Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 3,0 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,4 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -12,0 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,7 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have størst betydning på afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel på mellem 25 og 49 pct. Medio september øgede Maj Invest sin allokeringsanbefaling, hvilket betød, at aktieandelen i afdelingen blev øget til 42,5 pct. I løbet af fjerde kvartal blev andelen hævet yderligere til ca. 44 pct.

Fjerde kvartal bød endnu en gang på pæne bevægelser på både obligations- og aktiemarkederne. Samlet set endte globale aktier målt ved verdensindekset MSCI World med et afkast på 1 pct. opgjort i danske kroner. Der var dog store regionale forskelle, idet europæiske aktier steg mere end 10 pct., mens amerikanske aktier steg godt det halve. For en dansk investor blev afkastet dog trukket ned af en svækket dollar, der faldt ca. 8 pct. relativt til den danske krone.

Hen over kvartalet var amerikanske statsobligationsrenter stort set uændrede, mens de europæiske statsobligationsrenter steg. Den 10-årige tyske statsobligationsrente steg således fra 2,1 pct. til 2,6 pct. over kvartalet. De europæiske obligationsrenter blev trukket op af udmeldinger fra Den Europæiske Centralbank, ECB, der i december forventede at hæve den europæiske rente et godt stykke ind i 2023. Samlet set er der dog ved årsskiftet allerede relativt meget indpriset, hvorfor vi grundlæggende set er konstruktive på længere obligationer.

Investeringsvalg
Porteføljen gav et afkast på 3,0 pct. i kvartalet. Afkast på obligationsporteføljen var ca. 4 pct. i kvartalet, hvilket var markant bedre end sammenligningsindekset, der faldt godt 1 pct. Aktieporteføljen gav et afkast på ca. 2 pct., mens sammenligningsindekset for aktier steg 0,8 pct.

Obligationsporteføljens afkast var især trukket op af porteføljen af danske realkreditobligationer, der gav et afkast på ca. 4 pct. i kvartalet. Der var ligeledes positive bidrag fra porteføljen af kredit- og emerging markets-obligationer. Vi har over kvartalet øget porteføljens renterisiko fra 4,9 år til lidt mere end 6 år. Dette skyldes de højere obligationsrenter, og at obligationer nu er mere attraktive end på noget andet tidspunkt det seneste årti.

Periodens bedste aktie var det japanske holdingselskab SoftBank Corp., der leverede et mindre skuffende regnskab end markedet forventede og steg 16 pct. Kvartalets næstbedste aktie var den sydkoreanske semiconductormastodont Samsung Electronics, som steg 10 pct. i kølvandet på selskabets udmeldinger om yderligere besparelser og et lavere investeringsniveau. Kvartalets ringeste aktie var amerikanske Meta Platforms, der faldt over 18 pct. i kvartalet som følge af en meget skuffende regnskabsmeddelelse for halvåret og en nedjustering af forventningerne til resten af året samt et fortsat massivt investeringsprogram. Derudover bidrog både den amerikanske søgegigant Alphabet og det schweiziske medicinalfirma Roche Holding negativt til kvartalets resultat på baggrund af svage regnskaber.

Download seneste Kvartalsnyt her.