Klik her for at printe

Global Sundhed

Maj Invest Global Sundhed

Maj Invest Global Sundhed er en afdeling, der investerer i danske og udenlandske virksomheder, der er attraktivt prisfastsat, og som har aktiviteter inden for miljø- og klimaområdet, sundhedsplejeområdet eller som ved salg af produkter eller services medvirker til at begrænse ressourceforbrug eller højne den generelle ressourceeffektivitet.

En investering i afdelingen er en investering i virksomheder, der forventes at være positivt påvirket af nogle af de stærkeste globale trends: befolkningsvækst, stigende levestandard, stærkt voksende middelklasse i emerging markets-lande, den demografiske udvikling i Vesten og Japan, global opvarmning, stigende energipriser, pres på jordens ressourcer, øget fokus på og krav generelt til miljø og sundhed både lokalt og globalt. Maj Invest forventer, at disse trends vil resultere i gode betingelser for strukturel høj vækst og gode indtjeningsmuligheder for de bedste selskaber, der har aktiviteter inden for disse områder, og som formår at navigere profitabelt i de ofte meget omskiftelige konkurrencemiljøer, der kendetegner områder i høj vækst. 

Der kan alene investeres i børsnoterede selskaber, og porteføljen vil som udgangspunkt bestå af omkring 40 forskellige selskaber. 

Erik Bak, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Global Sundhed

Erik er uddannet cand.merc. i Finansiering & Regnskab og er yderligere CFA og CAIA charterholder. Han har mere end ti års erfaring med aktieanalyse og porteføljeforvaltning.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi gennem aktiv forvaltning, rimelige omkostninger og et bredt mandat kan slå det generelle markedsafkast. Vi baserer vores udvælgelse af aktier til porteføljen på både en overordnet makroøkonomisk analyse og en evaluering af undersektorerne og de enkelte selskaber.

Udvælgelsen består af tre elementer:

  • Analyse af den makroøkonomiske situation og med afsæt heri en fastlæggelse af fordelingen mellem miljø- og klimaområdet og sundhedspleje.
  • Vurdering af prisfastsættelse og markedsudsigter for de enkelte undersektorer med henblik på at kortlægge de mest attraktive investeringsområder.
  • Analyse af udvalgte selskabers prisfastsættelse, rentabilitet og markedsposition.

På baggrund af de tre delelementer sammensættes en diversificeret portefølje, der bredt afspejler investeringsmulighederne og samtidig tager hensyn til porteføljens samlede risikoprofil og prisfastsættelsen af de enkelte aktier. I lyset af investeringsområdernes ofte meget omskiftelige karakter, går afdelingen gerne mod den generelle markedsopfattelse.

Store trends og store muligheder
Afdelingen er eksponeret mod nogle af de stærkeste globale trends: befolkningsudvikling, stigende levestandard, en stærkt voksende middelklasse i udviklingslandene, demografisk udvikling i Vesten og Japan, global opvarmning, pres på jordens ressourcer, øget fokus på og krav generelt til miljø og sundhed lokalt og globalt. Vi forventer, at disse trends vil resultere i en mangeårig periode med høj vækst og gode indtjeningsmuligheder for selskaberne inden for de nævnte områder, som vi samlet set kalder global sundhed.

Maj Invest Global Sundhed er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt. Afdelingen er udbyttebetalende.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt