Klik her for at printe

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

19. mar. 2020

Ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2020, kl. 17.00
Nationalmuseet
Ny Vestergade 10, 1471 København K
(Biografteateret)

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer i stedet for personligt fremmøde i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende stemmeblanket eller afgive fuldmagt til bestyrelsen. I forlængelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil der ikke blive serveret forplejning, således at smitterisikoen mindskes. Af samme årsag afvikles generalforsamlingen i kortere form end normalt.

Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af honorar til bestyrelsen

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

4) Valg af revisor:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

5) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:
Der henvises til dagsordenens bilag 1 og bilag 2, ”Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest”.

6) Eventuelt

Afgivelse af stemme, fuldmagt eller tilmelding kan ske via foreningens hjemmeside (se investorportal) . Sidste frist for afgivelse af stemme, fuldmagt eller tilmelding er grundet de nuværende omstændigheder i relation til Covid-19 forlænget til den 14. april 2020.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder udkast til nye vedtægter for foreningen, samt Årsrapport for 2019 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med den 19. marts 2020 og kan endvidere hentes på majinvest.dk.

Adgangskort, som er bestilt via medlemsportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i portalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

 

Bestyrelsen

 Bilag 1 til dagsorden

Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen Maj Invests ordinære generalforsamling den 15. april 2020, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

Ad dagsordenens punkt 3 (valg af medlemmer til bestyrelsen):
Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Mette Kynne Frandsen, direktør Carsten Koch, direktør Henrik Normann og professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Direktør Mads Krage udtræder af bestyrelsen som følge af aldersgrænsen i foreningens vedtægter.

I stedet foreslås Peter Damgaard Jensen indvalgt i bestyrelsen. Peter Damgaard Jensen er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet i 1981.
Peter Damgaard Jensen har været administrerende direktør for PKA fra 2001-2020, siddet i Fondsmæglerselskabet Maj Invests bestyrelse i perioden 2011-2015, har siden 2002 siddet i kapitalfonden Axcel’s Advisory Board og været formand og næstformand i pensionsadministrationsselskabet Forca fra 2006-2020.
Peter Damgaard Jensen har været medlem af bestyrelsen for brancheorganisationen Forsikring & Pension fra 2002-2020 og desuden siddet i bestyrelsen for selskabet AIP Management fra 2018 og fra marts 2020 været bestyrelsesformand. AIP Management varetager investeringsopgaver i grøn infrastruktur for en række store institutionelle investorer.
Internationalt har Peter Damgaard Jensen, udpeget af den danske regering, været medlem af The Global Commission on Adaption, som særligt har beskæftiget sig med behovet for og finansiering af klimatilpasning og endelig er Peter Damgaard Jensen formand for IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change) som er et europæisk samarbejde af institutionelle investorer omkring klimatilpasning og klimainvesteringer.

Det er bestyrelsens vurdering, at Peter Damgaard Jensen qua sin baggrund vil kunne styrke foreningen inden for investerings- og finansområdet.

Oplysning om de siddende medlemmers kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 4 (valg af revisor):
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S (CVR-nr.30 70 02 28) som foreningens revisorer.

Ad dagsordenens punkt 5 (Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen):
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.


Bestyrelsen fremsætter forslag om

1: vedtægtsændringer:

i) Tilpasning af samtlige afdelingers eksisterende hjemmel til anvendelse af afledte finansielle instrumenter som beskrevet i afdelingsprofilerne i vedtægternes § 6. Hjemlen foreslås tilpasset i henhold til Finanstilsynets standardvedtægter, som anvender følgende ordlyd: ”Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter.”

ii) Tilføjelse af ”.., samt i ikke-ratede obligationer” til afsnittet om kreditrisiko i afdelings- profilerne i vedtægternes § 6 for afdelingerne Globale Obligationer, High Income Obligationer, Pension, Kontra KL og Makro.

Det samlede forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedhæftede bilag 2, ”Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest”.
Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 21.

2: Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab:

I henhold til bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed er der krav om indvalg af en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab (”IFS”), når det pågældende IFS er foreningsejet. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Parkhøi som investor repræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Maj Invest i bestyrelsen for forenin- gens IFS, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Henrik Parkhøi er medlem af bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S og direktør for Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som er foreningens investeringsrådgiver og hoveddistributør.