Klik her for at printe

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Maj Invest Grønne Obligationer. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:


Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

Afdelingen vil monitorere nedenstående udvalgte indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI indikatorer):

 • Eksponering for virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer
 • Eksponering for kontroversielle våben (personelminer, klyngeammunition, kemiske våben og biologiske våben)
 • Andel af værdipapirer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer
 • Andel af obligationer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer

Indikatorerne for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer bliver inkorporeret via kvartalsvise screeninger af porteføljen, herunder både en normbaseret screening og en eksklusionsscreening baseret på produktinvolvering. Derudover indarbejdes kriterierne via engagement med porteføljeselskaber.

Hvorvidt den bæredygtige investering er i overensstemmelse med internationale retningslinjer sikres via data fra Sustainalytics. Sustainalytics vurderer om et selskabs aktiviteter lever op til EU Taksonomiens definition på bæredygtigt økonomiske aktiviteter under miljømålets modvirkning af klimaforandringer. I forbindelse med dette vurderer Sustainalytics også, om selskabet lever op til Minimum Safeguards-princippet. Derudover screenes afdelingen kvartalsvis for brud eller potentielle brud på UNGC, OECD Guidelines og underliggende guidelines og konventioner.


Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer miljømæssige karakteristika. Afdelingen investerer i grønne obligationer, hvor provenuet udelukkende anvendes til at finansiere grønne projekter med klare miljømæssige fordele.

Afdelingen fremmer både sociale og miljømæssige karakteristika. For virksomhedsobligationer bliver den udstedende virksomhed screenet kvartalsvis for brud på internationale retningslinjer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og afdelingen ekskluderer obligationer fra selskaber med længerevarende og alvorlige brud herpå.

Afdelingen ekskluderer også obligationer fra udstedende virksomheder indenfor tobak, gambling og voksenunderholdning. For statsobligationer bliver landene screenet kvartalsvist i forhold til deres økonomiske og bæredygtige udvikling. Afdelingen bruger ikke et sammenligningsindeks.


Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.

Maj Invest vurderer corporate governance i selskaberne ud fra en holistisk tilgang, hvor bl.a. sammensætningen af selskabets bestyrelse og revision, ledelsen samt selskabets politikker indgår i vurderingen. ESG-screeninger inddrages også i vurderingen.


Andel af investeringerne

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om det ikke har bæredygtig investering som sit mål, har det en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 90 pct. med et miljømål i økonomiske aktiviteter, der ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet.


Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

De grønne obligationer, som afdelingen investerer i, udstedes med det formål at finansiere grønne projekter. Provenuet fra de grønne obligationer må udelukkende anvendes til at finansiere eller refinansiere grønne projekter, som har klare miljømæssige fordele. For at afdelingen kan investere i den grønne obligation, skal den leve op til de fire krav i Green Bond Principles og bør have en ekstern vurdering heraf. Desuden vil afdelingen anvende FN’s verdensmål som bæredygtighedsindikatorer. Afdelingen har valgt FN’s verdensmål 7 (bæredygtig energi) og 13 (klimaindsats) som indikatorer, til at sikre de miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Foreningens investeringsrådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, skal som led i rådgivningen om afdelingens investeringer sikre, at investeringerne efterlever Investeringsforeningens krav til ansvarlig investering som vedtaget i Investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer (Politik for ansvarlig investering).

Overvågning af afdelingens sociale og miljømæssige karakteristika sker gennem en række processer, der dækker forskellige dele af investeringsprocessen:

 • Investeringsrådgiver foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i afdelingen på baggrund af data fra Sustainalytics. Det sker med henblik på:
  • at vurdere hvorvidt selskabernes aktiviteter fortsat er i overensstemmelse med og efterlever de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer,
  • at vurdere hvorvidt selskaberne har aktiviteter indenfor sektorer ekskluderet fra afdelingens investeringsunivers, og
  • at monitorere afdelingens PAI-indikatorer
 • Overvågning og screeningen er systematiseret og indgår som en del af investeringsrådgivers porteføljestyringssystem
 • Ved nye investeringer sker ovenstående screeninger forud for investering
 • For porteføljeselskaber omfattet af en engagementproces gennem Sustainalytics følges udviklingen i denne proces af Investeringsrådgivers sustainability-team.

Metoder

Opfyldelse af afdelingens mål om at fremme sociale og miljømæssige karakteristika er integreret i investeringsstrategien:

 • Opfyldelse af, at afdelingen investeret i grønne obligationer som defineret ovenfor, måles løbende på baggrund af rapportering fra den enkelte obligation og oftest dennes eksterne vurdering.
 • Opfyldelse af afdelingens eksklusionskriterier måles som led i den løbende screening.
 • Antal selskaber porteføljen i engagementproces via Sustainalytics opgøres årligt.
 • Afdelingens udvikling på en række PAI-indikatorer måles som led i den løbende overvågning.

Datakilder og databehandling

De grønne obligationer afdelingen investerer i, lever op til kravene i Green Bond Principles og vil som udgangspunkt have en ekstern vurdering af dette.

Data for screeningkriterier, eksklusionslister og PAI-data leveres af den eksterne dataudbyder Sustainalytics. Datasættet er nærmere beskrevet her. Datasæt indlæses i og er en integreret del af porteføljestyringssystemet hos Investeringsrådgiver.

Sustainalytics, der er en del af det internationale konsulenthus og dataudbyder Morningstar, anses i branchen og af akademikere som en af de førende udbydere af bæredygtighedsrelaterede data. At indgå aftale med et anerkendt, internationalt analysehuse ses som en pålidelig og effektiv måde at implementere et omfattende datasæt af høj kvalitet.

Datasæt bygger på en kombination af rapporterede data fra selskaberne, estimerede data og resultater af dataudbydernes analyser og vurderinger. Ved investeringsforeningens rapportering på porteføljen oplyses så vidt muligt karakteren af data, andel af estimerede data og andelen af porteføljen, der er dækket af data.


Begrænsninger mht. metoder og data

Obligationer i afdelingen lever op til Green Bond Principles og vil som udgangspunkt have en ekstern vurdering af dette. Obligationer udstedes på baggrund af et Green Bond Framework, der beskriver de projekter, som provenuet forventes investeret i. Obligationsudstederen skal rapportere på, hvordan provenuet er anvendt. Der vil oftest være en ekstern vurdering af, at de beskrevne projekter lever op til kravene i Green Bond Principles. Uanset dette er der en risiko for, at de beskrevne projekter viser sig ikke at blive realiseret eller at projekterne realiseres anderledes end beskrevet.

Hensyn til ESG-forhold indgår som en integreret del af det generelle analysearbejde med afdelingens investeringer, sådan som det blandt andet er formuleret i de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI (Principles for Responsible Investment). Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger. Det vurderes imidlertid, at Sustainalytics har de fornødne kompetencer og ressourcer til at træffe de nødvendige vurderinger på solidt og fagligt forsvarligt grundlag.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af Maj Invest og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Maj Invest kan på baggrund af information fra Sustainalytics have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Maj Invest er i særlig grad afhængig af, at den valgte udbyder af data har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Sustainalytics’ og dermed foreningens eksklusionsliste. Tilsvarende forhold gælder for rapportering på PAI-indikatorer.

Valg af en førende og troværdig dataudbyder minimere risikoen for, at begrænsninger i metoder og data påvirker afdelingens miljømæssige eller sociale karakteristika. Uanset bestræbelserne hos Maj Invest og Sustainalytics er der risiko for, at investeringer via Maj Invest kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.


Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fokuseret i en koncentreret portefølje. De ansvarlige porteføljemanagere gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet. Herunder sikres det, at den grønne obligation lever op til Green Bond Principles som beskrevet ovenfor.

Denne information inddrages i investeringsprocessen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke beslutningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Maj Invest beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen.


Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingen udøver aktivt ejerskab gennem en normbaseret screening for brud på internationale retningslinjer indenfor menneskerettigheder, miljø og anti-korruption samt arbejdstagerrettigheder. Den normbaserede screening sker i samarbejde Sustainalytics.

Hvis den normbaserede screening viser, at et selskab bryder eller ser ud til at bryde konventionerne, indleder Sustainalytics dialog med selskabet og foretager en vurdering af, om der er sket et brud. Hvis et brud ikke kan bekræftes, arkiveres sagen. Hvis bruddet bekræftes, fortsætter Sustainalytics dialogen med selskabet på vegne af Maj Invest og en række andre institutionelle investorer med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd. Denne engagementproces har til formål at påvirke selskaberne til at ændre adfærd og afdække deres evner og vilje til at forbedre de konkrete problematiske forhold.

Hvis langvarig dialog ikke fører til ændret adfærd eller udvisning af vilje hertil, kommer selskabet på Sustainalytics’ disengage-liste og dermed investeringsforeningens eksklusionsliste, hvilket vil sum udgangspunkt vil føre til et frasalg af selskabet.


Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.