varetages med hensyn til porteføljepleje. Bestyrelsen modtager mindst en gang i kvartalet en opfølgning på performance.

Pleje af andre interessenters interesser

 

Andre interessenters interesser tilgodeses ud fra et langsigtet hensyn til medlemmers interesser.

 

Forvaltningen af interesser

 

Ledelsen skal leve op til eller betinge sig, at disse interesser og rettigheder forvaltes på en sådan måde, at kravene om god skik i rådgivning, bedst mulig afvikling og overholdelse af gældende lovgivning til enhver tid opfyldes.

Reglerne om god skik efterleves både ved medlemmers henvendelse til foreningen/investeringsforvaltningsselskabet og ved at sikre, at det informationsmateriale, der tilgår investerings- og kunderådgivere i distributionsnettet, er af høj kvalitet.

Endvidere arbejdes der med at give investoren/medlemmet bedre indsigt i investeringsmuligheder og risici gennem vejledning på foreningens hjemmeside.

Investors forventninger

 

Ledelsen skal bidrage til, at investors forventning dannes på baggrund af realistiske forudsætninger.

Kvalitetskontrollen af alle informationer, der tilgår medlemmer og offentligheden skal sikre, at de investorforventninger, der er dannet på baggrund af foreningens/selskabets tilkendegivelser, hviler på et realistisk grundlag.

Medlemsrettigheder

 

Det anbefales, at ledelsen giver medlemmerne let adgang til oplysninger om medlemsrettigheder.

Medlemmernes rettigheder er beskrevet i såvel foreningens vedtægter som i de enkelte afdelingers prospekter. Seneste version af såvel vedtægter som prospekter er tilgængelige på foreningens hjemmeside og kan i øvrigt rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Foreningens egen aktionærrettigheder

 

Det anbefales, at foreningens politik for udøvelse af egne aktionærrettigheder beskrives, og at politikken skal være frit tilgængelig for medlemmerne.

Bestyrelsen for foreningen beslutter og fastlægger en politik for, hvem der kan udøve stemmeretten på foreningens værdipapirer. Overvågning af udviklingen i de selskaber, der er investeret i, foretages normalt af foreningens porteføljerådgiver, og denne retter henvendelse til foreningen og foreningens investeringsforvaltningsselskab, hvis selskabsbegivenheder gør det relevant, at bestyrelsen overvejer, om og hvordan stemmerettighederne skal udnyttes. Det er ved vurderingen heraf afgørende at støtte, at den virksomhed, som foreningen har investeret i, forvaltes således, at ejernes interesser, herunder foreningens, tilgodeses, og at dette ikke sker i modstrid med foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.

Offentliggørelse af vigtige relationer til væsentlige samarbejdspartnere

 

Foreningens ledelse informerer om vigtige relationer mellem foreningen og væsentlige samarbejdspartnere. Eksempelvis eventuelle aftaler om incitamenter og andre typer af motivationsprogrammer ved rådgivning af foreningen.

I årsrapporten og foreningens prospekter er angivet alle væsentlige aftaler med betydende samarbejdspartnere.

Hensyn til interessekonflikter

 

Der skal tages specielt hensyn til foreningen ved eventuelle interessekonflikter mellem foreningen og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med § 55 i lov om investeringsforeninger m.v. og § 101 i lov om finansiel virksomhed.

Ledelsen er særligt opmærksom på de bestemmelser i lov om investeringsforeninger m.v. og i lov om finansiel virksomhed, der statuerer et primært hensyn til foreningen i tilfælde af interessekonflikter. Bestyrelsen har udarbejdet en politik vedrørende håndtering af interessekonflikter.

Oplysninger til investorerne

Oplysninger

 

Oplysninger, som foreningen offentliggør, skal give et retvisende billede af de udbudte foreninger eller afdelinger.

Der udarbejdes et afdelingsprospekt for hver af foreningens afdelinger indeholdende en række faktuelle oplysninger om afdelingen. Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prospektbekendtgørelse. Derudover foretager investeringsforvaltningsselskabet et deltaljeret kvalitetscheck af alle oplysninger, der videregives i trykte publikationer, dokumentet central investorinformation, breve og pressemeddelelser. Der foretages også med passende mellemrum et kvalitetscheck af informationer, der videregives på foreningens hjemmeside.

Informations- og kommunikationspolitik

 

Det anbefales, at foreningens bestyrelse vedtager en informations- og kommunikationspolitik.

Bestyrelsen har fastlagt en informations- og kommunikationspolitik, som evalueres løbende. Der lægges vægt på, at alle relevante informationer er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Procedurer for adgang til oplysninger

 

Det anbefales, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger er tilgængelige.

Alle oplysninger, der vurderes som væsentlige, tilvejebringes og offentliggøres hurtigst muligt. For de af foreningens afdelinger og andelsklasser, der er børsnoterede, skal væsentlige oplysninger offentliggøres via Nasdaq Copenhagen A/S inden anden offentliggørelse må finde sted. Umiddelbart herefter offentliggøres oplysningerne på foreningens hjemmeside.  

Ud over oplysninger om performance, oplyses der også i årsrapporten og foreningens prospekter om de årlige betalinger til væsentligste samarbejdspartnere, samt om administrationsomkostningerne.

Der tilstræbes en smidig dialog med medlemmer, offentlige myndigheder m.v. og med medierne.

Brug af Brancheorganisationens branchestandarder

 

Ved offentliggørelse af oplysninger om afkast, risiko og medlemmernes omkostninger skal foreningen anvende Brancheorganisationens branchestandarder for foreningernes drift og markedsføring med hensyn til beregningsmetoder, beregningsperioder samt anvendelsen af benchmarks m.v.

Brancheorganisationens branchestandarder for oplysninger om afkast, risiko og omkostninger m.v. overholdes.

 Dialog med investorer m.fl.

 

Det anbefales, at ledelsen tilstræber en smidig dialog mellem foreningen, medlemmerne og foreningens øvrige interessenter.

Foreningen afholder årligt en møderække med fysiske investormøder, hvor foreningens investorer/medlemmer får mulighed for at møde repræsentanter fra foreningen og ansvarlige for investeringerne. Derudover kan investorerne/medlemmer og andre interessenter rette henvendelse til foreningen og foreningens investeringsrådgiver via foreningens mailbox, som tjekkes/besvares dagligt, og pr. telefon.

Supplerende informationer i årsrapport

 

Foreningens årsrapport skal suppleres med relevante informationer i overensstemmelse med Brancheorganisationens branchestandarder for foreningernes drift og markedsføring.

Se ovenfor.

Anbefaling om sammenligning

 

Det anbefales, at ledelsen angiver omkostningerne i overensstemmelse med Brancheorganisationens omkostningsstatistik og beskriver elementerne heri.

Se ovenfor.

Revision

Ledelsens indstilling til valg af revisorer

 

Ledelsen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor.

Til brug for indstilling til generalforsamlingens valg af revisorer vurderer bestyrelsen revisors kompetence og uafhængighed.

 

Aftalen med revisor

 

Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor skal aftales mellem foreningens ledelse og revisor.

Indhold i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor.

Ikke-revisionsydelser

 

Bestyrelsen skal årligt vedtage overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v.

Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed.

Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

 

I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast hertil), skal regnskabsmæssige skøn særligt drøftes. Hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis gennemgås.

I forbindelse med årsrapport drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom valgt regnskabspraksis gennemgås.

Resultatet af revisionen

 

Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et udkast til revisionsprotokollat.

Revisionsprotokollen fremlægges på foreningens ordinære bestyrelsesmøder. Derudover deltager foreningens eksterne revisor på det bestyrelsesmøde hvert år, hvor årsrapporten for det foregående regnskabsår behandles, med henblik på en gennemgang af det tilhørende revisionsprotokollat til årsrapporten.

Senest opdateret  24. august 2021