Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

141. udgave - januar 2023

Opbremsning i boligbyggeriet
De ekstremt lave renter under coronakrisen gav et markant hop i boligpriser og byggeaktivitet, men de store rentestigninger siden årsskiftet har nu udløst et dyk i aktiviteten. Der er dog fortsat historisk få ledige boliger, og det er formodentlig årsagen til, at salget af nye huse både antalsmæssigt og prismæssigt har klaret sig væsentligt bedre end salget af eksisterende huse. 

Læs hele artiklen i Kvartalsnyt.


Vær klar til udbytter
Udbytterne er på vej, og vi forventer, at udbyttet er til disposition på investors konto den 3. februar. Vi har lagt opdaterede estimater for udbytterne på maj.dk.

Kursen falder, når udbyttet udbetales
Når udbytterne udbetales, falder værdien af de enkelte investeringsbeviser tilsvarende. Det betyder, at værdien af dine investeringer falder, mens du omvendt modtager et beløb i kontanter.

Eksempel: En investor har 5.000 stk. investeringsbeviser. Antag at kursen er 200, og kursværdien derfor er 5.000 x 200 = 1.000.000 kr.
Hvis det forventede udbytte er 20 kr., bliver det samlede udbytte 5.000 x 20 = 100.000 kr. før skat.
Når udbyttet udbetales, falder kursen til 200 - 20= 180, og investor har nu 100.000 kr. i modtaget udbytte og investeringsbeviser med en kursværdi på 5.000 x 180 = 900.000 kr. I alt stadig 1.000.000 kr.
I et depot med frie midler tilbageholdes 27 pct. i aconto-skat, og investors kontante beløb og formue er derfor mindre.

Ser man som investor alene på værdien af sine værdipapirer, vil man opleve et formuefald. Derfor er det vigtigt at forholde sig til, om man vil tage udbyttet ud til forbrug, eller man ønsker at geninvestere hele eller dele af udbyttet.

Tjek din opsparingsprofil
Udbyttebetalingen er en oplagt mulighed for at tjekke, om din portefølje er sammensat, så den passer til din opsparingsprofil. Hvis du ønsker at geninvestere dit udbytte, kan du benytte lejligheden til at komme tættere på din opsparingsprofil.

Automatisk geninvestering
For mange investorer vil det være en fordel at gøre brug af foreningens tilbud om automatisk geninvestering. Med automatisk geninvestering udbetales udbyttet som nye investeringsbeviser i stedet for som kontanter. Automatisk geninvestering sker til indre værdi.

På den måde undgår man efterfølgende udgifter til geninvestering af den del af udbyttet, som man ikke ønsker at bruge. Samtidig sikrer man sig, at formuen fortsat er investeret.

Er man i tvivl, bør man søge rådgivning i egen bank eller ringe til Maj Invest Hotline. Der tilbageholdes aconto udbytteskat ved automatisk geninvestering.

Hvad hvis jeg skal bruge noget af udbyttet kontant?
Skal du kun bruge en del af dit udbytte og geninvestere resten, vil det ofte være fordelagtigt at tilmelde sig automatisk geninvestering af udbytte. Så kan du sælge et antal investeringsbeviser den dag, det passer dig at få ”udbytte”.

På den måde bestemmer du selv både størrelsen af dit "udbytte" og hvilken dag, du ønsker at hæve dit "udbytte". Samtidig er omkostningen ved selv at geninvestere et større beløb ofte højere end omkostningen ved at sælge beviser for et mindre beløb, når man ønsker at få sit "udbytte".

Hvordan bliver jeg tilmeldt automatisk geninvestering?
Hvis du ønsker at gøre brug af automatisk geninvestering, skal du rette henvendelse til egen bank i god tid. Du kan evt. gøre brug af denne blanket, som skal afleveres i din egen bank i god tid før udbetalingen af udbytter. Enkelte banker tilbyder ikke denne service.

Hvornår bliver udbyttet udbetalt?
Vi forventer aconto-udbetaling af udbytte for 2022 efter følgende tidsplan:
- 31. januar 2023: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2022
- 1. februar 2023: Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2022
- 3. februar 2023: Udbyttet er til disposition på investors konto

De endelige udbytter og dato for udbetaling forventes offentliggjort ultimo januar måned ved en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for aconto-udbetaling af udbytterne for 2022 fremgår.

Hvordan fastsættes udbyttet?
Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem det regnskabsmæssige afkast i en afdeling og det udbytte, som afdelingen udlodder. Det skyldes, at det alene er de realiserede skattemæssige gevinster og tab, der skal udloddes. Den del af årets afkast, der ikke udloddes som udbytte, får investor i form af kursstigninger. Reglerne er bestemt af skattelovgivningen og er i hovedtræk skitseret her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.