Klik her for at printe

Politik for Social Responsible Investments

1. Baggrund
Der er i dag stor fokus på virksomhedernes sociale ansvar. Det er bestyrelsens politik, at Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”) tager del i dette generelle samfundsansvar ved at sikre sig, at Foreningens afdelinger i forbindelse med investeringerne overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer.

2. Håndtering af de etiske aspekter i Foreningen
Foreningens bestyrelse har indgået en investeringsrådgivningsaftale med Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (”FM Maj Invest”) vedrørende Foreningens investeringer. Som et led i leveringen af rådgivningsydelser til Foreningen skal FM Maj Invest samtidig sikre sig, at de foreslåede investeringer efterlever internationalt anerkendte og accepterede normer og konventioner inden for etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.

For at sikre sig dette har FM Maj Invest for kunder, herunder Foreningen, indgået en aftale med konsulentvirksomheden Sustainalytics, som løbende overvåger ESG-forholdene (Environmental, Social, Governance) i de selskaber, Foreningens aktieafdelinger investerer i. Overvågningen sker praktisk ved, at Sustainalytics to gange årligt screener aktieporteføljer for Foreningens afdelinger. Sustainalytics fremsender desuden løbende observationsliste med selskaber, som FM Maj Invest kontrollerer med aktieporteføljer for Foreningens Afdelinger.

Den løbende overvågning, som resulterer i en observationsliste, omfatter selskaber i hele verden, hvor Sustainalytics screener disse for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. I henhold til aftalen foretager Sustainalytics endvidere to årlige eksplicitte screeninger af de selskaber, som Foreningens aktieafdelinger har investeret i efter rådgivning fra FM Maj Invest.

Såfremt det på baggrund af screeninger fra Sustainalytics viser sig, at Foreningen har investeret i et selskab, der vurderes ikke at efterleve ovennævnte krav, skal FM Maj Invest i sin egenskab af investeringsrådgiver enten foreslå Foreningen salg af den pågældende aktiepost eller forsøge at medvirke til at påvirke det pågældende selskab til at ændre adfærd. Vedvarende kritik af manglende ansvarlighed og overtrædelser af internationale konventioner og normer fra selskabernes side skal normalt medføre råd til Foreningen om salg af den pågældende aktiepost.

3. Opfølgning
Foreningens bestyrelse skal løbende og mindst en gang årligt foretage en vurdering af kvaliteten af de serviceydelser, Foreningen modtager fra sine samarbejdspartnere. Dette gælder også fsva. ydelser, der relaterer sig til aftaler indgået med henblik på at sikre ansvarlige investeringer. Selv om bestyrelsen har delegeret opgaven til investeringsrådgiveren, påhviler det overordnede ansvar for Foreningens investeringer bestyrelsen.

Kvaliteten af de leverede ydelser på dette område vil blive vurderet i samarbejde med Foreningens investeringsrådgiver, til hvem opgaven er delegeret, og direktionen i investeringsforvaltningsselskabet. Vurderingen vil typisk indgå som en del af den overordnede vurdering af kvaliteten af de serviceydelser, der leveres til Foreningen i medfør af investeringsrådgivningsaftalen.

Senest opdateret 27. august 2020