Klik her for at printe

Big Picture

Maj Invest Big Picture (tidligere Maj Invest Makro) blev lanceret i 2013 og investerer i både aktier og obligationer fra hele verden, ligesom afdelingen anvender afledte finansielle instrumenter. Det er målsætningen, at afdelingen i år, hvor aktier klarer sig dårligt, skal undgå at tabe penge. I gode år skal afdelingen give et betydeligt positivt afkast. Det betyder, at der vil være stor forskel på fordelingen mellem aktier og obligationer alt efter de aktuelle udsigter på finansmarkederne og den globale økonomiske situation. Investeringsrammerne er meget brede og giver mulighed for, at hele formuen kan investeres i henholdsvis aktier og obligationer.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest Big Picture

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Torsten Bech, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Big Picture

Torsten Bech har arbejdet med analyse og aktieinvesteringer siden 2000 og kom i 2007 til Maj Invest. Torsten er uddannet cand.merc. i finansiering.

Sådan udvælger vi porteføljen
I en afdeling, der investerer i både aktier og obligationer, er den vigtigste investeringsbeslutning allokeringen mellem aktier og obligationer. Afkastforskellen mellem de to typer af aktiver kan være meget stor og vil ofte betyde mere end valget af det enkelte værdipapir.

Fordelingen mellem aktier og obligationer sker med udgangspunkt i en makroøkonomisk analyse. Analysen fokuserer på at identificere og analysere de dominerende makrotemaer og deres betydning for prissætningen af de forskellige typer af aktiver. Analysen tager udgangspunkt i empiriske modeller og har som mål at:

  • Beregne den underliggende (fair) værdi af de enkelte typer af aktiver.
  • Fastslå, hvor meget den aktuelle prissætning afviger fra fair værdi.
  • Vurdere, hvordan den makroøkonomiske udvikling vil påvirke den fremtidige udvikling i fair værdi.

Sammen med Maj Invests vurdering af udsigterne på de finansielle markeder danner den makroøkonomiske analyse grundlag for den overordnede allokering af aktiver i porteføljen. Som udgangspunkt vil porteføljen indeholde mellem 40 og 60 pct. aktier, men andelen kan være meget højere eller lavere, hvis vi er henholdsvis meget positive eller negative over for aktier. Allokeringen ændres løbende i overensstemmelse med vores forventninger til den globale økonomiske udvikling. Udgangspunktet er dog en langsigtet allokering, da de kortsigtede bevægelser på de finansielle markeder oftere handler om uforudsigelige stemningsskift end økonomiske ændringer.

Sammensætning af aktivkategorier
Når fordelingen mellem aktier og obligationer er fastlagt, er næste opgave at identificere, hvilke aktier og obligationer, der skal investeres i. Overordnet sammensættes porteføljen af tre kategorier:

Udvalgte aktier
Hovedparten af aktieporteføljen er en kombination af aktieporteføljerne fra Maj Invest. På beholdningslisten er angivet, hvor meget de enkelte afdelinger udgør.

Særlige investeringstemaer
Med udgangspunkt i den overordnede vurdering af den globale økonomiske situation identificeres temaer, som forventes at give et særligt attraktivt afkast. Temaerne kan gælde både aktier, obligationer og særlige muligheder, der opstår i markedet. Særlige muligheder vil oftest være illikvide aktier eller obligationer, der er faldet kraftigt i pris. Temaer kan eksempelvis være ”amerikanske banker” eller ”Mexico”, og kan føre til investeringer i både aktier og obligationer. Afdelingen kan have op til fem temaer, der hver kan udgøre op til ca. fem procent af porteføljen.

Udvalgte obligationer
Obligationsporteføljen udvælges med udgangspunkt i afdeling Maj Invest Globale Obligationer, der består af både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.

Afledte finansielle instrumenter
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter anvendes alene i de tilfælde, hvor afdelingen billigere eller bedre kan opnå eksponering mod en given type af aktiv, eller kan opnå beskyttelse mod en given begivenhed. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter kan blandt andet ske med henblik på afdækning af uønsket valutaeksponering, køb eller salg af eksponering mod et givent aktieindeks eller for at øge eller sænke rentefølsomheden i porteføljen.

Få mere information
Maj Invest Big Picture er en basisafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information.  Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytter.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for pensionsmidler, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt