Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

157. udgave - januar 2024

Er du klar til udbytter?
Udbytterne for 2023 forventes udbetalt ultimo januar/primo februar 2024. For mange investorer vil det være en fordel at gøre brug af foreningens tilbud om automatisk geninvestering. Læs mere om fordelene ved automatisk geninvestering her.


Udbytter for 2023 offentliggøres under nyheder på majinvest.dk i løbet af januar måned.


Fald i grønne aktier giver muligheder
Siden i sommer er grønne aktier kommet ned i pris. Det højere renteniveau har fået de nødvendige investeringer i den grønne omstilling til at bremse lidt op. Men hvis renten fortsætter den seneste tids fald, kan de grønne aktier blive mere attraktive og igen opleve stigende kurser og afkast, siger Erik Bak, porteføljemanager i Maj Invest Planet & People. Læs hele artiklen her


Porteføljen i 2024
Grundstenene i en portefølje bør som udgangspunkt altid være en blanding af globale aktier og obligationer, og de nuværende renteniveauer peger på, at obligationerne igen er relevante for de fleste investorer. Mindre dele af porteføljen kan gå til investeringer i relevante temaer som klimaaktier.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du som investor bedst sammensætter din portefølje, så den matcher din risikoprofil og investeringshorisont. Læs hele artiklen her


Aktiemarkederne lukker året med flot december
Det globale aktiemarked fortsatte i december den opadgående trend og endte året på sit højeste punkt, men dog stadig en smule under sit hidtidige rekordniveau fra januar 2022. Aktiekurserne steg, samtidig med at renterne på de toneangivende statsobligationer faldt som følge af lavere inflationsforventninger.

2023 gav tocifrede afkast i tre obligationsafdelinger
2023 kan karakteriseres ved, at vi gik fra én yderlighed til en anden. Foråret var præget af panik pga. øget usikkerhed omkring bankernes solvens som følge af store kurstab på obligationsbeholdningerne oven på rentestigningerne i 2022.

I løbet af sommeren og efteråret fik fortsat høje kerneinflationsrater og stramme arbejdsmarkeder centralbankerne til at signalere, at de endnu ikke var færdige med at hæve styringsrenterne. Og efterfølgende så vi lavere end ventede inflations- og erhvervstillidstal fra både USA og Europa. Samtidig signalerede ledende medlemmer fra både Fed og ECB, at renteforhøjelserne var ovre for denne gang, og at næste bevægelse formentlig ville være en sænkelse af renterne. Rentefald i december lagde yderligere til årets afkast.


Finanskalender 2024
Investeringsforeningen Maj Invest har offentliggjort finanskalender for 2024. 
Se kalenderen her.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.