Klik her for at printe

Ansvarlige investeringer i Maj Invest - artikel 8

27. apr. 2021

Investeringsforeningen Maj Invest har fokus på virksomheders sociale ansvar. I forbindelse med investeringerne i foreningens afdelinger vil foreningen sikre, at disse overholder og efterlever en række internationale standarder og retningslinjer inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og god virksomhedsledelse og antikorruption, også kendt som ESG-forhold. Det gælder alle vores afdelinger. Læs mere om, hvordan vi arbejder her.

Herudover tilbyder Maj Invest en række afdelinger med et særligt fokus. De lever dels op til de samme krav for ansvarlige investeringer, som de øvrige afdelinger i Maj Invest, men har herudover et særligt fokus. Qua deres investeringsområder har de enten fravalgt en række sektorer, som nogle investorer ønsker at undgå, eller de har en høj andel af investeringer inden for det grønne område.

Maj Invest har opdelt afdelingerne i overensstemmelse med et nyt sæt af EU-regler. Her klassificeres afdelingerne som ’article 8’, hvis der i investeringsprocesserne er særligt fokus på bæredygtighed, ’article 9’, hvis afdelingernes formål ikke kun er at skabe afkast til medlemmerne men også at bidrage til den grønne omstilling, og endelig ’article 6’ for øvrige afdelinger.

Et af hovedsigterne med det nye regelsæt er at forhindre greenwashing, hvor produkter markedsføres som mere grønne, end de reelt er. Der har endnu ikke dannet sig en markedsstandard for, hvad der skal til for at opfylde kravene for at være ’article 8’ eller ’article 9’. Læs mere om regelsættet på FinansDanmarks hjemmeside.

Følgende afdelinger har et særligt fokus og er klassificeret som bæredygtige (’article 8’). Øvrige afdelinger er klassificeret efter 'article 6'.

Afdelinger med særligt fokus (artikel 8)

Globale miljø- og sundhedstrends
Maj Invest Global Sundhed investerer i stærke, globale trends inden for især pres på jordens ressourcer, global opvarmning og et øget fokus på og krav til klima og miljø samt sundhed. I 2020 investerede afdelingen blandt andet i vedvarende energi, løsninger til genbrug af batterier og rensningsmetoder til forureningskilder. Inden for sundhedspleje investerede afdelingen blandt andet i medicinalvirksomheder og selskaber, der tilbyder sundhedsforsikring.

Som led heri ekskluderer afdelingen også selskaber med produktion af tobak, militære våben, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændstoffer samt selskaber, der driver gambling og kasino. Derudover er afdelingen underlagt den normbaserede ESG-screening, der gælder for alle foreningens afdelinger.


Fossilfri portefølje og eksklusion af kontroversielle sektorer
Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge bestemte sektorer, herunder især eksponering mod selskaber, der producerer og distribuerer fossile brændstoffer. Derudover fravælges selskaber indenfor våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Afdelingen arbejder derudover på samme måde som afdeling Value Aktier og er underlagt samme ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

I Maj Invest Vækstaktier fravælges ligeledes investering i selskaber, der producerer, opbevarer og distribuerer fossile brændstoffer. Desuden ekskluderer afdelingen selskaber, der producerer tobak og tobaksrelaterede produkter, samt selskaber, der producerer voksenunderholdning og driver gambling og kasino.
Yderligere to afdelinger har fokus på eksklusion af selskaber, der opererer indenfor sektorer, der kan opfattes som kontroversielle. Afdelingerne Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende ekskluderer selskaber med produktion af tobak og voksenunderholdning samt selskaber, der driver gambling og kasino. Dog accepteres det, at områderne kan udgøre op til 10 pct. af omsætningen i selskaberne.


Ny afdeling: Grønne Obligationer
I foråret 2020 lancerede investeringsforeningen afdeling Maj Invest Grønne Obligationer, der investerer i globale, grønne obligationer. En grøn obligation er en obligation, hvor provenuet udelukkende anvendes til at finansiere nye eller eksisterende grønne projekter, som har klare miljømæssige fordele. Det kan være inden for vedvarende energi, bedre udnyttelse af ressourcer, bekæmpelse af forurening, bevaring af biodiversitet på land og i havet, mere miljøvenlig transport og lignende. Overordnet set skal de grønne projekter støtte FN’s verdensmål.

Ved udgangen af 2020 havde afdelingen investeret i 53 grønne obligationer, der alle bidrager til en lang række forskellige grønne projekter og flere af FN’s verdensmål. Det er nærmere beskrevet i afdelingens impact rapport.