Klik her for at printe

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

23. mar. 2023

Investeringsforeningen Maj Invest
Ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2023, kl. 15.00
Nationalmuseet, Biografteatret
Ny Vestergade 10, 1471 København K


Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af honorar til bestyrelsen

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

4) Valg af revisor:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

5) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

6) Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab
Der henvises til bilag 1 til dagsordenen.

7) Eventuelt

Tilmelding, afgivelse af stemme eller fuldmagt kan ske via investorportalen på foreningens hjemmeside, majinvest.dk/portal. Sidste frist er 13. april 2023.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder udkast til nye vedtægter for foreningen, samt Årsrapport for 2022 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med den 23. marts 2023 og kan endvidere hentes på majinvest.dk.

Adgangskort, som er bestilt via medlemsportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i portalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk eller i printet version.

Bestyrelsen


 

Bilag 1 til dagsorden

Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen Maj Invests ordinære generalforsamling den 20. april 2023, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

Ad dagsordenens punkt 3 (valg af medlemmer til bestyrelsen):
Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelsen foreslår genvalg af cand.mag. Anita Baun Hørdum, cand.polit. Charlotte Esmaralda Kamp, direktør Henrik Normann, professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen og direktør Peter Damgaard Jensen.

Oplysning om de siddende medlemmers kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 4 (valg af revisor):
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr.30 70 02 28) som foreningens revisorer.

Ad dagsordenens punkt 5 (Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen):
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter forslag om

 

a) Forslag om navneændring for afdeling Global Sundhed KL til Planet & People KL
Afdelingen investerer i danske og udenlandske virksomheder, der er attraktivt prisfastsat, og som har aktiviteter inden for miljø- og klimaområdet, sundhedsplejeområdet eller som ved salg af produkter eller services medvirker til at begrænse ressourceforbrug eller højne den generelle ressourceeffektivitet.

Virksomheder i porteføljen forventes at være positivt påvirket af nogle af de stærkeste globale trends: befolkningsvækst, stigende levestandard, stærkt voksende middelklasse i emerging markets-lande, den demografiske udvikling i Vesten og Japan, global opvarmning, stigende energipriser, pres på jordens ressourcer, øget fokus på og krav generelt til miljø og sundhed både lokalt og globalt.

For at tydeliggøre afdelingens investeringsområde, som er en kombination af investeringer relateret til klima, miljø, energi og sundhed indstiller bestyrelsen, at afdelingen skifter vedtægtsmæssigt navn fra Global Sundhed KL til Planet & People KL, og at afdelingens andelsklasser ændrer navn til henholdsvis Planet & People og Planet & People W.

 

b) Forslag om navneændring for afdeling Makro til Big Picture
Afdelingen, der investerer i en portefølje af aktier og obligationer, hvor aktieafdelingen i princippet kan variere mellem 0-100, og hvor en stor del af aktieeksponeringen er via investering i andre af foreningens afdelinger afspejler i høj grad rådgivers samlede syn på makroøkonomi, allokering og investeringsmuligheder, som blandt andet også danner grundlag for foreningens årlige informationsmøder ’The Big Picture’, der gennem årene er markedsført kraftigt. Det indstilles derfor, at afdelingens skifter vedtægtsmæssigt navn fra Makro til Big Picture.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 21.

Ad dagsordenens punkt 6 (Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab):
I henhold til bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed er der krav om indvalg af en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab (”IFS”), når det pågældende IFS er foreningsejet. Bestyrelsen foreslår nyvalg af professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen som investorrepræsentant for medlemmerne i investeringsforeningen Maj Invest i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Mads Bryde Andersen har siden 2017 været i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest og er medlem af bestyrelserne i Alfred Benzons Fond og Danmarks Statistik.