Klik her for at printe

Etik og ansvarlighed

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar. I forbindelse med investeringerne i foreningens afdelinger vil foreningen sikre, at disse overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og god virksomhedsledelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold.

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, skal som led i rådgivningen om foreningens investeringer sikre sig, at investeringerne efterlever foreningens krav til ansvarlig investering som vedtaget i investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer (Politik for Social Responsible Investments).

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber og obligationsudstedere i foreningens forskellige afdelinger. Det gælder både aktier og obligationer. Det sker med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter fortsat er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes samfundsansvar og dermed efterlever de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer.

Normbaseret screening
Den normbaserede screening sker i samarbejde med det internationale analysehus Sustainalytics, der løbende overvåger ESG-forholdene i de selskaber og obligationsudstedere, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens afdelinger. På vegne af institutionelle kunder screener Sustainalytics løbende mere end 23.000 selskaber og obligationsudstedere globalt for eventuelle krænkelser af de bredt anerkendte internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Afdelinger med aktier eller kreditobligationer
Hvert kvartal screener Sustainalytics eksplicit de aktier og obligationer, som indgår i investeringsforeningens afdelinger for eventuelle brud på ESG-forhold. Det gælder både for de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer fra de modne markeder, og for de afdelinger, der investerer i aktier og kreditobligationer i emerging markets.

Statsobligationer
Sustainalytics screener desuden 172 lande med fokus på, hvordan de enkelte lande adresserer og imødekommer landets udfordringer i relation til ESG-forhold, samt om landet er underlagt sanktioner. Statsobligationer, der indgår i foreningens afdelinger, vurderes i forhold til denne screening, som også indgår i overvejelserne ved nye investeringer i statsobligationer. Det er vanskeligt at indgå i dialog med lande/regeringer, så derfor driver Sustainalytics ikke engagementprocesser i relation til statsobligationer. I løbet af året har investeringsforeningen ikke haft statsobligationer i lande, der er vurderet med high eller severe risiko af Sustainalytics.

Sanktioner
Som led i porteføljeforvaltningsaftalen sikrer Fondsmæglerselskabet Maj Invest også, at investeringerne i foreningens afdelinger overholder de til enhver tid gældende sanktioner, Danmark er forpligtet til at efterleve. Det sker via screeningen af lande fra Sustainalytics og andre eksterne screeningssystemer.

Engagement
Hvis den normbaserede screening viser, at et selskab bryder eller ser ud til at bryde konventionerne, undersøger Sustainalytics sagen nærmere og foretager en vurdering af, om der er sket et brud. Hvis et brud ikke kan bekræftes, arkiveres sagen. Hvis bruddet bekræftes, fortsætter Sustainalytics dialogen med selskabet på vegne af Maj Invest og en række andre institutionelle investorer med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd. Denne engagementproces har til formål at påvirke selskaberne til at ændre adfærd og afdække deres evner og vilje til at forbedre de konkrete problematiske forhold.

Sustainalytics afsluttede i 2020 fem engagementsager, der vedrørte investeringer i Maj Invest. Et par eksempler herpå er:

Posco (Maj Invest Value Aktier)
Sustainalytics var i dialog med Posco fra 2010 til 2020 angående et røranlægningsprojekt i Burma med en negativ effekt på miljøet og menneskerettigheder, herunder skade på lokale fiskersamfund og relokalisering af lokalbefolkning. I løbet af årene har Posco lavet adskillige forbedringer i håndteringen af ESG og relaterede risici for at undgå negative effekter relateret til miljø og menneskerettigheder samt udbetalt erstatning til de påvirkede lokalsamfund. På den baggrund lukkede Sustainalytics sagen i februar 2020.

Enbridge (Maj Invest Makro)
Sustainalytics var i dialog med selskabet fra 2016 til 2020 angående anlægning af en rørledning i Dakota, USA, der ville udgøre betydelige risici for en lokal indianerstamme. Enbridge har igennem hele processen været positive over for Sustainalytics’ dialog, og selskabet har lavet betydelige forbedringer og etableret politikker for at sikre lokalbefolkningens rettigheder. Derfor valgte Sustainalytics at lukke sagen i november 2020.

I løbet af 2020 drev Sustainalytics engagementproces med i alt 226 selskaber vedrørende i alt 251 sager, heraf 27 sager i 23 selskaber, som Maj Invest har investeret i.

Eksklusion
Hvis langvarig dialog ikke fører til, at selskabet ændrer adfærd eller viser vilje hertil, kommer selskabet på Sustainalytics’ disengage-liste og dermed investeringsforeningens eksklusionsliste. Det vil normalt føre til et frasalg af aktien eller obligationen. Desuden kan afdelingerne ikke lave nye investeringer i selskaber, der er på eksklusionslisten.

Investeringsforeningen har derudover valgt at udelukke selskaber, der er involveret i udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af konventionsomfattede våben, herunder atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer, våben med forarmet uran og hvid fosfor samt kemiske våben. Det betyder, at investeringsforeningens eksklusionsliste ultimo 2020 indeholdt 111 selskaber.

Afdelinger med særligt fokus på bæredygtighed
Alle foreningens afdelinger integrerer som minimum bæredygtighedsrisici sammen med øvrige relevante risikoparametre i investeringsprocessen ifølge artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019 (’forordningen’). Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 6, følger foreningens generelle politik for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer og er dermed også omfattet af den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab, som alle afdelinger i foreningen er underlagt. Afdelinger kategoriseret efter forordningens artikel 6 har ikke til formål at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, og investeringerne målrettes således
ikke mod bæredygtige investeringer.

Flere af foreningens afdelinger inkluderer bæredygtighedsfaktorer, der rækker udover det i artikel 6 angivne minimum. Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 8 inddrager, udover integrationen af bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) samt aktivt ejerskab, bæredygtighed i selve investeringsprocessen. Afdelingerne har specifikke bæredygtighedskriterier og ønsker at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold, men har ikke bæredygtig investering som deres mål. Foruden den normbaserede screening og proces for aktivt ejerskab er aktieporteføljerne omfattet af sektorspecifikke investeringsrestriktioner (eksklusion).

Afdelinger som klassificeres under forordningens artikel 9 har, udover at integrere bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) og bæredygtighed (jf. artikel 8) i investeringsprocessen, bæredygtig investering som sit mål. Dvs. at der udover afdelingernes afkastmålsætning indgår specifikke bæredygtighedsmålsætninger i investeringsstrategien. Foreningen udbyder ikke afdelinger under artikel 9.

Følgende afdelinger har et særligt fokus og er klassificeret som bæredygtige efter artikel 8. Øvrige afdelinger er klassificeret efter artikel 6.

Globale miljø- og sundhedstrends
Maj Invest Global Sundhed investerer i stærke, globale trends inden for især pres på jordens ressourcer, global opvarmning og et øget fokus på og krav til klima og miljø samt sundhed. I 2020 investerede afdelingen blandt andet i vedvarende energi, løsninger til genbrug af batterier og rensningsmetoder til forureningskilder. Inden for sundhedspleje investerede afdelingen blandt andet i medicinalvirksomheder og selskaber, der tilbyder sundhedsforsikring.

Som led heri ekskluderer afdelingen også selskaber med produktion af tobak, militære våben, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændstoffer samt selskaber, der driver gambling og kasino. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.

Fossilfri portefølje og eksklusion af kontroversielle sektorer
Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge bestemte sektorer, herunder især eksponering mod selskaber, der producerer og distribuerer fossile brændstoffer. Derudover fravælges selskaber indenfor våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Afdelingen arbejder derudover på samme måde som afdeling Value Aktier og er underlagt samme ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

I Maj Invest Vækstaktier fravælges ligeledes investering i selskaber, der producerer, opbevarer og distribuerer fossile brændstoffer. Desuden ekskluderer afdelingen selskaber, der producerer tobak og tobaksrelaterede produkter, samt selskaber, der producerer voksenunderholdning og driver gambling og kasino.

Yderligere to afdelinger har fokus på eksklusion af selskaber, der opererer indenfor sektorer, der kan opfattes som kontroversielle. Afdelingerne Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende ekskluderer selskaber med produktion af tobak og voksenunderholdning samt selskaber, der driver gambling og kasino. Dog accepteres det, at områderne kan udgøre op til 10 pct. af omsætningen i selskaberne.

Ny afdeling: Grønne Obligationer
I foråret 2020 lancerede investeringsforeningen afdeling Maj Invest Grønne Obligationer, der investerer i globale, grønne obligationer.

En grøn obligation er en obligation, hvor provenuet udelukkende anvendes til at finansiere nye eller eksisterende grønne projekter, som har klare miljømæssige fordele. Det kan være inden for vedvarende energi, bedre udnyttelse af ressourcer, bekæmpelse af forurening, bevaring af biodiversitet på land og i havet, mere miljøvenlig transport og lignende. Overordnet set skal de grønne projekter støtte FN’s verdensmål.

Ved udgangen af 2020 havde afdelingen investeret i 53 grønne obligationer, der alle bidrager til en lang række forskellige grønne projekter og flere af FN’s verdensmål. Blandet andet havde afdelingen investeret i en obligation i det østrigske forsikringsselskab Uniqa. Provenuet fra Uniqas obligation skal gå til: vedvarende energi, ren transport, forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt bæredygtig vand– og spildevandshåndtering. Projekterne skal bidrage til verdensmålene 6, 7, 9 og 11.

Læs mere i afdelingens impact-rapport.

Risici
Hensyn til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med foreningens investeringer, sådan som det blandt andet er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Maj Invest kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Maj Invest er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af stamdata har opdaterede og korrekte registreringer om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte registreringer kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderede først for sent fjernes fra Sustainalytics’ og dermed foreningens eksklusionsliste.

Uanset bestræbelserne hos Maj Invest og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Indirekte investering
Enkelte afdelinger, herunder Maj Invest Kontra, kan investere i finansielle instrumenter baseret på udviklingen i brede indeks, hvor selskaber på Sustainalytics’ eksklusionsliste indirekte kan indgå. Denne type af investeringer er undtaget fra den overordnede politik for samfundsansvar.