Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Maj Invest Big Picture gav i første kvartal 2024 et afkast på 3,5 pct., mens sammenligningsindekset steg 5,6 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

I begyndelsen af 2024 var der forventninger om en kommende afslutning på stramningscyklussen, hvilket holdt obligationsrenterne lave. Disse forventninger blev dog udfordret i kvartalets løb, da økonomiske data indikerede en stærkere end forventet økonomi, hvilket svækkede forhåbningerne om snarlige rentesænkninger og skubbede renterne opad. Den amerikanske 10-årige statsobligationsrente steg fra 3,9 pct. til 4,2 pct., mens den tyske steg til 2,3 pct. Mod kvartalets slutning havde markedet justeret ned til 2-3 forventede rentenedsættelser fra Fed og 3-4 fra ECB, hvilket var mere i overensstemmelse med centralbankernes signaler.

Aktiemarkedet viste optimisme på trods af de højere rente. I januar og februar var det primært de største teknologiaktier med fokus på kunstig intelligens, som havde fremgang, men en vedvarende stærk forbrugerefterspørgsel, især i USA, understøttede markedet og mildnede frygten for en recession. Denne udvikling bidrog til en stabilisering af aktiemarkedet, og hen imod slutningen af kvartalet blev opsvinget spredt til andre og mere cykliske sektorer. Selv de energi- og klimarelaterede aktier, som har haft det vanskeligt pga. af den højere finansie-ringsrente, begyndte at vise tegn på en stabilisering.

Vores hovedscenario er fortsat, at en stærk amerikansk forbruger sikrer, at en recession undgås. Fordelingen mellem aktier og obligationer er fastholdt på ca. 50/50, da vi har en neutral allokeringsanbefaling. Vi ser muligheden for, at lagervendingen er ved at bide sig fast, hvorfor vi i porteføljen har valgt en eksponering med en overvægt af aktier, der vil klare sig godt i et cyklisk opsving.

Investeringsvalg
Aktierne i porteføljen leverede et afkast på 5,5 pct., mens obligationerne gav et afkast på 1,3 pct. De væsentligste bidragydere til aktieporteføljens afkast var value- og vækstaktier, der tilsammen udgjorde ca. 2/3 af aktieporteføljen.

Blandt aktietemaerne stod bankaktierne i centrum for opmærksomheden og viste en stigning på mere end 20 pct. Porteføljens bankaktier består af udvalgte danske bankaktier, herunder Sydbank, der opnåede et afkast på 31 pct. Dette afspejlede ikke alene de stigende renter, men også et skifte i investorernes præferencer som følge af ændrede økonomiske forhold. Som tidligere beskrevet så vi i marts tegn på en begyndende vending i lagercyklen, der kan igangsætte en sektorrotation. Derfor fik vi også de mest positive afkast inden for olieaktier, guldmineaktier og råmetaller.

Porteføljens aktieallokering ved kvartalets afslutning var et nøje udvalg af value-, vækst- og temainvesteringer, herunder energiomstilling og råvarestyrkede industrier, som var optimalt positioneret for at kapitalisere på cykliske forskydninger. Med en blanding af value og vækst var aktieporteføljen finjusteret til at udnytte de sektorer, der udviste styrke.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.