Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Maj Invest Kontra Strategier gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 2,5 pct., mens afdelingens afkast for 2022 som helhed blev 10,2 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra Strategier investerer overordnet i følgende aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning. Formålet med afdelingen er at tilbyde udvidet risikospredning til en klassisk portefølje. Der investeres i udvalgte risikoscenarier, og afdelingen kan også investere i råvarer, hvis det vurderes at kunne øge afkastmulighederne.

De globale aktiemarkeder gav i fjerde kvartal et afkast på 0,8 pct. målt ved MSCI World i danske kroner, mens 'sikre' obligationer som danske statsobligationer faldt (se side 26). Der var dog store forskydninger i løbet af månederne. November var præget af stigende aktiekurser og faldende renter, mens december gav faldende aktiekurser og stigende renter. Udløseren i december var centralbankmøder i henholdsvis USA, Europa og Japan. Særligt udtalelserne fra Den Europæiske Centralbank pustede til bekymringer om, at renteskruen strammes kraftigere i 2023 end hidtil antaget. Derudover overraskede den japanske centralbank ved også at tale om behovet for en mere stram pengepolitik. Sidstnævnte styrkede den japanske yen.

Vi har igennem 2022 været vidne til et negativt aktie- og obligationsmarked, der har været påvirket af rentepolitik, inflation og energikrise. Det har givet forholdsvis store udsving i løbet af året. I Kontra Strategier har vi været forholdsvis aktive for at afdække de meget forskellige risikotemaer, vi har set som mest relevante i finansmarkederne. Ved udgangen af året hævede vi varigheden i porteføljen med henblik på at imødegå risikoen for en tiltagende recessionsbekymring og evt. en kortvarig bekymring for disinflation.

Investeringsvalg
Afkastet i fjerde kvartal dækker over positive bidrag fra ædelmetaller, valuta, obligationsporteføljen og industrimetaller. I modsat retning trak aktieafdækningen.

Afdelingens obligationsbeholdning, der udgjorde ca. 60 pct. af porteføljen, gav et afkast på 0,5 pct. og bidrog med 0,3 procentpoint. I løbet af kvartalet hævede vi varigheden i porteføljen, i takt med at renterne steg, og der var større sandsynlighed for, at centralbankerne snart kunne se toppen af inflationen. Valutapositionerne bidrog med 1,8 procentpoint, hvilket var særligt understøttet af positionen i yen.

Afdelingens ædelmetaller gav et bidrag på 1,3 procentpoint efter stigende sølvpriser og guldmineaktier. I slutningen af kvartalet ændrede vi fordelingen af ædelmetallerne til 23 pct. ultimo 2022 ved at nedbringe sølv og mineaktier og bruge provenuet på fysisk guld. Ædelmetallerne bestod af fysisk guld, fysisk sølv og guldmineaktier med en 60/20/20-fordeling.

Vi begyndte i fjerde kvartal at investere i industrimetaller og afgrøder, der udgjorde 4,4 pct. af porteføljen. Disse investeringer bidrog med 0,4 procentpoint, særligt drevet af nikkelprisen. Eksponeringen er nedbragt undervejs.

Ultimo 2022 var aktieafdækningen 23 pct., mens en position i defensive aktier fyldte 7,5 pct. Det betyder, at et fald på aktier alt andet lige vil give 1,5 pct. til afkastet. Størstedelen er placeret i optioner og udbyttefutures.

Download seneste Kvartalsnyt her.