Klik her for at printe

Kontra Strategier

Maj Invest Kontra Strategier

Maj Invest Kontra Strategier blev lanceret i 2006, hvor vi i Maj Invest var nervøse for den økonomiske udvikling. Afdeling Kontra Strategier er et tilbud til investorer, der ønsker at investere i noget, der normalt klarer sig godt, når resten går skidt, og på den måde få en beskyttelse mod en finansiel eller økonomisk krise.

Afdeling Kontra Strategier har som mål at klare sig godt og give et positivt afkast i krisetider og give et afkast svarende til pengemarkedet i rolige tider. Afdelingen gav i kriseåret 2008 et afkast på mere end 20 pct., hvilket var det højeste afkast for nogen investeringsforening i Danmark det år. Igen i 2011, hvor gældskrisen i Europa sendte finansielle aktiver ned i værdi, levede Kontra Strategier op til sin målsætning og gav et afkast på mere end 11 pct. I 2022 så investorerne både aktier og obligationer falde, mens afdeling Kontra Strategier gav et afkast på 11 pct. Historiske afkast er naturligvis ingen garanti for fremtidige afkast.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest Kontra Strategier

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Kontra Strategier

Torsten Bech har arbejdet med analyse og aktieinvesteringer siden 2000 og kom til Maj Invest i 2007. Torsten er uddannet cand.merc. i finansiering.

Sådan udvælger vi porteføljen
Afdeling Kontra Strategier investerer i fem områder, der er kendetegnet ved ofte at klare sig godt, når resten klarer sig skidt. Områderne er fundet i en analyse af, hvad der har klaret sig godt gennem de seneste 75 års recessioner, og i en analyse af, hvad der må forventes at klare sig godt i et inflationsscenarie. Det er naturligvis ikke altid, at alle områderne klarer sig godt i recessioner og under inflation. Med Kontra Strategier er målet at sammensætte porteføljen af de områder, der må forventes at kunne give en fornuftig beskyttelse i den aktuelle situation.

Obligationer
Under kriser søger investorerne ofte fra aktier og kreditobligationer til sikre statsobligationer. Det presser kursen på statsobligationer op og renten ned. Rationalet er, at kriser ofte betyder lavere inflation og rentenedsættelser fra centralbankerne. Gældskrisen, der hærgede i Europa i 2011, viste, at der er stor forskel på statsobligationer. Det er vigtigt at vælge obligationerne fra lande med sunde balancer. I 2022 resulterede stigende inflation og stigende renter i kursfald på aktier. I et sådant scenarie kan afdelingen med fordel positionere sig med lav rentefølsomhed.

Afdeling Kontra Strategier har gennem tiden købt eksempelvis tyske, danske og amerikanske statsobligationer. Afdelingens obligationsstrategier kan kombineres med afdækning af valutarisiko og/eller kreditrisiko. I obligationsporteføljen kan afdelingen også positionere sig til en udvidelse af kreditspænd i både statsobligationer og virksomhedsobligationer. Under perioder med uro på de finansielle markeder vil kreditpræmier på mindre kreditværdige virksomheder eller lande typisk udvides.

Guld og sølv
Guld og sølv er verdens ældste betalingsmidler. I lange perioder i historien har mønter og pengesedler kunnet ombyttes til fysisk guld eller andre ædelmetaller. Derfor er det naturligt, at investorer søger mod guld og sølv, hvis de bliver nervøse for stabiliteten i det globale finansielle system. Det kan ske, hvis man frygter, at nogle lande ikke er i stand til at tilbagebetale deres lån, eller hvis man frygter, at centralbankerne øger pengemængden for at skabe inflation.

I begge tilfælde giver det mening at søge tilflugt i ædelmetaller, som der kun er en begrænset mængde af. Afdeling Kontra Strategier kan investere i ædelmetaller indirekte via mineaktier og direkte i fysiske ædelmetaller via ETF’er.

Stærke valutaer
Når kriser indtræffer, søger investorernes penge mod lande, som investorerne føler sig trygge ved. Det vil være rige lande med relativt lav gæld og generelt sunde balancer. Afdeling Kontra Strategier investerer primært i disse ved at købe korte eller lange obligationer fra kreditværdige modparter udstedt i landenes valutaer. Eksempler på stærke valutaer, som har været en del af Kontra Strategier, er japanske yen, som blev kraftigt styrket i 2008, og schweizerfranc, som investorerne søgte tilflugt i under den europæiske gældskrise i 2011.

Derudover har Kontra Strategier haft investeret i eksempelvis amerikanske dollar. Da amerikanske dollar fungerer som global reservevaluta, vil dollar ofte fungere som den ultimativt stærke valuta, investorerne vil søge mod under meget voldsomme kriser.

Defensive aktier og aktieafdækning
Når institutionelle aktieinvestorer bliver nervøse, er det ikke altid, at de kan sælge deres aktier eller holde op med at købe aktier. I stedet sælger de deres konjunkturfølsomme aktier og køber defensive aktier. Historisk er der eksempler på, at defensive aktier som medicinalaktier og stabile forbrugsaktier giver beskyttelse i kriser.

Samtidig giver defensive aktier på længere sigt en vis beskyttelse mod inflation. Aktierne kombineres ofte med aktieafdækning. Det betyder, at afdelingen kan tjene penge på faldende eller svingende aktiekurser ved eksempelvis at købe optioner eller ved at sælge aktiefutures.

Råvarer
I 2022 blev paletten i afdeling Kontra Strategier udvidet med råvarer. Råvarer kan eksempelvis være korn eller metaller som kobber og nikkel. Råvarer giver ikke et direkte afkast til porteføljen, men kan bruges til at imødegå inflation, da råvarepriserne typisk vil stige under inflation. Herudover er der råvarer, hvor der må forventes knaphed og stigende efterspørgsel i takt med den grønne omstilling. Investering i råvarer kan som med ædelmetaller både ske indirekte i form af aktier eller direkte i de fysiske råvarer via ETF’er.

Fordeling mellem aktivtyper
Fordelingen mellem de forskellige investeringsområder afhænger af Maj Invests aktuelle vurdering af den globale økonomi og vores syn på de finansielle markeder. Er vi bekymrede for kursfald på aktier, har vi en relativt høj aktieafdækning, meget guld og ofte en høj rentefølsomhed på obligationsporteføljen. Er det modsatte tilfældet, vil afdelingen have en lav aktieafdækning og en lav rentefølsomhed. Er vi bekymrede for stigende inflation, vil ædelmetaller og råvarer ofte fylde mere, samtidig med at rentefølsomheden på obligationsbeholdningen typisk vil være lavere.

Vores forventninger til den fremtidige udvikling i såvel økonomien som på finansmarkederne kombineres med analyser af risikoscenarier. Her kigger vi særligt på de områder, hvor vi ser en risiko for, at det kan gå galt, og på hvilke aktiver som vil yde beskyttelse, hvis det sker.

Risikospredning
Grundreglen inden for investering er risikospredning. Det vil sige, at man skal investere i forskellige typer af aktiver for at sikre værdien af sin opsparing mod det uventede. De fleste investerer derfor i både aktier og obligationer, men mange ender alligevel med at være tungt eksponeret mod et positivt finansielt marked. Det kan ske, hvis man har købt for mange aktiver, der opfører sig på samme måde som aktier under en krise. Det gælder ofte kreditobligationer og emerging markets-obligationer, men 2022 har vist, at også statsobligationer fra stærke økonomier kan falde samtidig med aktiemarkedet.

Afdeling Kontra Strategier kan bidrage med en udvidet risikospredning og være et stabiliserende element i de fleste porteføljer.

Få mere information
Maj Invest Kontra Strategier er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytter.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen ændrede navn fra Maj Invest Kontra til det nuværende den 31. maj 2022.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt