Klik her for at printe

Net Zero 2050

Maj Invest Net Zero 2050 investerer i selskaber, der er en del af værdikæderne i den grønne omstilling. Afdelingen investerer globalt og med en fokuseret portefølje på 25-50 aktier. Herudover kan afdelingen investere op til 30 pct. af formuen i de metaller og råvarer, der indgår i den grønne omstilling.

Afdelingen investerer i de virksomheder og råvarer, der indgår i den grønne omstilling, også selvom de isoleret set kan medføre høj CO2-udledning. Et eksempel er udvinding af kobber og produktion af batterier for at kunne fremstille elbiler.

Maj Invest Net Zero 2050 investerer således i hele værdikæden bag den grønne omstilling mod et CO2-neutralt samfund i 2050, som blandt andet EU har sat som mål.

Der må forventes større udsving i afkastet end i traditionelle globale aktieafdelinger. Målsætningen for Maj Invest Net Zero 2050 er over tid at skabe et merafkast i forhold til den generelle udvikling på det globale aktiemarked. Maj Invest Net Zero 2050 er akkumulerende.

Afdelingen er den nyeste afdeling i Maj Invest og blev børsnoteret den 10. februar 2022.

Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Torsten Bech, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Net Zero 2050

Torsten Bech har arbejdet med analyse og aktieinvesteringer siden 2000 og kom i 2007 til Maj Invest. Torsten er uddannet cand.merc. i finansiering.

Investering i den grønne omstilling
EU-landene har som mål at være klimaneutrale i år 2050, ligesom USA og Kina har grønne målsætninger. Klimaneutral betyder ingen udledning af CO2 eller drivhusgasser netto. Det kræver enorme investeringer. Det Internationale Energiagentur anslår, at investeringsbehovet kan være op til 5.000 mia. dollar om året. Det giver gode muligheder som investor.

Ny energi 
Rækkevidden af omstillingen fra fossile brændstoffer til et elektrisk samfund med grøn strøm kan bedst forstås ved at kigge tilbage i tiden. I 1835 udgjorde kul 5 pct. af det samlede energiforbrug. Først 60 år senere omkring 1895 udgjorde kul 50 pct. af verdens energi forbrug. Omkring 1910 udgjorde olie 5 pct. af verdens energiforbrug og først i 1970 udgjorde olie 40 pct.

I 2022 udgør grøn energi lidt mere end 5 pct. af verdens energiforbrug. Selvom man medregner atomkraft, er andelen under 10 pct. Energiomstillinger tager tid og kræver store investeringer hos både virksomheder og forbrugere. Set som langsigtet investor giver det mange investeringsmuligheder.

Værdikæder og udvælgelse af porteføljen
Afdelingen ser på hele værdikæden bag produkterne i den grønne omstilling. Filosofien er, at de mest iøjefaldende investeringer ofte er dyre og vil give et ringere afkast, end de mindre iøjefaldende. Samtidig er de mindre iøjefaldende investeringer ofte lige så vigtige for den grønne omstilling.

Afdelingen afsøger derfor værdikæderne indenfor områderne grønne bygninger, grøn transport, grøn industri, grøn elforsyning og grøn energiinfrastruktur for attraktive investeringsmuligheder.

Et eksempel på en værdikæde er elbiler. Her kan afdelingen investere i udvinding af nødvendige metaller, produktion af batterier og komponenter, udvikling og produktion af biler og opstilling af ladestandere.

Risikospredning
Med værdikædetilgangen har afdelingen fokus på at vælge de selskaber, der bliver centrale for energiomstillingen. Samtidig giver det mulighed for risikospredning både på tværs af råvarer og selskaber og på tværs af selskaber med global positionering indenfor en lang række sektorer.

Sammensætning af porteføljen sker ud fra en balanceret risiko-afkastbetragtning, men der vil være et cyklisk element i porteføljen. Investor må forvente, at porteføljens afkast vil svinge mere end det globale aktiemarked.

Screening for visse sektorer
Maj Invest Net Zero 2050 KL investerer ikke i selskaber med aktiviteter indenfor nedenstående områder, der følger definitionerne fra den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics:

  • selskaber indenfor udforskning, produktion, distribution og opbevaring af olie og gas.
  • selskaber indenfor udforskning og udvinding af tjæresand.
  • selskaber indenfor udforskning og udvinding af termisk kul.
  • selskaber inden for produktion tobaksprodukter.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af tobaksrelaterede produkter.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor distribution af tobak.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor ejerskab eller drift af gambling-etablissementer.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af voksenunderholdning.
  • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor distribution af voksenunderholdning.

Afdelingen er derudover underlagt samme normbaserede ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Grøn og fossilfri portefølje
Investorer, der ønsker at investere i den grønne omstilling, kan overveje at kombinere afdeling Net Zero 2050 med Maj Invest Grønne Obligationer og Maj Invest Planet & People. Ved samtidig investering i Maj Invest Vækstaktier og Maj Invest Globale Aktier non fossil får investor en portefølje, der investerer i grønne løsninger, fremtidens teknologier og er uden tobak og fossile brændstoffer.

Få mere information
Maj Invest Net Zero 2050 er en specialafdeling. Læs om
afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er akkumulerende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her. Ved investering for frie midler lagerbeskattes afdelingen som aktieindkomst.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Kvartalsnyt